1)  Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.

Maksymalna ilość punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100 pkt.

Wynik przedstawiony w procentach (%) mnoży się przez współczynnik 0,2 x % razy 0,2

Za wyniki z egzaminu gimnazjalnego z:

- języka polskiego                                ..... % x 0,2 =........
- historii i wiedzy o społeczeństwie        ..... % x 0,2 =........
- matematyki                                       ..... % x 0,2 =........
- przedmiotów przyrodniczych               ..... % x 0,2 =........

2)  Przeliczanie na punkty oceny zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: język polski, matematyka, język obcy, informatyka za oceny wyrażone w stopniu:

- celującym             - przyznaje się 20 punktów,
- bardzo dobrym      - przyznaje się 16 punktów,
- dobrym                 - przyznaje się 12 punktów,
- dostatecznym       - przyznaje się 8 punktów,
- dopuszczającym   - przyznaje się 2 punkty.

3)  Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się - 5 punktów.

4)  Więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się maksymalnie za wszystkie osiągniecia - 13 punktów

5)  Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, a w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się - 2 punkty.

6)  § 7.1 (olimpiady konkursy) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo                 

 

 

 

Zaprzyjaźnione Instytucje

  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu   Miasto i Gmina Strzelin Powiat Strzeliński 
Ministerstwo Edukacji Narodowej                    Centralna Komisja Egzaminacyjna