________________________________________________________________________________________________________________

Aktualności – kliknij tutaj

________________________________________________________________________________________________________________

Nowy rok szkolny 2023/2024

Inaczej niż zwykle, bo 4 września, rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok szkolny – 2023/2024. Na placu apelowym o godzinie 8.45 zgromadzili się licznie uczniowie, Grono Pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi szkoły wraz z Dyrekcją i zaproszonymi gośćmi. Na uroczystość tę przybyli Inspektor Oświaty – Pani Małgorzata Stachowiak oraz Wicestarosta – Pan Marek Mierzwiński. Na początku po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły wybrzmiał hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie zgodnie z tradycją naszej szkoły, noszącej imię Bohaterów Westerplatte, zaznaczono akcent patriotyczny – składając wiązankę kwiatów na płycie placu apelowego upamiętniającej bohaterską Obronę Westerplatte 1 września 1939 roku. Po tym Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie Pan Robert Kozuń powitał zebranych. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że rozpoczynający się rok szkolny jest wyjątkowy pod wieloma względami – m.in. po raz pierwszy do matury w nowej formule przystąpią absolwenci pięcioletniego Technikum na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, do klas dziewięciu pierwszych przyjętych zostało więcej uczniów niż w poprzednich latach a już wkrótce do użytku po gruntownym remoncie zostanie oddany budynek B.  Z kolei Wicestarosta podkreślił wielką wartość nauki i życzył powodzenia w nowym roku zarówno uczniom, jak i nauczycielom. W Technikum uczniowie będą kształcić  się w następujących zawodach: technik budownictwa, technik mechanik, technik informatyk, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, natomiast w Branżowej Szkole I Stopnia: mechanik pojazdów samochodowych oraz w klasach wielozawodowych zgodnie z wybranym przez siebie zawodem, np. sprzedawca, elektryk, fryzjer, cukiernik.

Wszystkim na ten nowy rok życzymy zdrowia, cierpliwości i siły do zdobywania i pomnażania wiedzy i umiejętności.

Beata Dąbrowska

________________________________________________________________________________________________________________

.

1 września 2023 r. byliśmy na Westerplatte.

84 rocznica wybuchu II wojny światowej.

XXXVII Sympozjum ogólnopolskiego Klubu Szkół Westerplatte.

XII spotkanie rodzin Westerplatczyków.

.

.

Trzydzieste siódme  sympozjum Klubu Szkół Westerplatte zostało zaplanowane na trzy dni tj. od dnia 31 sierpnia do 2 września 2023 r.

Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte rozpoczęło się w dniu 31 sierpnia 2023 r. w Ratuszu Głównym Miasta w reprezentacyjnej sali Wielkiej Wety.

.

Program sympozjum obejmował; wystąpienie z-cy dyrektora muzeum historycznego miasta Gdańska dr. Janusza  Marszalec, wystąpienie dyrektora Zespołu Szkół Morskich Ryszarda Dombrowskiego. W sympozjum uczestniczyli  także przedstawiciele władz miasta Gdańska w osobie z-cy Prezydenta Miasta Gdańska pani Monika Chabior oraz Pomorska Kurator Oświaty pani Małgorzata Bielang. Działalność dotychczasowego Prezesa Klubu Szkół Westerplatte  zmarłego w 2023 roku Adama Szatkowskiego  oraz  działalność Klubu Szkół Westerplatte przedstawił historyk dr Andrzej Drzycimski. Program obejmował również wykład  dr Janusza Marszalec pt. „Mit Westerplatte – jak dotrzeć do współczesnej młodzieży”.

..

..

Drugi dzień sympozjum zaczął się bardzo wcześnie tj. o godzinie 3.15. To o tej godzinie uczestnicy sympozjum – rodziny Westerplatczyków oraz przedstawiciele szkół autokarami udali się na Westerplatte, gdzie uczestniczyli w uroczystościach 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Uroczystość na Westerplatte  rozpoczęła się o godzinie 4.45 dźwiękiem syren i wystrzałami rac świetlnych w kolorach białym i czerwonym. Podczas uroczystości wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Podczas uroczystości na Westerplatte zostały złożone wieńce natomiast przedstawiciel weteranów II wojny światowej, przedstawiciele żołnierzy i harcerzy zapalili ,Znicz  Pokoleń”. Uroczystości odbyły się w asyście  kompani reprezentacyjnej Wojska Polskiego i reprezentacji harcerzy. Na zakończenie uroczystości  oddanych zostało 12 salw honorowych.

..

..

Po uroczystościach z udziałem władz państwowych `uczestnicy sympozjum Klubu Szkół Westerplatte złożyli kwiaty na cmentarzu Westerplatczyków, zapoznali się z trwającymi pracami archeologicznymi oraz zwiedzili muzeum – Wartownię nr 1. Kolejnym punktem sympozjum była Msza Św. w intencji Westerplatczyków i Adama Szatkowskiego w bazylice św. Mikołaja w Gdańsku, po czym uczestnicy spotkania udali się do muzeum II wojny światowej..

..

..

W ogólnopolskim Klubie Szkół Westerplatte zrzeszonych jest 47 szkół z terenu całego kraju – od Morza do Tatr. W 37 sympozjum klubu uczestniczyła również nasza szkoła. Szkołę reprezentowali dyrektor Centrum Robert Kozuń oraz nauczyciel Jacek Maćkówka.

03.09.2023 r.  

RK

________________________________________________________________________________________________________________

50 lat po maturze – spotkanie absolwentów Technikum.

W dniu 24 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie absolwentów Technikum, którzy ukończyli szkołę w 1973 r.

..

W siedzibie szkoły w gabinecie fizyki spotkali się absolwenci Technikum Samochodowego i absolwenci Technikum Górniczego. 

Program spotkania obejmował: spotkanie absolwentów w szkole, zwiedzanie szkoły, Mszę Św. w kościele p.w. św. Gotarda w Strzelinie oraz uroczysty obiad wszystkich uczestników spotkania.

Absolwentów w szkole przywitał dyrektor szkoły Robert Kozuń.  Dyrektor przedstawił absolwentom najnowszą historię szkoły oraz przywołał podtrzymywane i kultywowane tradycje szkoły. 

..

Gośćmi wyjątkowymi spotkania byli nauczyciele przebywający obecnie na emeryturze, którzy uczyli absolwentów – p. Jan Zawada, p. Zdzisław Adamczyk oraz byli nauczyciele szkoły niezapomniani Państwo Józefa (nauczyciel matematyki)  i Stanisław Zbroja  nauczyciel fizyki oraz twórca szkolnej telewizji dydaktycznej. 

Spotkanie absolwentów  przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze choć  uczestnicy spotkania nie kryli wzruszenia.  Wypełnione było ono wspomnieniami z okresu lat szkolnych oraz opowieściami o losach absolwentów po ukończeniu szkoły. 

..

Wszystkich uczestników spotkania serdecznie pozdrawiamy. 

RK  

________________________________________________________________________________________________________________

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa

W kwietniu 2023 roku Dyrektor CKZiU w Strzelinie podpisał umowę w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, co wiąże się  z otrzymaniem wsparcia finansowego w kwocie 15 tysięcy złotych (12 tys. ze środków budżetu państwa 3 tys. z budżetu szkoły- Starostwa Powiatowego w Strzelinie) na zakup książek  i wyposażenia  do biblioteki szkolnej oraz na działania promujące czytelnictwo.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

.

.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

.

.

Biblioteka szkolna CKZiU w Strzelinie, w ramach realizowanego NPRCz, podejmie wiele doraźnych i długofalowych działań, mających na celu promowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży. W zbiorach biblioteki szkolnej pojawiła się pierwsza partia nowości wydawniczych, których zakup został sfinansowany ze środków wyżej wymienionego Programu. Na wybór tytułów, jakie powinny znaleźć się w naszej bibliotece, mieli wpływ rodzice, nauczyciele i uczniowie, zgłaszając własne propozycje czytelnicze.

Małgorzata Górska, Justyna Hoffman – Ciszak

________________________________________________________________________________________________________________

Remont budynku szkolnego

W miesiącu maju 2023 r. rozpoczął się remont budynku szkolnego „B”.

.

.

Remont polega na termomodernizacji budynku. Termomodernizacja obejmuje:

– ocieplenie fundamentów i ścian,

– ocieplenie stropodachu, pokrycie dachu papą,

– wykonanie rynien i rur spustowych,

– wykonanie instalacji odgromowej,

– wymianę stolarki okiennej,

– wymianę grzejników i instalacji centralnego ogrzewania,

– budowę instalacji fotowoltaicznej,

– montaż pomp ciepła,

– wymianę oświetlenia wewnętrznego sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych z jarzeniowego

na oświetlenie typu led.

.

.

Ponadto remont obejmuje dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym budowę windy oraz dostosowanie toalet.

RK

________________________________________________________________________________________________________________

Matura 2023 r.

W dniu 4 maja 2023 r. rozpoczęły się egzaminy maturalne absolwentów naszego Technikum. 4 maja br. odbył się egzamin maturalny z języka polskiego, 5 maja br. z języka angielskiego. Dzień 8 maja br. należał do królowe nauk – matematyki. Egzaminy maturalne w br. zostały przeprowadzone w auli, w kilku salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej. Poniżej zdjęcia wykonane w sali gimnastycznej przed rozpoczęciem egzaminów z języka polskiego i matematyki. Wszystkim życzymy powodzenia.

________________________________________________________________________________________________________________

Nowy samochód do nauki jazdy.

.

W dniu 18 stycznia 2022 r. w naszej szkole miało miejsce oficjalne przekazanie samochodu osobowego do nauki jazdy dla uczniów. Samochód przeznaczony jest do nauki jazdy dla uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych i uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia  kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. 

Przekazania samochodu dokonała Pani Anna Horodyska  Starosta Strzelińska.

Pani starosta  symbolicznie wręczyła kluczyki od samochodu Dyrektorowi szkoły Panu Robertowi Kozuniowi.

W wydarzeniu uczestniczyli również: Wicestarosta Pan Marek Mierzwiński, Członek Zarządu PanArtur Gulczyński, Radna Rady Powiatu Pani Dorota Put, Radny Rady Powiatu Pan Jacek Maćkówka, Inspektor Oświaty Pani Małgorzata Stachowiak, a także pracownicy i uczniowie naszej szkoły.

Nowe samochód posłuży do nauki jazdy i doskonalenia umiejętności uczniów zgodnie z podstawą programową. Po zakończeniu nauki jazdy uczniowie otrzymają stosowne zaświadczenia na podstawie, których mogą przystąpić do egzaminu na prawo jazdy w WORD. Zaświadczenie wydaje funkcjonujący w szkole Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Przekazany samochód to TOYOTA YARIS, który został  zakupiony w ramach realizowanego w szkole projektu „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy III”.

Projekt realizowany jest ze środków finansowych  Europejskiego Funduszu Społecznego i środków finansowych Powiatu Strzelińskiego.

Wartość samochodu 69 582,00 PLN.

RK

.

________________________________________________________________________________________________________________

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznane.

W br. szkolnym podobnie jak w latach ubiegłych Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przydzielił uczniom stypendium za wyniki w nauce. Stypendium to przyznawane jest uczniom, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali najwyższą średnią w szkole.

Stypendium otrzymali Marta Rakoczy z klasy czwartej czteroletniego technikum ekonomicznego  oraz Gabriel Pasek z klasy czwartej pięcioletniego technikum logistycznego.

Gratulujemy. I życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

RK

________________________________________________________________________________________________________________

Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy – edycja III.

W roku szkolnym 2022/2023 w naszym Centrum kontynuowany jest  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego.
Nazwa działania: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Okres realizacji: 2021 – 2023

Tytuł projektu: Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy III.

W br. szkolnym zostały zaplanowane n/w formy projektu:

– kurs nauki jazdy samochodem osobowym kat. B,

– kurs druku 3D,

– kurs komputerowej diagnostyki samochodowej,

– wycieczka do Warszawy,

– płatne staże dla uczniów,

– zakup nowego samochody do nauki jazdy,

– zakup wyposażenia pracowni komputerowej i druku 3D.

Program adresowany jest do uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.

Wszystkie formy projektu finansowane są ze środków finansowych UE i środków finansowych Powiatu Strzelińskiego.

Robert Kozuń

.

________________________________________________________________________________________________________________

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły.

.

W dniu 17 listopada 2022 r.  w sali widowiskowej Strzelińskiego Ośrodka Kultury odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły.

 Uroczystość tę połączyliśmy z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości.

Na wstępie swoje przemówienia wygłosili pan Robert Kozuń Dyrektor Szkoły  i pani Anna Horodyska Starosta Powiatu Strzelińskiego.

Po przemówieniach pierwszoklasiści powtórzyli za prowadzącym, podniosły tekst ślubowania, dzięki któremu wstąpili w poczet uczniów Naszej Szkoły.

W finałowej części zgromadzeni licznie uczniowie oraz zaproszeni goście obejrzeli występy patriotyczne w wykonaniu społeczności szkolnej.

Całość uroczystości była utrzymana w tematyce niepodległościowej.

Karolina Pukalska-Pukała\

.

________________________________________________________________________________________________________________

.

Ballady i romanse Adama Mickiewicza,

czyli XI odsłona Narodowego Czytania

Pani Anna Horodyska Starosta Strzelińska otwiera spotkanie.

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej corocznej akcji Narodowego Czytania organizowanej pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. 3 września,  w sobotę, w Roku Romantyzmu Polskiego,  w pięknych wnętrzach Hotelu Maria w Strzelinie wspólnie czytaliśmy Ballady i romanse Adama Mickiewicza – utwory ze zbioru poezji, którego wydanie w Wilnie w 1822 roku zapoczątkowało w Polsce epokę romantyzmu. Wydarzenie zorganizowali Starosta Strzeliński Anna Horodyska oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie Robert Kozuń.   W wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, członkowie Zarządu Powiatu Strzelińskiego, Wicestarosta Marek Mierzwiński oraz Starosta Strzeliński – Anna Horodyska. Na początku spotkania wysłuchaliśmy listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Narodowego Czytania oraz wykładu poświęconego okolicznościom powstania tomu Ballady i romanse.

O znaczeniu Ballad Mickiewicza czytamy  w liście Pana Prezydenta: „(…) młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. Romantyczność, Świtezianka, Powrót taty, Pani Twardowska i inne niezapomniane utwory tego cyklu od dziesiątków lat łączą pokolenia Polaków. Zachwycają wyjątkową aurą, niezrównanymi opisami natury i mądrą prawdą, że świat musi być sprawiedliwy, dobro nagrodzone, a zło ukarane. Niezwykła wrażliwość, wspaniałe wyczucie języka i wyobraźnia genialnego poety sprawiły, że Ballady i romanse są esencją polskiego romantyzmu”. 

Pani Elżbieta Zielińska wicedyrektor, Pani Maria Jurewicz – polonista (na emeryturze), gospodarz spotkania, Pan Jan Zawoda nauczyciel (na emeryturze).
Uczniowie.

Wspólne czytanie utworów naszego narodowego wieszcza było wielkim świętem czytelnictwa i odkrywaniem  fenomenu literatury romantyzmu.

Beata Dąbrowska

.

________________________________________________________________________________________________________________

.

Uroczystość w Ravensbrük

6 września 2022r. w miejscowości Fürstenberg/Havel w Niemczech odbył się uroczysty pochówek prochów i szczątków polskich więźniarek KL Ravensbrük.

Na tę uroczystość zastała zaproszona nauczycielka naszej szkoły Agnieszka Świrska oraz była uczennica Weronika Zarzycka, która w 2017 r. została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Poświęconego Prozie i Poezji Więźniarek z Ravensbruck.

Centralnym punktem uroczystości była polowa Msza święta w intencji ofiar, którą celebrował Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga.

Obecni byli m.in. przedstawiciele polskiego konsulatu w Niemczech, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także przedstawiciele rodzin ofiar.

Głównym organizatorem pochówku był Instytut Pamięci Narodowej.

Robert Kozuń

.

________________________________________________________________________________________________________________

Nowy rok szkolny 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie miało miejsce na placu apelowym. 1 września o godzinie 9.00. uroczystość zgromadziła dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, uczniów i zaproszonych gości z wicestarostą strzelińskim – panem Markiem Mierzwińskim na czele.

Pan Dyrektor Robert Kozuń w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważny jest to rok zarówno dla uczniów klas maturalnych Technikum, przygotowujących się do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, jak i uczniów klas pierwszych, rozpoczynających swoją przygodę z przedmiotami zawodowymi w zawodach: technik budownictwa, technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz zawodach wybranych przez uczniów – młodocianych pracowników Branżowej Szkoły I Stopnia.

Tradycyjnie już w dniu inauguracji nowego roku szkolnego wspomnieliśmy wydarzenia z1 września 1939 roku – krótki rys historyczny przygotowała i przedstawiła pani Barbara Przyszlak, nauczycielka historii. Oddaliśmy hołd walczącym i poległym w obronie naszej Ojczyzny – Bohaterom Westerplatte, patronującym naszej szkole. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wiązanki kwiatów na płycie pomnika Bohaterów Westerplatte, obok którego płonie 7 zniczy symbolizujących 7 dni bohaterskiej obrony wybrzeża oraz pod pomnikiem Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej.

Na koniec pani wicedyrektor Elżbieta Zielińska przedstawiła wychowawców klas pierwszych i zaprosiła wszystkich na pierwszą lekcję wychowawczą.

Wszystkim, uczniom i nauczycielom, życzymy zdrowia, sił, wytrwałości i sukcesów w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Beata Dąbrowska

.