Kierunki branżowa

__________________________________________________________

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie jest szkołą, która realizuje kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe.

Szkoła umożliwia:

 • ®     uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego – absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia,
 • ®     po zdaniu egzaminu, uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej w kształconym zawodzie.

Uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zawodzie, którego się uczył oraz jest przygotowany do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia lub w Liceum Ogólnokształcącym.

__________________________________________________________________________________

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

obejmuje:

®     kształcenie ogólne,

®     kształcenie zawodowe.

__________________________________________________________________________________

KSZTAŁCENIE OGÓLNE.

Kształcenie to obejmuje przedmioty ogólnokształcące takie jak:

 • ®     język polski,
 • ®     język obcy – język angielski lub język niemiecki,
 • ®     historia,
 • ®     matematyka,
 • ®     fizyka,
 • ®     chemia,
 • ®     biologia,
 • ®     informatyka,
 • ®     wiedza o społeczeństwie,
 • ®     podstawy przedsiębiorczości,
 • ®     edukacja dla bezpieczeństwa,
 • ®     wychowanie fizyczne.

Nauka języków obcych odbywa się z podziałem na grupy. Uczeń wybiera naukę języka angielskiego lub naukę języka niemieckiego.

 

Kształcenie ogólne wspierane jest poprzez dodatkową edukację, która obejmuje:

 • ®     wychowanie patriotyczne min. w oparciu o patrona szkoły Bohaterów Westerplatte, muzeum Powstania Warszawskiego itp.,
 • ®   program edukacji filmowej (prelekcje przed seansem oraz projekcje filmowe poświęcone tematyce obejmującej tematykę programu nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze …)
 • ®     zajęcia edukacyjne w miejscach pamięci narodowej,
 • ®     wycieczki turystyczno-krajoznawcze krajowe (min. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Westerplatte, Zakopane, Wrocław, parki narodowe itp.),
 • ®     wycieczki zagraniczne (Praga, Wiedeń, Budapeszt),
 • ®     konkursy ortograficzne, recytatorskie, przeglądy piosenek itp.,

__________________________________________________________________________________

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie absolwentów szkoły do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Po każdej kwalifikacji (po zdanym egzaminie) uczeń otrzymuje ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

Świadectwo to, jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje w wybranym zawodzie.

Świadectwo kwalifikacyjne wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

Kształcenie zawodowe opiera się na:

– nauce języka obcego zawodowego,

– nauce teoretycznych przedmiotów zawodowych,

– realizacji zajęć praktycznych,

Kształcenie zawodowe dzielimy na kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne

Kierunki branżowa

40 % ilości godzin kształcenia zawodowego przeznaczonych jest na kształcenie zawodowe teoretyczne, drugie 60% godzin przeznaczonych jest na kształcenie zawodowe praktyczne, które realizowane jest     w szkolnych pracowniach zawodowych.

 

Kształcenie zawodowe w naszej szkole wspierane jest poprzez:

 • ®     wycieczki zawodoznawcze,
 • ®     umowy patronackie i porozumienia o współpracy z firmami i zakładami pracy,
 • ®     realizację projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie.                

W ramach projektów: realizacja płatnych staży dla uczniów, kursów nadających dodatkowe państwowe kwalifikacje (kursy prawa jazdy kat B, kurs uprawnienia na koparko- ładowarki, kurs spawacza, kurs na wózki widłowe, kurs obsługi kas fiskalnych), wycieczki zawodoznawcze, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce,

 • ®     doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne kształcenia zawodowego w ramach projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie,
 • ®     doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne kształcenia zawodowego przekazywane szkole w formie darowizn przez firmy i zakłady pracy.

__________________________________________________________________________________

Nasze atuty:

 • ®     współpraca ze środowiskiem pracy,
 • ®     stała modernizacja pracowni i rozwój kształcenia zawodowego,
 • ®     dziennik elektroniczny,
 • ®     bardzo dobrze wykształceni nauczyciele,
 • ®     nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • ®     wysoki poziom kształcenia zawodowego,
 • ®     przyjazny klimat szkoły,
 • ®     połączenie tradycji szkoły z wysokim poziomem techniki,
 • ®     bogata historia i tradycja szkoły,
 • ®     bardzo dobra baza sportowa,
 • ®     bardzo dobrze wyposażone i nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego,
 • ®     dojazd komunikacją autobusową PKS, komunikacją miejską, bus i PKP.

About Author

Leave Comment