– Projekty

 

Tytuł projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu 641 413,88 zł.
Instytucja ogłaszająca konkurs: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
Okres realizacji: …


Tytuł projektu: „Zawodowy Dolny Śląsk”


 

Tytuł projektu: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II”


Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnoślaskiego na lata 2014 – 2020
Nazwa działania: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
"Modernizacja …