1. Wymagane dokumenty o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, w której zajęcia praktyczne odbywają się w szkole:

1) Wniosek (podanie), który zawiera:

 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego- adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,
 5. wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej preferowanych,
 6. wskazanie wybranego oddziału – zawodu w szkole.

2) Do wniosku dołącza się:

 1. świadectwo ukończenia gimnazjum ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),
 2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),
 3. zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich,
 4. dwie fotografie,
 5. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną,
 6. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,
 7. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,
 8. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 9. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 10. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,

2. Wymagane dokumenty o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia, w której zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy

(dotyczy kandydatów, którzy posiadają umowę o pracę zawartą z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego):

1) Wniosek (podanie), który zawiera:

 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego- adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,
 5. wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej preferowanych,
 6. wskazanie wybranego oddziału – zawodu w szkole.

    2) Do wniosku dołącza się:

 1. świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),
 2. umowę o pracę zawartą z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego lub umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.
 3. dwie fotografie,
 4. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną,
 5. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,
 6. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,
 7. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 8. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 9. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,

3. Dokumenty wymienione należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

4. Dodatkowe dokumenty o przyjęcie do szkoły:

1) Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciągu dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

About Author

Leave Comment