Szkoła kiedyś

“Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość.

Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość.”

Victor Marie Hugo

 

 

Historia Strzelina i szkolnictwa na ziemiach Strzelińskich

Dokument lokacyjny wystawiony 30 Xl 1292 r. przez Bolka l Świdnickiego, zwanego “Surowym”, nadawał prawa miejskie osadzie, której powstanie sięga początków państwa polskiego. Strzelin powstał na skrzyżowaniu dróg handlowych z Wrocławia do Kłodzka i z Brzegu do Świdnicy. Tu właśnie, w dolinie rzeki Oławy, przejeżdżający kupcy zatrzymywali się na nocleg.
Druga połowa XV i cały XVI w. to szybki rozkwit miasta. Podstawą bogactwa mieszczan stało się sukiennictwo, szewstwo, garbarstwo, piwowarstwo, obróbka metali. Duże dochody przynosiły kamieniołomy granitu. Rozwijało się szkolnictwo i kultura.
Pierwsza szkoła powstała przy kościele parafialnym św. Michała Archanioła, a jej istnienie potwierdza dokument z 1552r. Osobna szkoła przeznaczona wyłącznie dla zakonnic funkcjonowała przy żeńskim klasztorze Klarysek. Zakon ten, założony w 1295r., odegrał znaczącą rolę w utrzymywaniu polskości miasta. Wśród jego 10 opatek było sześć księżniczek pochodzących z rodu Piastów śląskich.
W drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. nastąpił rozwój gospodarczy miasta. Rozbudowano kamieniołomy, w których zaczęto wydobywać granit na skalę przemysłową.

 

Historia powstania szkoły

 

Szkoła kiedyś

Szkoła miejska Strzelinie

Kształcenie zawodowe po II wojnie światowej rozpoczęło się w 1947 roku od otwarcia wielobranżowej Publicznej Szkoły Ogólnozawodowej w Strzelinie, którą w 1951 roku przekształcono w Zasadniczą Szkołę Kamieniarską. W 1954 roku zostaje wygaszony nabór do Zasadniczej Szkoły Kamieniarskiej i z czasem następuje jej rozwiązanie. Równocześnie powstał Zespółu Szkół Zawodowych w Strzelinie, a właściwie w 1953 roku w Laskowicach Oławskich, jako Technikum Samochodowe, które następnie przeniesiono do Strzelina w 1954 roku. W początkowym okresie swego istnienia było ono obok Technikum Samochodowego w Legnicy jednym z dwóch w województwie wrocławskim i jednym z nielicznych w kraju. W październiku 1954 roku w budynku przy ulicy Staszica nr 5 zaczęły funkcjonować dwie szkoły: Szkoła Kamieniarska i Technikum Samochodowe. Z uwagi na małe zainteresowanie zawodem kamieniarza Zawodowa Szkoła Kamieniarska podlegająca Ministerstwu Transportu Drogowego i Lotniczego – przestała istnieć. Została szkoła techniczna. Do końca lat 60 – tych akces do tej szkoły zgłaszali kandydaci z różnych części kraju (np. z Warszawy, Olsztyna, Ustki, Kielc, Krakowa). Natłok kandydatów z różnych części Polski świadczy o tym, że szkoła stała się ponadśrodowiskową, a nawet ponadwojewódzką placówką oświatową. Szkoła posiada internat ze stołówką.
W roku 1958 powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a na przełomie lat 1958-1959 Technikum Samochodowe dla Pracujących. Na początku lat sześćdziesiątych nastąpił wzrost liczby oddziałów i liczby uczniów. Pomimo trudności lokalowych, w atmosferze niepewności, ale także wielkiego optymizmu i energii nauczycieli oraz kierownictwa, szkoła otworzyła się dla chętnych, których z roku na rok przybywało. W 1963 roku powstało 5 – letnie Technikum Górnictwa Odkrywkowego o specjalności eksploatacja odkrywkowa złóż. Absolwenci tego kierunku zasilali kadry Strzelińskich Kamieniołomów Drogowych. Było to drugie w kraju technikum tej specjalności. W ramach zaspokajania potrzeb kadrowych terenu strzelińskiego powstała w 1964 roku także Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących. W latach 1967-1971 funkcjonowało także Technikum Samochodowe o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych finansowane przez Wojewódzką Spółdzielnię Transportu. W latach 1972-1979 powstało i działało Liceum Zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem przygotowująca wykwalifikowanych tokarzy. W roku 1970 powstało Technikum Mechaniczne dla Pracujących o specjalności obróbka skrawaniem, a w roku 1986 Liceum Ekonomiczne dla Pracujących o specjalności organizacja i technika sprzedaży.
W 1969 roku Technikum Samochodowemu zostało nadane imię Bohaterów Westerplatte. Imię to zdominowało działania wychowawcze.

Warsztaty szkolne zmieniały się wraz z nauczanymi zawodami. Modernizacji ulegał park maszynowy jak również działy produkcyjne, które z biegiem czasu zostały przekształcone w pracownie ćwiczeń praktycznych. Obecnie warsztaty szkolne są prężnie działającą, stale rozwijającą się i powiększającą bazę dydaktyczną placówką edukacyjną prowadzącą praktyczną naukę zawodu dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Warsztaty szkolne wyposażone są w nowoczesny i profesjonalny sprzęt pozwalający kształcić uczniów na odpowiednio wysokim poziomie. Zdobyta wiedza i umiejętności są wysoko oceniane przez pracodawców zatrudniających naszych absolwentów.

Szczegółowa historia warsztatów szkolnych została przedstawiona w dalszej części artykułu pt. “Kalendarium i geneza powstania Warsztatów Szkolnych w Strzelinie”. Zapraszamy do zapoznania się z historią warsztatów szkolnych w Strzelinie.

 

Grono ped

 

 

Kalendarium i geneza powstania Warsztatów Szkolnych w Strzelinie

 

1947r.otwarcie wielobranżowej Publicznej Szkoły Ogólnozawodowej (dzisiejszy budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących).
Organizatorem i dyrektorem szkoły zostaje Józef Kozik.

1948r.Przeniesienie szkoły do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Ząbkowickiej. Dyrektorem zostaje Józef Niemcewicz

1950r.Rozpoczęcie kształcenia w kierunku mechaniczno-ślusarskim (likwidacja innych kierunków kształcenia).
Wszczęto prace remontowe budynku przy ul. Staszica przewidzianego na własne lokum.

1951r.W wyniku przejścia szkoły pod nadzór Min. Transportu Drogowego i Lotnictwa następuje zmiana nazwy szkoły i kierunku kształcenia. Powstaje 3-letnia Zasadnicza Szkoła Kamieniarska z bazą szkoleniową w Strzelińskich Kamieniołomach Drogowych z internatem, na który zakład oddaje swój hotel robotniczy przy ul. Ząbkowickiej.

1952r. Zakończono remont budynku przy ul. Staszica i przeniesiono tu Zasadniczą Szkołę Kamieniarską.
Dyrektorem zostaje Seweryn Mańkowski.

1953r.Wygasają kierunki wielozawodowe.

1954r. – Mimo posiadanej bazy bazy następuje kryzys w rekrutacji do klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Kamieniarskiej. Decyzją Min. Transportu Drogowego i Lotniczego zostaje przeniesione z Laskowic Oławskich do Strzelina 4-letnie Technikum Samochodowe o dwu kierunkach: remont samochodów i eksploatacja samochodów.
Dyrektorem szkoły zostaje Marian Lewandowski a kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje Leon Kosiorek.

1955r. Wygasa kierunek kamieniarski, rozwija się Technikum Samochodowe- powstają klasy równoległe.
Dyrektorem zostaje Stanisław Milewski.

1956r. – Następuje rozwój szkoły, przybywa pomocy dydaktycznych i maszyn w warsztatach szkolnych.

1958r.Powstaje przy Technikum Samochodowym 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa z dwoma kierunkami nauczania: ślusarskim i stolarskim.
Dyrektorem szkoły zostaje Jan Wojciechowski.

1959r. Powstaje inicjatywa budowy nowych warsztatów szkolnych i powołanie Społecznego Komitetu Budowy Warsztatów Szkolnych Technikum Samochodowego w Strzelinie. Rozwija się ZSZ: powstają klasy równolegle o kierunku szkolenia – ślusarskim.

1960r.W Zasadniczej Szkole Zawodowej wprowadzono nowy kierunek szkolenia; mechanik samochodowo-ciągnikowy.
Dyrektorem szkoły zostaje Zbigniew Kuźmiński.

1961r. – Dalszy rozwój i wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce naukowe.

1962r. Przeniesienie do Cukrowni działów: mechanicznego i ślusarskiego, a do POM-u – działu samochodowego- narzędziowni i kuźni.
Dyrektorem szkoły zostaje Zenon Goliński.

1963r.Utworzenie Gospodarstwa Pomocniczego typu „C” (własny rozrachunek) –rozpoczęcie budowy nowych warsztatów – utworzenie oddziału Technikum Górnictwa Odkrywkowego. Założenie sekcji kartingowej (projektowanie własnych kartingów).

1964r.Pierwsze zakupy inwestycyjne na potrzeby wyposażenie warsztatów – nowe wiertarki stołowe i kolumnowe, gilotyna, piły ramowe.

1965r. Przenosiny do nowych warsztatów szkolnych (oddanie szkole części budowlanej i instalacyjnej wraz z utworzeniem specjalności tokarskiej ZSZ), ciągłe wzbogacanie szkoły w pomoce naukowe w drodze zakupu i własnej produkcji.

1966r. Z okazji XII -lecia Technikum Samochodowego zorganizowano I Zjazd Absolwentów Technikum w Strzelinie, przekazanie szkole sztandaru a Ogólnopolski Komitet FJN przyznał szkole „Odznakę Tysiąclecia” . Oficjalne otwarcie Warsztatów Szkolnych.

1967r. – Adaptacja garaży na dział Stacji Diagnostycznej, nawiązanie współpracy w zakresie kooperacji z Jelczańskimi Zakładami Samochodowymi w Jelczu oraz z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi, wprowadzenie współzawodnictwa warsztatowego.

1968r.Utworzenie nowego kierunku o specjalności kształcenia – kierowca mechanik, wyposażenie w narzędzia Stacji Diagnostycznej, udział w konkursie wojewódzkim o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie – tokarz.

1969r.W XXV – lecie PRL a w swoje XV- lecie Technikum Samochodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymuje imię BOHATERÓW WESTERPLATTE.
Utworzenie Rozdzielni Robót, nawiązanie kooperacji z W.S.T.W oraz “Dolmel”,
powołanie do życia Uczniowskiej Rady Warsztatowej, której zadaniem jest współpraca z nauczycielami i ukierunkowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego (z inicjatywy Tadeusza Stochmala).

1970r. Utworzenie drugiego ciągu o specjalności kierowca mechanik – łączna liczba uczniów pobierających naukę wynosiła 694, dalsze wyposażenie warsztatów w nowe urządzenia, powołanie działu produkcji pomocy naukowych.

1971r.Powstanie Technikum Samochodowego po II klasie licealnej, utworzenie nowego działu kontroli technicznej o specjalności samochodowej, utworzenie nowego działu – spawalni – zamontowanie zgrzewarki, udział w konkursie o tytuł najlepszy w zawodzie ślusarz.

1972r. Utworzenie nowych kierunków o specjalnościach:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kierowca, Liceum mechaniczne.
Utworzenie narzędziowni oraz działu specjalistycznego frezarek, powstaje radiowęzeł na warsztatach szkolnych.

1974r.Praktyczną naukę zawodu na warsztatach szkolnych odbywały 23 klasy.

1976r. Utworzono i zmodernizowano działy na warsztatach szkolnych: dział kontroli technicznej, głównego mechanika, naprawy podzespołów, głównego technologa, demontażu i weryfikacji.

1977r. – I miejsce w konkursie Srebrna Kierownica w Miliczu (Włodarczyk, Wałek, Sunermann)
I miejsce w konkursie Złota Kierownica w Legnicy (Wałek, Włodarczyk)

1978r.Na terenie szkoły odbył się Konkurs o Srebrną Kierownicę – najlepszego ucznia – kierowcę w województwie wrocławskim – uczniowie ZSZ ze Strzelina zajęli pierwsze miejsce.

1979r.Obchody XXV-lecia Technikum Samochodowego.
Kierownikiem Warsztatów Szkolnych zostaje Andrzej Daź.

1980r. Zmiana kierownictwa warsztatów szkolnych; kierownikiem zostaje Zdzisław Morka, zastępcą kierownika – Zbigniew Bodak.

1981r.Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelinie zostaje Andrzej Daż.

1983r.Zmiana kierownictwa warsztatów szkolnych; stanowisko kierownika warsztatów obejmuje Zbigniew Bodak; zastępcy kierownika – Wiesław Zając.

1984r. – Nawiązanie i rozszerzenie współpracy kooperacyjnej z zakładami pracy m.in. “Dolmel” – Wrocław; FUM – Ostrzeszów; Zakłady Metalowe – Grodków; Jelczańskie Zakłady Samochodowe – Jelcz; Fabryka Mebli – Strzelin oraz z zakładami rzemieślniczymi.

1984-1991r.Coroczne zakupy inwestycyjne urządzeń i maszyn do obróbki skrawaniem.

1987r. – Zajęcie III miejsca w Międzywojewódzkim Konkursie o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – Złota Kierownica.

1990r.Udział w konkursie zawodoznawczym: zespołowo VI miejsce w Wojewódzkim konkursie o najlepszego w zawodzie tokarz – Milicz.

1991r.Szkoła jest organizatorem Wojewódzkiego konkursu Złota Kierownica. Modernizacja stacji kontroli pojazdów- przeniesienie z działu Ws-1 do działu Ws-2

1992r.Udział w konkursach zawodoznawczych:
              – zespołowo V miejsce w Wojewódzkim konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie “tokarz” w Brzegu Dolnym,
              – zespołowo V miejsce w Wojewódzkim konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie “ślusarz” w Brzegu Dolnym.

1994r. Utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie “stolarz”, modernizacja pomieszczenia po magazynie części zamiennych i wyposażenie w urządzenia i maszyny stolarskie, modernizacja działu obróbki ręcznej (Ws-13) oraz remontu maszyn (Ws-8) i przekształcenie w pracownie ćwiczeń praktycznych.

1995r.Zajęcie III miejsca w Wojewódzkim konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie – operator obrabiarek skrawających, modernizacja działu silnikowego (Ws-4), modernizacja działu podwozi samochodowych (WS-5), modernizacja pomieszczenia kontroli technicznej (WS-18), remont pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczeń sanitarnych.

1996r. Zakup urządzeń diagnostycznych do kontroli pojazdów samochodowych do 3,5 t tj.: linia diagnostyczna firmy MAHA, urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi – „szarpak”, czterogazowy analizator spalin, dymomierz, zawarcie umowy patronackiej TUV w zakresie kontroli pojazdów samochodowych i nawiązanie kontaktów z przedstawicielami niemieckiego „TUV”, wprowadzenie kształcenia zintegrowanego zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych w zawodzie: ślusarz mechanik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, monter instalacji sanitarnych, zmiana programów nauczania – czynności wykonawcze uczniów występują w formie ćwiczeń, a nie w działalności bezpośrednio produkcyjnej.
Udział w konkursach zawodoznawczych:
– Wojewódzki konkurs w zawodzie “Operator obrabiarek skrawających Wrocław 1996”
Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce – Maćkiewicz Maciej, VII miejsce – Dąbrowski Piotr
Klasyfikacja zespołowa – II miejsce
– Wojewódzki konkurs w zawodzie “Ślusarz Wrocław 1996”
Klasyfikacja indywidualna:
Bąk Mirosław – VI miejsce, Hirsberg Cezary – XVII miejsce
Klasyfikacja zespołowa – V miejsce

1997r. Modernizacja działu instalacji sanitarnych (Ws-7) oraz korytarza warsztatów szkolnych, wprowadzenie systemów komputerowych w dziale księgowym i w stacji kontroli pojazdów.
Udział w konkursach zawodoznawczych:
– Wojewódzki konkurs w zawodzie “Operator obrabiarek skrawających Oleśnica1997”
Klasyfikacja indywidualna:
II miejsce – Miłuch Piotr, V miejsce – Bagier Daniel.
Klasyfikacja zespołowa – I miejsce
– Wojewódzki konkurs w zawodzie “Ślusarz Oleśnica 1997”
Klasyfikacja indywidualna:
IV miejsce – Płusa Daniel, IX miejsce – Zwierzyński Tomasz.
Klasyfikacja zespołowa – III miejsce.

1998r.Modernizacja stacji kontroli pojazdów wymuszona zmianami w przepisach związanych z funkcjonowaniem i organizacją stacji – przeniesienie z działu Ws-2 do działu Ws-3, zakup urządzeń diagnostycznych do kontroli pojazdów powyżej 3,5 t. Na terenie szkoły odbył się Wojewódzki Konkurs w zawodzie Slusarz i Operator Obrabiarek Skrawających.
– Wojewódzki Konkurs w zawodzie “Ślusarz”
Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce – Dziuk Zbigniew, II miejsce – Łazaruk Marcin.
Klasyfikacja zespołowa – I miejsce
– Wojewódzki konkurs w zawodzie “Operator obrabiarek skrawających Strzelin1998”
Klasyfikacja indywidualna:
Gąsior Łukasz – II miejsce,
Bońcer Tomasz – Klasyfikacja zespołowa – II miejsce.

1999r.Modernizacja pomieszczeń w biurze warsztatów szkolnych, modernizacja działu napraw bieżących samochodów (WS-1)

2000r. Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelinie zostaje Maria Okonicz.

2001r.Zawarcie umowy patronackiej z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie.

2001r.  Utworzenie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Strzelinie po rozwiązaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelinie

2001r. Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Strzelinie zostaje Wiesław Zając

2002-2003r.Modernizacja pracowni samochodowej i pracowni technicznej, rozpoczęto prace modernizacyjne działu spawalni oraz działu obróbki plastycznej.

2004r.Przebudowa działu obróbki skrawaniem na pracownię budowlaną i komputerową.

2005r. – Utworzenie nowego kierunku kształcenia – technik budownictwa z uwzględnieniem realizacji zajęć praktycznych w szkole.
Modernizacja pracowni podwoziowej warsztatów szkolnych (wymiana drzwi wjazdowych, ułożenie płytek podłogowych na posadzce, ściany wyłożono płytkami ściennymi i panelami ściennymi, wymiana oświetlenia oraz instalacji elektrycznej) oraz pracowni obróbki ręcznej (wykonano posadzkę z żywicy, ściany wyłożono płytkami ściennymi i panelami ściennymi, wymiana instalacji elektrycznej).

2005r. Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 w Strzelinie zostaje Robert Kozuń

2005r.Przekazanie szkole z przeznaczeniem na cele dydaktyczne od Kuratorium Oświaty we Wrocławiu samochodu marki FSO Polonez.

2006r.Modernizacja pracowni naprawy silników i pracowni diagnostyki silników warsztatów szkolnych (wymiana drzwi wejściowych, ułożenie płytek podłogowych na posadzce, ściany wyłożono płytkami ściennymi i panelami ściennymi, wymiana oświetlenia oraz instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do umywalek na działach).

2007r. – Remont pomieszczenia do spożywania posiłków, umywalni oraz toalet w budynku warsztatów szkolnych.

2008r.Rozpoczęcie współpracy z firmą Toyota Motor Industries Poland w Jelczu Laskowicach; przekazanie przez firmę Toyota silników produkowanych w zakładach w Jelczu Laskowicach oraz elementów silników tj.: bloki, głowice, korbowody, tłoki, wały korbowe, wałki rozrządu, pierścienie tłokowe itp. Jako pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych.

2008r. – Zmiana kierownictwa warsztatów szkolnych; stanowisko kierownika warsztatów obejmuje Jacek Pluta.

2009r.Adaptacja działu szlifierek na pracownie obróbki mechanicznej (wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, ułożenie płytek ścienne i podłogowych, ustawienie maszyn).

2009-2015r. – Doposażenie pracowni warsztatów szkolnych w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku I” i „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”.
Pomoce dydaktyczne przekazane szkole w ramach realizacji projektu to:
  – mikrometry;
  – przyrząd do pomiaru chropowatości;
  – średnicówka z czujnikiem zegarowym;
  – wysokościomierz suwmiarkowy;
  – suwmiarka elektroniczna;
  – kątomierz uniwersalny;
  – głębokościomierz suwmiarkowy;
  – głębokościomierz mikrometryczny;
  – twardościomierz;
  – mikrometr pomiarowy;
  – giętarka do rur;
  – gilotyna do cięcia blachy;
  – podnośnik samochodowy 4-kolumnowy;
  – prasa hydrauliczna o nacisku 20t;
  – zestaw do spawania gazowego;
  – zgrzewarka punktowa;
  – dalmierz laserowy;
  – próbnik ciśnienia oleju;
  – próbnik ciśnienia sprężania;
  – przyrząd do ustawiania i pomiaru światłości;
  – model układu kierowniczego ze wspomaganiem elektrohydraulicznym;
  – model układu kierowniczego ze wspomaganiem hydraulicznym;
  – przyrząd do ustawiania i pomiaru światłości;
  – model układu kierowniczego ze wspomaganiem elektrohydraulicznym;
  – model układu kierowniczego ze wspomaganiem hydraulicznym;
  – wyposażenie pracowni komputerowej.

2009-2011r. Remont kapitalny budynku Warsztatów Szkolnych (wymiana okien, instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie dachu, wykonanie ocieplenia oraz elewacji zewnętrznej) w ramach projektu „Przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Strzelinie”.

2010r. Rozpoczęcie współpracy z firmą TUBEK z Wrocławia przedstawiciela marki Citroen; przekazanie pomocy dydaktycznych w postaci silników, skrzyń biegów, przekładni kierowniczych, podzespołów elektrycznych i elektronicznych itp. Uczniowie w zawodzie technik mechanik o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych odbywają praktyki zawodowe w serwisie Citroena.
Pozyskanie samochodów marki FSO Polonez z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w ilości 3 szt. z KW Policji z Wrocławia.

2010r.Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego Warsztatów Szkolnych, budynek warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem wchodzą w skład majątku szkoły.
Udział w „Międzyszkolnym Konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie Mechanik Pojazdów Samochodowych” organizowanym we Wrocławiu.
Klasyfikacja zespołowa – I miejsce
Nagrodzeni uczniowie klasy III mps:
– Adam Szczepański,
– Marcin Klimków,
– Marek Oszustowicz

2011r.Rozpoczęcie współpracy z firmą Toyota Bielany Nowakowski. Uczniowie w zawodzie technik mechanik o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych odbywają praktyki zawodowe w serwisie Toyoty.

2011r. – Udział w „II Międzyszkolnym konkursie mechaniki pojazdowej” we Wrocławiu.
Klasyfikacja zespołowa – II miejsce
Udział w „Międzyszkolnym konkursie przepisów ruchu drogowego i logistyki warsztatowej” we Wrocławiu
Klasyfikacja zespołowa – II miejsce

2011r.Adaptacja działu stolarni na szatnie dla uczniów – ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i posadzce, wymiana instalacji elektrycznej, wyposażenie w szafki ubraniowe.

2011r. Likwidacja magazynu stali – „wiaty” i utworzenie terenu zielonego.

2012r. Modernizacja pracowni Technicznej Obsługi Samochodów (ułożenie płytek ściennych oraz podłogowych, wymiana czterokolumnowego podnośnika samochodowego).
Budowa sieci monitoringu wizyjnego w budynku warsztatów szkolnych.
Remont korytarza – głównego ciągu komunikacyjnego budynku warsztatów szkolnych – ułożenie płytek ceramicznych na ścianach, dokończenie ułożenia płytek ceramicznych na posadzce.
Uczestnictwo uczniów w „Wojewódzkim międzyszkolnych konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie Mechanik Pojazdów Samochodowych” we Wrocławiu.

2013r. Adaptacja pomieszczenia – dawnej wypożyczalni narzędzi – na pracownię elektrotechniki i elektroniki samochodowej, (ułożenie płytek podłogowych i ściennych, wykonano nową instalacja elektryczna i sieć komputerową, zamontowano projektor, zakupiono mierniki elektryczne, oscyloskop, przyrządy diagnostyki samochodowej).
Budowa sieci internetowej w budynku warsztatów szkolnych.

2013r. Udział uczniów klasy III technik pojazdów samochodowych w „Konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie technik pojazdów samochodowych” organizowanego w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”
Klasyfikacja zespołowa – II miejsce
Uczniowie:
– Damm Jarosław
– Ranosz Maciej
– Czarnecki Mateusz
Udział uczniów klasy III mechanik pojazdów samochodowych
w „Konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych” organizowanego w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”
Klasyfikacja zespołowa – II miejsce
Uczniowie :
– Górski Adam
– Kostecki Patryk
– Siemiradzki Mateusz.

2013r. Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie po rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Strzelinie

2014r. Wprowadzenie dziennika elektronicznego Vulcan.

2014r.Utworzenie Ośrodka Egzaminacyjnego dla zawodów:
– Technik Pojazdów Samochodowych,
– Mechanik Pojazdów Samochodowych,
– Technik Budownictwa,
Uczestnictwo uczniów klasy III Technik Pojazdów Samochodowych w miesięcznej praktyce zawodowej w ramach projektu ERASMUS+.
Praktyka odbyła się w miejscowości Lipsk w Niemczech.

2014r.Zakup samochodów Fiat Panda w ilości 3 szt. Z przeznaczeniem na cele dydaktyczne oraz potrzeby ośrodka egzaminacyjnego w celu przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

2015r. Adaptacja pomieszczenia lakierni na pracownię mechatroniki samochodowej (ułożenie płytek ceramicznych na ścianach, ułożenie płytek ceramicznych na posadzce, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej, zakup stołu probierczego do badania alternatorów i rozruszników, urządzenia do diagnostyki komputerowej BOSCH KTS, narzędzia pomiarowo-kontrolne, szafka narzędziowa – uniwersalna, wyposażenie pracowni w samochód Fiat Panda, tablice poglądową do systemu wtrysku benzyny, tablica – panele do ćwiczeń układów instalacji elektrycznej w samochodzie, stanowisko do testowania sond lambda).

2015r. – Przekazanie pomocy dydaktycznej w postaci samochodu Toyota Awensis przez firmą Toyota Motor Industries Poland w Jelczu Laskowicach przy współudziale firmy Toyota Bielany Nowakowski.

2017r  Doposażenie pracowni warsztatów szkolnych w ramach realizacji projektu “Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy”.
Pomoce dydaktyczne przekazane szkole w ramach realizacji projektu to:
  – mikrometry noniuszowe;
  – mikrometry elektroniczne;
  – średnicówka z czujnikiem zegarowym;
  – wysokościomierz suwmiarkowy;
  – wysokościomierz elektroniczny;
  – suwmiarka elektroniczna;
  – kątomierz uniwersalny;
  – głębokościomierz suwmiarkowy;
  – głębokościomierz mikrometryczny;
  – czujniki zegarowe z podstawami;
  – czujniki elektroniczne z podstawami;
  – przyrząd kłowy;
  – płyty traserskie żeliwne;
  – płyty traserskie granitowe.

 

 Pracownie warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

C-1 – pracownia budowy i eksploatacji układów napędowych pojazdów samochodowych

C-2 – pracownia podwozi i nadwozi pojazdów samochodowych

C-3 – pracownia diagnostyki samochodowej

C-4 – pracownia silników pojazdów samochodowych

C-5 – pracownia budowy i eksploatacji silników pojazdów samochodowych

C-6 – pracownia obróbki maszynowej

C-7 – pracownia mechatroniki samochodowej

C-9 – pracownia metrologii technicznej / pracownia technologii

C-11 – pracownia montażu i obsługi technicznej maszyn i urządzeń

C-12 – pracownia obróbki plastycznej i cieplnej

C-13 – pracownia elektrotechniki i elektroniki

C-16 – pracownia spawalnictwa

C-17 – pracownia obróbki ręcznej i maszynowej

C-19 – pracownia urządzeń techniki komputerowej

C-20A – gabinet budownictwa

C-20B – pracownia budowlana

C-21 – pracownia komputerowa

 

Warsztaty szkolne wczoraj 

Warszt 1 

Warszt 2

Warszt 3

 

Warszt 4

 

Warszt 5

 

Warszt 6

 

Warsztaty szkole z pracowniami dziś

Warszt 9

 

Warszt 10

 

Warszt 7

 

meche

 

Warszt 8

 

 

Nauczyciele warsztatów szkolnych w latach 1954-2004

 

 • Adam Franciszek
 • Balcer Edward
 • Balicki Zdzisław
 • Barabasz Józef
 • Berezowski Jerzy
 • Biernacki Jerzy
 • Błaszkiewicz Paweł
 • Błajet Stanisław
 • Bodak Zbigniew
 • Borowski Tadeusz
 • Bokałło Wojciech
 • Buczak Jan
 • Burba Edward
 • Butylewicz Tadeusz
 • Cichoń Stanisław
 • Chaszczewicz Tadeusz
 • Chmiel Edmund
 • Czeladka Jan
 • Ćmikiewicz Robert
 • Ćwiek Sławomir
 • Danhoffer Zbigniew
 • Daź Andrzej
 • Długosz Edward
 • Drzewosz Jerzy
 • Dubiniak Józef
 • Duchnicz Józef
 • Dudek Ryszard
 • Dudziak Bronisław
 • Dudziak Stanisław
 • Dworzyński Józef
 • Dyląg Ryszard
 • Dziedziński Zbigniew
 • Fusch Marian
 • Furdykoń Stanisław
 • Furgaliński Władysław
 • Furtek Władysław
 • Foltyński Zygfryd
 • Gajowski Zygmunt
 • Gierko Paweł
 • Głąb Józef
 • Głowacki Mieczysław
 • Gramburg Kazimierz
 • Grondys Andrzej
 • Gruszka Marian
 • Grut Ryszard
 • Haftarczyk Zbigniew
 • Hajnisz Tadeusz
 • Hanaj Zbigniew
 • Hosicki Konrad
 • Horżaniecki Stanisław
 • Idkowiak Jan
 • Iwaniocha Mikołaj
 • Jachymowski Wiesław
 • Jankowiak Franciszek
 • Januszkiewicz Franciszek
 • Jaszczyszyn Józef
 • Jasiak Tadeusz
 • Jaworski Adam
 • Kabziński Leszek
 • Kaczmarek Zenon
 • Kantor Stanisław
 • Karakow Roman
 • Kasaraba Tadeusz
 • Kasaraba Stanisław
 • Kowalczyk Józef
 • Kozławski Lesław
 • Kozuń Robert
 • Kruk Tadeusz
 • Krzyszowski Władysław
 • Kubisz Kazimierz
 • Kucharzyszyn Józef
 • Kumaszka Jerzy
 • Kurek Józef
 • Lachowicz Ignacy
 • Langa Stanisław
 • Laszczyński Leopold
 • Lejowski Emilian
 • Łazarek Marian
 • Łubik Jarosław
 • Łoś Franciszek
 • Maciąg Bronisław
 • Maćkówka Jacek
 • Majdak Jerzy
 • Marcinowski Władysław
 • Markowski Bronisław
 • Markowski Stanisław
 • Mazur Grzegorz
 • Mikosz Antoni
 • Mikosz Jan
 • Misiewicz Andrzej
 • Morka Zdzisław
 • Nowak Teodor
 • Okołotowicz Czesław
 • Okoński Stanisław
 • Oleszczuk Waldemar
 • Orawiec Edward
 • Orzechowski Jan
 • Osowski Tomasz
 • Ostrowski Tadeusz
 • Pałka Andrzej
 • Pałkiewicz Leszek
 • Pasoń Jan
 • Partykowski Bolesław
 • Pawlik Jacek
 • Pawluczuk Marek
 • Perlak Florian
 • Pisula Jan
 • Piwowarczyk Józef
 • Pluta Jacek
 • Pluta Michał
 • Potocki Józef
 • Presz Jerzy
 • Presz Mirosław
 • Pyzio Stanisław
 • Regner Janusz
 • Rudkowski Stanisław
 • Rudkowski Ryszard
 • Semeniuk Eugeniusz
 • Seń Teodor
 • Skrzypczak Franciszek
 • Słoński Stanisław
 • Sokolski Dariusz
 • Sołek Marek
 • Sowiński Marian
 • Stachowicz Józef
 • Staroń Józef
 • Stefaniszyn Ryszard
 • Stefaniszyn Tadeusz
 • Stopa Marian
 • Strzała Mirosław
 • Szklarski Tadeusz
 • Szmer Jan
 • Szmigielski Franciszek
 • Śliwa Wojciech
 • Świderski Ryszard
 • Świrski Edward
 • Tarka Dariusz
 • Teneta Jan
 • Tomera Józef
 • Uberna Janusz
 • Wagner Anatol
 • Wagner Dariusz
 • Wagner Tomasz
 • Walczak Jacek
 • Walerian Ryszard
 • Walesiak Lesław
 • Weyman Wojciech
 • Węgłowski Czesław
 • Wiśniewski Stanisław
 • Witczak Kazimierz
 • Wnęk Zdzisław
 • Wojtowicz Zbigniew
 • Wyroda Andrzej
 • Zabojszczak Henryk
 • Zbroja Józefa
 • Zbroja Stanisław
 • Zając Wiesław
 • Zając Władysław
 • Zawada Stanisław
 • Żabski Bolesław
 • Żabski Bronisław
 • Żerek Henryk
 • Żygadło Robert

 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

w latach 2000-2013

 • Białobrzeski Leszek
 • Biernacki Jerzy
 • Bocheński Zdzisław
 • Bodak Zbigniew
 • Cichoń Stanisław
 • Dudziak Bronisław
 • Gil Leszek
 • Haftarczyk Zbigniew
 • Jasiak Tadeusz
 • Kozuń Robert
 • Kucharzyszyn Józef
 • Maćkówka Jacek
 • Marcinowski Władysław
 • Oleszczuk Waldemar
 • Pawluczuk Marek
 • Piwowarczyk Józef
 • Pluta Jacek
 • Salwa Krzysztof
 • Skorupski Stanisław
 • Słoński Stanisław
 • Szmer Jan
 • Świdziński Jerzy
 • Tarka Dariusz
 • Trela Grzegorz
 • Wagner Tomasz
 • Wandycz Jarosław
 • Wyroda Andrzej
 • Zając Wiesław

 

Nauczyciele zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

w latach 2013-2015

 • Biernacki Jerzy
 • Bocheński Grzegorz
 • Bocheński Zdzisław
 • Bodak Zbigniew
 • Gil Leszek
 • Haftarczyk Zbigniew
 • Maćkówka Jacek
 • Oleszczuk Waldemar
 • Pawluczuk Marek
 • Pluta Jacek
 • Skorupski Stanisław
 • Świdziński Jerzy
 • Trela Grzegorz
 • Wandycz Jarosław

About Author

Leave Comment