Jesteśmy w Strzelinie od 1947r. Mamy 70 lat.
Jesteśmy szkołą z olbrzymimi tradycjami.
Wykształciliśmy 3 pokolenia absolwentów.
Ty możesz dołączyć do kolejnego.
Zapraszamy.

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

na rok szkolny 2018 / 2019

__________________________________________________________________________

 

 

Dla tegorocznych absolwentów Gimnazjum przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę edukacyjną.

Oferta obejmuje naukę w naszym :

 

 • czteroletnim Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie,

 

 • w trzyletniej Branżowej Szkole I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie.

 

T E C H N I K U M

Oferta nauki w Technikum obejmuje ofertę siedmiu różnych i bardzo ciekawych zawodów. Niektóre z nich to zawody nowe, a niektóre tradycyjne i ściśle związane z naszą historią. Wszystkich uczniów kształcimy nowocześnie w bardzo dobrze wyposażonej szkole, w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach.

Oferujemy do wyboru 7 różnych i ciekawych zawodów, w branżach:

administracyjno – usługowej, budowlanej i mechanicznej, oto one:

 • Technik budownictwa.
 • Technik ekonomista.
 • Technik handlowiec.
 • Technik informatyk.
 • Technik logistyk.
 • Technik mechanik.
 • Technik pojazdów samochodowych.
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie -   ( NOWOŚĆ )

Wszyscy uczniowie Technikum bez względu na zawód uczą się:

 • przedmiotów ogólnokształcących,
 • przedmiotów zawodowych,
 • odbywają miesięczną praktykę zawodową.

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Przedmioty ogólne - maturalne realizowane są przez okres czterech lat. Nauka większości przedmiotów, nie objętych egzaminem maturalnym, kończy się po klasie pierwszej i po klasie drugiej. Ich miejsce zastępują przedmioty zawodowe.

 

Przedmioty ogólne to:

 • język polski,
 • dwa języki obce - język angielski i język niemiecki, z których jeden na poziomie początkującym, a drugi na poziomie zaawansowanym,
 • język angielski lub język niemiecki zawodowy, w zawodzie w którym się kształcisz,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • chemia,
 • geografia,
 • biologia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • wiedza o kulturze,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • wychowanie fizyczne.

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

 

W Technikum dwa przedmioty ogólnokształcące realizowane są na poziomie rozszerzonym. Przedmioty te są różne w zależności od zawodu. Wśród nich są:

 • język polski,
 • języki angielski lub język niemiecki,
 • geografia,
 • matematyka,
 • fizyka
 • przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo.

 

 

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

 

Kształcenie zawodowe dzielimy na:

 

KSZTALCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE

W ramach kształcenia zawodowego teoretycznego uczniowie uczą się teoretycznych przedmiotów zawodowych dostosowanych do specyfiki zawodu w szkolnych gabinetach przedmiotowych.

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE

Kształcenie zawodowe praktyczne dzieli się na trzy części:

1. Kształcenie realizowane w szkolnych pracowniach zawodowych z podziałem uczniów na grupy.

2. Kształcenie zawodowe podczas miesięcznych praktyk zawodowych w zakładach pracy.

3. Kształcenie zawodowe w formie zajęć praktycznych w szkolnych pracowniach ćwiczeń w warsztatach szkolnych. Kształcenie to dotyczy takich zawodów jak: technik budownictwa, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych i technik robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Na potrzeby kształcenia zawodowego posiadamy w naszym Centrum nowoczesne pracownie zawodowe, które są  bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne dla wszystkich zawodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Oferta nauki w Branżowej Szkole I Stopniaobejmuje ofertę 4 różnych i bardzo ciekawych zawodów. Wszystkich uczniów kształcimy nowocześnie w bardzo dobrze wyposażonej szkole, w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach.

Uczniowie klasy wielozawodowej zajęcia praktyczne realizują u wybranego pracodawcy na podstawie zawartej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Oferujemy zawody:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik monter maszyn i urządzeń.
 • Mechanik motocyklowy.
 • Ślusarz.
 • Klasa wielozawodowa.

Wszyscy uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia  bez względu na zawód uczą się:

 • przedmiotów ogólnokształcących,
 • przedmiotów zawodowych,
 • odbywają zajęcia praktyczne.

 

WSZYSTKIM UCZNIOM OFERUJEMY DODATKOWE FORMY KSZTAŁCENIA

 

- lekcje muzealne np. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, Muzeum Narodowe itp.

- edukację filmową w Strzelińskim Ośrodku Kultury,

- edukację teatralną w teatrach wrocławskich,

- edukację historyczną w Gdańsku na Westerplatte,

- edukację historyczna w Auschwitz Birkenau (Oświęcim, Brzezinka),

- edukację patriotyczną w Warszawie (min. Muzeum Powstania Warszawskiego),

- edukację patriotyczną w Krakowie (Wawel, Stare Miasto),

- poznawanie Europy (Praga, Berlin, Paryż),

- praktyki zagraniczne (miesięczne) w oparciu o program Leonardo da Vinci, Erasmus, PO WER, w Niemczech i we Włoszech,

- staże w zakładach pracy (płatne dla uczniów, w br. 1750 zł msc.)

- bezpłatny kurs na prawo jazdy (tps, mps),

- w br. szkolnym kursy dla uczniów nadające dodatkowe kwalifikacje (państwowe) min.:

kurs na koparko – ładowarkę, kurs spawacza, kurs na wózki widłowe, kurs montażu rusztowań budowlanych, kurs kasy fiskalnej, kurs Auto Cad, kurs prawa jazdy,

- zajęcia sportowe, siłownia, fitness

- realizujemy projekty współfinansowane ze środków UE i środków finansowych Powiatu Strzelińskiego,

Naszych uczniów kształcimy :

 • w gabinetach przedmiotowych ogólnokształcących,
 • w pracowniach zawodowych,
 • w pracowniach zajęć praktycznych,
 • w 7 pracowniach komputerowych,
 • w 3 salach gimnastycznych (siłownia, sala ćwiczeń gimnastycznych, sala do gier zespołowych),
 • na stadionie szkolnym,

Uczniowie do dyspozycji posiadają: bibliotekę, czytelnię, czytelnię multimedialną, sieć wi fi.

 

Opiekę nad uczniami sprawują:

wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, psycholog, pielęgniarka szkolna.

 

Naszych uczniów uczą i wychowują bardzo dobrze wykształceni i przygotowani do pracy pedagogicznej nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych.

 

Jesteśmy w Strzelinie od 1947 r. Mamy 70 lat.

Jesteśmy szkołą z olbrzymimi tradycjami .

Wykształciliśmy 3 pokolenia absolwentów.

Ty możesz dołączyć do kolejnego.

Zapraszamy.