1) Wniosek (podanie).

2) Do wniosku dołącza się:

     a) świadectwo ukończenia gimnazjum.
         Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat.

    b) zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
        Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat.

    c) zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

    d) dwie fotografie.

    e) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną

    f) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.

    g) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata oraz rodzeństwa kandydata.

    h) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

    i) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

    j) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

    k) w przypadku rekrutacji uczniów do oddziału wielozawodowego - umowę o pracę zawartą z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego.

3) Dodatkowe dokumenty o przyjęcie do szkoły:

    a) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.