1)  Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.

Maksymalna ilość punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100 pkt.

Wynik przedstawiony w procentach (%) mnoży się przez współczynnik 0,2 x % razy 0,2

Za wyniki z egzaminu gimnazjalnego z:

- języka polskiego                                ..... % x 0,2 =........
- historii i wiedzy o społeczeństwie        ..... % x 0,2 =........
- matematyki                                       ..... % x 0,2 =........
- przedmiotów przyrodniczych               ..... % x 0,2 =........

2)  Przeliczanie na punkty oceny zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: język polski, matematyka, język obcy, informatyka za oceny wyrażone w stopniu:

- celującym             - przyznaje się 20 punktów,
- bardzo dobrym      - przyznaje się 16 punktów,
- dobrym                 - przyznaje się 12 punktów,
- dostatecznym       - przyznaje się 8 punktów,
- dopuszczającym   - przyznaje się 2 punkty.

3)  Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się - 5 punktów.

4)  Więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się maksymalnie za wszystkie osiągniecia - 13 punktów

5)  Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, a w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się - 2 punkty.

6)  § 7.1 (olimpiady konkursy) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego