Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych

Lp.

 

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi   spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

od 31 lipca 2020r. do 04 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

 

do 04 sierpnia 2020r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta lub burmistrza okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

 

do 11 sierpnia 2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

  

12 sierpnia 2020r.

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 15 czerwca 2020r do 14 sierpnia 2020r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi.

 

 

 

od 13 siernia 2020r. do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

19 sierpnia 2020r.

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

19 sierpnia 2020r.

10. Opublikowanie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach.

 

do 20 sierpnia 2020r.