Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do czteroletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

(w tym dla szkół branżowych I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 3 lutego 2020r.)

Terminy

w postępowaniu uzupełniającym

(w tym dla szkół branżowych I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 3 lutego 2020r.)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja do 25 czerwca 2019r.

(od 28 października do

   13 listopada 2019r.)

od 26 do 30 lipca

2019r.

(od 12 do 13 grudnia 2019r.)

2.

Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:

  1. szkoły sportowej, szkoły mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego
    w szkole ogólnodostępnej, do prób sprawności fizycznej,
  2. szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w szkole ogólnodostępnej, do sprawdzianu kompetencji językowych,
  3. oddziału międzynarodowego
    w publicznej szkole, do sprawdzianu kompetencji językowych,
  4. oddziału w publicznej szkole, w której realizowany program wymaga od kandydatów indywidualnych predyspozycji, do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (szkoła posiada zgodę ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na jego przeprowadzenie).

od 6 do 14 maja 2019r.

od 16 do 26 lipca 2019r.

3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. od 23 do 24 maja 2019r. 1 sierpnia 2019r.
4. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, w tym w szkole ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym.

23 maja 2019r.

31 lipca 2019r.

5. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. od 27 do 31 maja 2019r. Od 31 lipca do 2 sierpnia 2019r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

5 czerwca 2019r.

5 sierpnia 2019r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, w tym w szkole ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym.

5 czerwca 2019r.

5 sierpnia 2019r.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

od 3 do 5 czerwca 2019r.

5 sierpnia 2019r.

9.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 19 do 25 czerwca

2019r.

-------------------

10.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 28 czerwca 2019r.

(do 15 listopada 2019r.)

do 5 sierpnia 2019r.

(do 20 grudnia 2019r.)

11.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

15 lipca 2019r.

(30 listopada 2019r.)

20 sierpnia 2019r.

       (7 stycznia 2020r.)

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

16 lipca 2019r.

(3 grudnia 2019r.)

21 sierpnia 2019r.

     (8 stycznia 2020r.)

13.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia,o wyborze tej szkoły.

od 16 do 18 lipca 2019r.

(od 3 do 5 grudnia 2019r.)

od 21 do 23 sierpnia 2019r.

   (od 8 do 15 stycznia

2020r.)

14.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 do 24 lipca 2019r.

(od 3 do 10 grudnia 2019r.)

od 21 do 29 sierpnia 2019r.

   (od 8 do 15 stycznia

2020r.)

15. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 lipca 2019r.

         (11 grudnia 2019r.)

30 sierpnia 2019r.

   (16 stycznia 2020r.)

16.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 26 lipca 2019r.

(12 grudnia 2019r.)

do 30 sierpnia 2019r.

(17 stycznia 2020r.)