Text Size
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Oceny roczne i końcowe wystawione, świadectwa rozdane, zatem czas na podsumowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021, kończącym się formalnie 31 sierpnia.
5 lipca br., kilka dni po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, odbyło się, w formie stacjonarnej, zebranie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie poświęcone analizie pracy dydaktycznej i wychowawczej w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. Nauczyciele przedstawili sprawozdania z pracy zespołów działających w szkole a Dyrekcja - sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego i informacje o pracy szkoły w mijającym roku – roku wyjątkowym, innym niż wszystkie dotychczas, trudnym, znaczonym pandemią, obostrzeniami i nauką w formie zdalnej, wymagającą wiele wysiłku i zaangażowania zarówno ze strony Uczniów, Nauczycieli, jak i Rodziców.
Przypomnijmy, rok szkolny 2020/2021 prawie cały opierał się na nauce zdalnej, prowadzonej od 19 października 2020 r. do 30 maja 2021 r. Przez dwa tygodnie, od 17 do 30 maja br. realizowano kształcenie w formie hybrydowej. Powrót do zajęć stacjonarnych dla wszystkich klas nastąpił 31 maja. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy podejmowali działania na nowo integrujące zespół klasowy.
Mimo trudności, korzystając z różnorodnych platform edukacyjnych i dostępnych elektronicznych środków komunikacji, szkoła realizowała podstawowe zadania w zakresie dydaktyki i wychowania. Realizowano projekty zewnętrzne i kontynuowano współpracę z pracodawcami. Nauczyciele przygotowywali uczniów do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zgodnie z procedurami i w zaostrzonym reżimie sanitarnym od 4 do 22 maja przeprowadzono w szkole egzamin maturalny (ze względu na pandemię odbyły się tylko egzaminy pisemne, odwołana została część ustna) a od 22 czerwca do 1 lipca - egzamin zawodowy. Wyniki egzaminu maturalnego zdający poznali 5 lipca. Na wyniki egzaminu zawodowego poczekają do 31 sierpnia. W najbliższym czasie nastąpi też zakończenie postępowania rekrutacyjnego do szkoły na rok szkolny 2021/2022 – 2 sierpnia komisja rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Pod koniec sierpnia odbędą się egzaminy poprawkowe – według harmonogramu – 23 i 24 sierpnia - egzaminy poprawkowe w Centrach Kształcenia Zawodowego dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, 24 sierpnia – egzamin poprawkowy maturalny, 26 i 27 sierpnia egzaminy poprawkowe z przedmiotów nauczania. Na 30 sierpnia planowane jest kolejne zebranie Rady Pedagogicznej – poświęcone organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2021/2022.
Na najbliższe wakacyjne tygodnie życzymy wszystkim uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom, przyjaciołom i sympatykom naszej szkoły udanego bezpiecznego wypoczynku, słońca i cieszenia się latem.

(Beata Dąbrowska)

Rok szkolny 2020/2021 powoli przechodzi do historii. W piątek, 25 czerwca, na placu apelowym o godzinie 9.00 zgromadzili się uczniowie, wychowawcy klas, nauczyciele, pracownicy oraz Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie na czele z Wicestarostą Powiatu Strzelińskiego - Panem Markiem Mierzwińskim, by zakończyć zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Wydarzenie miało uroczystą oprawę – po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego, odśpiewaniu Hymnu Państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, oficjalnych powitaniach, wysłuchaliśmy przemówienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, Pana Roberta Kozunia. W swoim wystąpieniu Dyrektor podkreślił, jak wielu wymaganiom w bieżącym roku szkolnym musieli sprostać nauczyciele, uczniowie, rodzice. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość było nie lada wyzwaniem, wymagającym nie tylko właściwych warunków technicznych, ale i odpowiedniej organizacji pracy i dostosowania metod nauczania. Dyrektor podziękował nauczycielom i wicedyrektorom za wysiłek i ciężką pracę w czasie trwającego kilka miesięcy zdalnego nauczania.

Ponadto okres kształcenia na odległość pokazał dobitnie, że bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem nie zastąpią nawet najnowocześniejsze technologie, na co zwrócił uwagę Minister Edukacji i Nauki w Liście na zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 wystosowanym do nauczycieli i pracowników oświaty 24 czerwca, w przeddzień zakończenia zajęć.

To drugie w bieżącym roku zakończenie zajęć. 30 kwietnia uczniowie klas maturalnych otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, ale to nie koniec ich spotkań ze szkołą. W maju przystąpili do egzaminu maturalnego a na przełomie czerwca i lipca zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Następnie Wicestarosta, Pan Marek Mierzwiński, w imieniu Starosty Strzelińskiego, podziękował nauczycielom za całoroczny trud włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży, życząc wszystkim zdrowych, bezpiecznych i udanych wakacji.

Również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego CKZiU w Strzelinie, składając wiązanki kwiatów na ręce Dyrekcji i władz Powiatu, wyrazili swoją wdzięczność nauczycielom za mijający rok szkolny.

Po przemówieniach przyszedł czas na wręczenie uczniom Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, nagród, dyplomów i świadectw z wyróżnieniem. Przypomnijmy, promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń ze średnią ocen równą lub powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania.

Przed uczniami wakacje, okazja do odpoczynku od szkolnych obowiązków. O rozwagę i bezpieczeństwo w tym czasie apelował Dyrektor Szkoły, jednocześnie wyrażając nadzieję spotkania się w szkole 1 września po dwumiesięcznej przerwie.

                                                                                                                                                                        Beata Dąbrowska

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-na-zakonczenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-roku-szkolnym-20202021

W dniu 1 czerwca 2021 r. pożegnaliśmy długoletniego nauczyciela naszej szkoły inż. Romualda Kargula.

Wspomnienie o inż. Romualdzie Kargulu.

R Kargul

Strzelin dnia 1 czerwca 2021 r.

Żegnamy dzisiaj nauczyciela strzelińskiego Technikum, a zarazem kolegę i przyjaciela.

Ponieważ śp. Romuald od 23 lat przebywał na emeryturze, uważam, że należy w dniu jego ostatniego pożegnania przypomnieć, a młodszym może przybliżyć postać naszego nauczyciela.

Nauczyciela, który przez okres 31 lat pozostawił po sobie trwały ślad, nie w martwych formach, ale w żywych pomnikach osobowości, wiedzy, umiejętności i postaw absolwentów naszej szkoły. Przedstawiony za chwilę krótki rys pracy zawodowej śp. Romualda jest jedynie streszczeniem zawierającym jego najistotniejsze elementy. Nie sposób bowiem zawrzeć w nim wszystkiego czego dokonał.

Śp. Romuald niemalże całe swoje życie związał ze strzelińskim Technikum. Już po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w naszej szkole. Egzaminy maturalne złożył w 1965 r. czego zwieńczeniem było świadectwo dojrzałości. W kolejnych latach ukończył Studium Nauczycielskie w Warszawie, a następnie ukończył studia o specjalności samochodowej na wydziale mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

W okresie pracy zawodowej pełnił funkcję wychowawcy wielu klas. Przez okres 31 lat wychował ponad pokolenie absolwentów Technikum Samochodowego w Strzelinie.

Pracę dydaktyczną realizował jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych. Podejmował dodatkową aktywność zawodową: organizował oraz był opiekunem gabinetu przedmiotowego przedmiotów zawodowych, opiekował się pracownią samochodową.

Rozwijał wiedzę i umiejętności uczniów poprzez dodatkowe formy zajęć dydaktycznych. Prowadził koło motoryzacyjne. Organizował w szkole konkursy o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie … oraz turnieje wiedzy o samochodzie. Przygotowywał uczniów do wojewódzkich i regionalnych (dolnośląskich) konkursów pt. „Złota kierownica”. W konkursach tych jego uczniowie osiągali sukcesy.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej wielokrotnie był nagradzany nagrodą specjalną dyrektora szkoły. W trakcie pracy zawodowej za wyróżniające wyniki pracy otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania.

Przeglądając dokumenty śp. Romualda zebrane w ciągu tych 31 lat pracy zawodowej odnalazłem szereg różnego rodzaju dokumentów i wpisów świadczących i potwierdzających przebieg jego pracy między innymi   karty oceny pracy sporządzone przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Pozwolę sobie przytoczyć fragmenty jednej z nich:

„Romuald Kargul jest organizatorem konkursu o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Był współorganizatorem konkursu w skali województwa i mikroregionu „Srebrna Kierownica” a uczniowie przez niego przygotowywani osiągali pierwsze miejsca. Angażuje się z rozszerzanie wiadomości motoryzacyjnych wśród uczniów przygotowując cykl audycji telewizyjnych dla szkolnej telewizji dydaktycznej poświęconych historii samochodu i nowoczesnych tendencji w motoryzacji. Jego absolwenci osiągają z przygotowania zawodowego bardzo dobre wyniki. Prowadził lekcje pokazowe dla młodszych nauczycieli, które charakteryzowały się bardzo dobrym przygotowaniem organizacyjnym, merytorycznym i ciekawymi metodologicznymi rozwiązaniami. Były one dla nauczycieli nowatorskimi rozwiązaniami prowadzenia zajęć. Na podkreślenie zasługuje wypełnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej – jest bardzo lubiany przez młodzież, pomaga jej w sytuacjach życiowych i szkolnych”.

To co przedstawiłem dotyczy przebiegu pracy śp. Romualda. Natomiast ważne w pracy nauczyciela jest to, czy jego misja, czy jego praca przynosi zamierzone efekty. W tym celu poprosiłem o takie spojrzenie na pracę i postać śp. Romualda jednego z byłych uczniów, absolwenta Technikum, a jednocześnie byłego pracownika szkoły.

Przedstawię teraz to wspomnienie;

„Poproszono mnie o podzielenie się wspomnieniami o wspaniałym Człowieku, którego dziś żegnamy. Znam Go od 1979 roku, kiedy to uczył nas przedmiotów typowo samochodowych. Wtedy, z uczniowskiego punktu widzenia, zaliczaliśmy Profesora Kargula do nauczycieli, którzy byli naszymi sprzymierzeńcami w szkolnej machinie. Owszem, był wymagający ale nie przypuszczam by ktokolwiek z nas czuł się poważnie zagrożony negatywną oceną z przedmiotów wykładanych przez Profesora. Ciekawie prowadził lekcje, nie pozwalał nam znudzić się tematem - wprowadzał bowiem często elementy anegdotyczne, przytaczał ciekawostki. Świetny gawędziarz, umilał nam lekcje opowieściami z własnego życia - ponieważ był zapalonym kolarzem często dotyczyły one tej właśnie tematyki. Wszyscy wiedzieliśmy, że Romek (bo tak od razu zaczęliśmy między sobą o Nim mówić) potrafi koloryzować te opowiadania ale nikomu to nie przeszkadzało. Muszę teraz przyznać ze wstydem, że niecnie wykorzystywaliśmy gawędziarskie zapędy Pana Profesora, aby uniknąć odpytywania na ocenę... Jak bardzo był nam przychylny doceniliśmy w czasie obrony prac technicznych, kiedy wielu z nas pomógł uzyskać wyższą ocenę swoim umiejętnym odpytywaniem i stawaniem w opozycji do reszty komisji w sporze o ocenę, zawsze proponując wyższą.

            Dla mnie Romuald Kargul to nie tylko wspomnienia z czasów szkolnych - los dał mi przyjemność dłuższego kontaktu z Romkiem, pracowałem bowiem w Zespole Szkół Zawodowych. Romek jako pierwszy z personelu szkoły zaproponował mi abym zwracał sie do Niego po imieniu - dla młodego chłopaka, który właśnie skończył szkołę, taka propozycja była zaszczytem. Miałem okazję wielokrotnie rozmawiać z Romkiem na różne tematy, również dotyczące Jego i mojego życia. Potrafił przyznać się do życiowych zawirowań, podkreślał pozytywną rolę żony, Pani Krystyny. Nawet ciężkie choroby nie zmieniły Jego nastawienia do życia, widziałem się z Nim kilkakrotnie, był jak zawsze pogodny. W kontaktach osobistych był bardzo ciepłym człowiekiem, lubiłem z Nim rozmawiać. Podobnie wspominają Go koledzy z mojej klasy. Ponieważ nie wszyscy mogli zjawić się tutaj, pragnę pożegnać tego wspaniałego Człowieka również w ich imieniu. Profesor Kargul, Romek nie umrze cały - będzie nadal żył w naszych dobrych wspomnieniach. Żegnaj Romku, Przyjacielu!”

Jan Zieliński

Absolwent Technikum Samochodowego roku 1981 r.

Pozwolę sobie również w tym miejscu na chwilę osobistej refleksji.

Moje kontakty jako młodego nauczyciela z doświadczonym nauczycielem Romualdem Kargulem trwały jedenaście lat tj. od czasu rozpoczęcia mojej pracy w szkole do czasu przejścia śp. Romualda na emeryturę. Wspominam ten okres jako czas czerpania wiedzy i nabywania doświadczeń od starszych doświadczonych kolegów, którym był również śp. Roman. Przez kolejne lata spotykaliśmy się podczas uroczystości szkolnych oraz okazjonalnie do roku 2018. W tymże roku 2018 w grudniu podczas spotkania wigilijnego nauczycieli i pracowników szkoły rozmawialiśmy ze sobą po raz ostatni. Rozmawialiśmy o szkole kiedyś i szkole dziś. Podczas tej rozmowy śp. Romek pozostawił nam nauczycielom Technikum misję do spełnienia. Wskazał oraz poprosił, aby nadal w szkole organizowane były konkursy motoryzacyjne podobne jak te, które organizował On pn. „Turniej wiedzy o samochodzie”.

I gdyby dzisiaj z nami był i pracował byłby zapewne nadal wyrazistą postacią naszej szkoły, tak jak wówczas podczas pełnej aktywności zawodowej. Natomiast dzisiaj go żegnamy, ale poprzez swoją aktywność zawodową, pracę z młodzieżą,   koleżeńskość, serdeczność w relacjach z nauczycielami i pracownikami szkoły, pomoc uczniom, dobrą radę zapisał się na kartach historii szkoły jako jedna z najważniejszych postaci ją tworzących. Jako zaś człowiek o niezwykłym i nietuzinkowym poczuciu humoru, wspaniałej umiejętności opowiadania niezliczonych anegdot i historii z życia wziętych Profesor Romuald Kargul stał się legendą naszej szkoły.

Żonie, Rodzinie, w imieniu nauczycieli i pracowników w imieniu nauczycieli i pracowników emerytów składam wyrazy współczucia.

Natomiast nam, pozostaje zwykły ludzki żal i smutek z powodu odejścia jednego z nas.

Robert Kozuń

Dyrektor

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Strzelinie

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo