Text Size
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

W dniu 1 czerwca 2021 r. pożegnaliśmy długoletniego nauczyciela naszej szkoły inż. Romualda Kargula.

Wspomnienie o inż. Romualdzie Kargulu.

R Kargul

Strzelin dnia 1 czerwca 2021 r.

Żegnamy dzisiaj nauczyciela strzelińskiego Technikum, a zarazem kolegę i przyjaciela.

Ponieważ śp. Romuald od 23 lat przebywał na emeryturze, uważam, że należy w dniu jego ostatniego pożegnania przypomnieć, a młodszym może przybliżyć postać naszego nauczyciela.

Nauczyciela, który przez okres 31 lat pozostawił po sobie trwały ślad, nie w martwych formach, ale w żywych pomnikach osobowości, wiedzy, umiejętności i postaw absolwentów naszej szkoły. Przedstawiony za chwilę krótki rys pracy zawodowej śp. Romualda jest jedynie streszczeniem zawierającym jego najistotniejsze elementy. Nie sposób bowiem zawrzeć w nim wszystkiego czego dokonał.

Śp. Romuald niemalże całe swoje życie związał ze strzelińskim Technikum. Już po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w naszej szkole. Egzaminy maturalne złożył w 1965 r. czego zwieńczeniem było świadectwo dojrzałości. W kolejnych latach ukończył Studium Nauczycielskie w Warszawie, a następnie ukończył studia o specjalności samochodowej na wydziale mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

W okresie pracy zawodowej pełnił funkcję wychowawcy wielu klas. Przez okres 31 lat wychował ponad pokolenie absolwentów Technikum Samochodowego w Strzelinie.

Pracę dydaktyczną realizował jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych. Podejmował dodatkową aktywność zawodową: organizował oraz był opiekunem gabinetu przedmiotowego przedmiotów zawodowych, opiekował się pracownią samochodową.

Rozwijał wiedzę i umiejętności uczniów poprzez dodatkowe formy zajęć dydaktycznych. Prowadził koło motoryzacyjne. Organizował w szkole konkursy o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie … oraz turnieje wiedzy o samochodzie. Przygotowywał uczniów do wojewódzkich i regionalnych (dolnośląskich) konkursów pt. „Złota kierownica”. W konkursach tych jego uczniowie osiągali sukcesy.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej wielokrotnie był nagradzany nagrodą specjalną dyrektora szkoły. W trakcie pracy zawodowej za wyróżniające wyniki pracy otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania.

Przeglądając dokumenty śp. Romualda zebrane w ciągu tych 31 lat pracy zawodowej odnalazłem szereg różnego rodzaju dokumentów i wpisów świadczących i potwierdzających przebieg jego pracy między innymi   karty oceny pracy sporządzone przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Pozwolę sobie przytoczyć fragmenty jednej z nich:

„Romuald Kargul jest organizatorem konkursu o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Był współorganizatorem konkursu w skali województwa i mikroregionu „Srebrna Kierownica” a uczniowie przez niego przygotowywani osiągali pierwsze miejsca. Angażuje się z rozszerzanie wiadomości motoryzacyjnych wśród uczniów przygotowując cykl audycji telewizyjnych dla szkolnej telewizji dydaktycznej poświęconych historii samochodu i nowoczesnych tendencji w motoryzacji. Jego absolwenci osiągają z przygotowania zawodowego bardzo dobre wyniki. Prowadził lekcje pokazowe dla młodszych nauczycieli, które charakteryzowały się bardzo dobrym przygotowaniem organizacyjnym, merytorycznym i ciekawymi metodologicznymi rozwiązaniami. Były one dla nauczycieli nowatorskimi rozwiązaniami prowadzenia zajęć. Na podkreślenie zasługuje wypełnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej – jest bardzo lubiany przez młodzież, pomaga jej w sytuacjach życiowych i szkolnych”.

To co przedstawiłem dotyczy przebiegu pracy śp. Romualda. Natomiast ważne w pracy nauczyciela jest to, czy jego misja, czy jego praca przynosi zamierzone efekty. W tym celu poprosiłem o takie spojrzenie na pracę i postać śp. Romualda jednego z byłych uczniów, absolwenta Technikum, a jednocześnie byłego pracownika szkoły.

Przedstawię teraz to wspomnienie;

„Poproszono mnie o podzielenie się wspomnieniami o wspaniałym Człowieku, którego dziś żegnamy. Znam Go od 1979 roku, kiedy to uczył nas przedmiotów typowo samochodowych. Wtedy, z uczniowskiego punktu widzenia, zaliczaliśmy Profesora Kargula do nauczycieli, którzy byli naszymi sprzymierzeńcami w szkolnej machinie. Owszem, był wymagający ale nie przypuszczam by ktokolwiek z nas czuł się poważnie zagrożony negatywną oceną z przedmiotów wykładanych przez Profesora. Ciekawie prowadził lekcje, nie pozwalał nam znudzić się tematem - wprowadzał bowiem często elementy anegdotyczne, przytaczał ciekawostki. Świetny gawędziarz, umilał nam lekcje opowieściami z własnego życia - ponieważ był zapalonym kolarzem często dotyczyły one tej właśnie tematyki. Wszyscy wiedzieliśmy, że Romek (bo tak od razu zaczęliśmy między sobą o Nim mówić) potrafi koloryzować te opowiadania ale nikomu to nie przeszkadzało. Muszę teraz przyznać ze wstydem, że niecnie wykorzystywaliśmy gawędziarskie zapędy Pana Profesora, aby uniknąć odpytywania na ocenę... Jak bardzo był nam przychylny doceniliśmy w czasie obrony prac technicznych, kiedy wielu z nas pomógł uzyskać wyższą ocenę swoim umiejętnym odpytywaniem i stawaniem w opozycji do reszty komisji w sporze o ocenę, zawsze proponując wyższą.

            Dla mnie Romuald Kargul to nie tylko wspomnienia z czasów szkolnych - los dał mi przyjemność dłuższego kontaktu z Romkiem, pracowałem bowiem w Zespole Szkół Zawodowych. Romek jako pierwszy z personelu szkoły zaproponował mi abym zwracał sie do Niego po imieniu - dla młodego chłopaka, który właśnie skończył szkołę, taka propozycja była zaszczytem. Miałem okazję wielokrotnie rozmawiać z Romkiem na różne tematy, również dotyczące Jego i mojego życia. Potrafił przyznać się do życiowych zawirowań, podkreślał pozytywną rolę żony, Pani Krystyny. Nawet ciężkie choroby nie zmieniły Jego nastawienia do życia, widziałem się z Nim kilkakrotnie, był jak zawsze pogodny. W kontaktach osobistych był bardzo ciepłym człowiekiem, lubiłem z Nim rozmawiać. Podobnie wspominają Go koledzy z mojej klasy. Ponieważ nie wszyscy mogli zjawić się tutaj, pragnę pożegnać tego wspaniałego Człowieka również w ich imieniu. Profesor Kargul, Romek nie umrze cały - będzie nadal żył w naszych dobrych wspomnieniach. Żegnaj Romku, Przyjacielu!”

Jan Zieliński

Absolwent Technikum Samochodowego roku 1981 r.

Pozwolę sobie również w tym miejscu na chwilę osobistej refleksji.

Moje kontakty jako młodego nauczyciela z doświadczonym nauczycielem Romualdem Kargulem trwały jedenaście lat tj. od czasu rozpoczęcia mojej pracy w szkole do czasu przejścia śp. Romualda na emeryturę. Wspominam ten okres jako czas czerpania wiedzy i nabywania doświadczeń od starszych doświadczonych kolegów, którym był również śp. Roman. Przez kolejne lata spotykaliśmy się podczas uroczystości szkolnych oraz okazjonalnie do roku 2018. W tymże roku 2018 w grudniu podczas spotkania wigilijnego nauczycieli i pracowników szkoły rozmawialiśmy ze sobą po raz ostatni. Rozmawialiśmy o szkole kiedyś i szkole dziś. Podczas tej rozmowy śp. Romek pozostawił nam nauczycielom Technikum misję do spełnienia. Wskazał oraz poprosił, aby nadal w szkole organizowane były konkursy motoryzacyjne podobne jak te, które organizował On pn. „Turniej wiedzy o samochodzie”.

I gdyby dzisiaj z nami był i pracował byłby zapewne nadal wyrazistą postacią naszej szkoły, tak jak wówczas podczas pełnej aktywności zawodowej. Natomiast dzisiaj go żegnamy, ale poprzez swoją aktywność zawodową, pracę z młodzieżą,   koleżeńskość, serdeczność w relacjach z nauczycielami i pracownikami szkoły, pomoc uczniom, dobrą radę zapisał się na kartach historii szkoły jako jedna z najważniejszych postaci ją tworzących. Jako zaś człowiek o niezwykłym i nietuzinkowym poczuciu humoru, wspaniałej umiejętności opowiadania niezliczonych anegdot i historii z życia wziętych Profesor Romuald Kargul stał się legendą naszej szkoły.

Żonie, Rodzinie, w imieniu nauczycieli i pracowników w imieniu nauczycieli i pracowników emerytów składam wyrazy współczucia.

Natomiast nam, pozostaje zwykły ludzki żal i smutek z powodu odejścia jednego z nas.

Robert Kozuń

Dyrektor

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Strzelinie

Na mocy podpisanego przez Ministra Edukacji i Nauki 29 kwietnia 2021 roku Rozporządzenia w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ulega zmianie tryb pracy szkoły - z nauczania zdalnego poprzez hybrydowe do stacjonarnego. Powodem wprowadzenia zmian jest poprawiająca się obecnie sytuacja epidemiczna.

Od poniedziałku, 17 maja, przez kolejne dwa tygodnie lekcje będą się odbywały w formie hybrydowej. Od 17 do 21 maja w zajęciach stacjonarnych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie uczestniczą uczniowie klas pierwszych i trzecich zarówno Technikum, jak i Branżowej Szkoły I Stopnia. Klasy drugie realizują w tym czasie zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Natomiast w kolejnym tygodniu, od 24 do 30 maja, do zajęć stacjonarnych w szkole wracają uczniowie klas drugich Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. W tym czasie klasy pierwsze i trzecie uczestniczą w zajęciach w formie zdalnej.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia – młodociani pracownicy realizują praktyczną naukę zawodu u pracodawców według planu zajęć. Turnusy teoretycznego dokształcania pracowników młodocianych, które rozpoczęły się przed 30 maja w formie zdalnej, nadal mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Również od 17 maja obowiązuje nowy plan lekcji.

Trwająca od kilku miesięcy nauka zdalna, długie godziny spędzane przed komputerem i brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami nie były korzystne dla zdrowia uczniów. Dlatego, obok przestrzegania zasad higieny i reżimu sanitarnego, w powrocie do szkoły potrzebne jest uczniom kompleksowe wsparcie. Pomocą w tym zakresie mogą służyć przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki publikacje i poradniki adresowane do nauczycieli, dyrektorów i rodziców, które są dostępne na stronie: https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing

Powrót do szkoły stacjonarnej to powrót nie tyle do kartkówek i sprawdzianów, ile do bezpośrednich spotkań i rozmów z uczniami, koleżankami, kolegami. To ponowna integracja zespołu klasowego, odnowienie więzi uczniów ze szkołą, odbudowanie relacji koleżeńskich i przyjacielskich.

Dzięki wzajemnemu zrozumieniu, życzliwości, cierpliwości i współpracy

łagodnie i stopniowo, pozytywnie nastawieni, wracajmy do szkolnej normalności.

(BD)

    "Do zobaczenia w dorosłym życiu,

na innej drodze, na innym szlaku..."

T. Fedorowicz

 

   30 kwietnia 2021 roku na placu apelowym pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów Technikum przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. Był to czas pełen wzruszeń i wspomnień…

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : Starosta pani Anna Horodyska i Przewodniczący Rady Rodziców pan Tomasz Misiewicz. W pożegnaniu uczestniczyła także Dyrekcja: pan Dyrektor Robert Kozuń, Wicedyrektorzy: pani Elżbieta Zielińska, pani Iwona Zarzyczańska oraz pan Jacek Pluta.

Szkołę ukończyły następujące klasy:

- IV technik logistyk- wychowawca pani Agnieszka Świrska,

- IV technik ekonomista - pani Henryka Bilska Mroczka,

- IV technik pojazdów samochodowych- pani Bożena Kaczmarczyk,

- IV technik informatyk i technik budownictwa - pani Joanna Lubecka.

Do tegorocznych maturzystów swoje słowa skierowali: pan Dyrektor Robert Kozuń oraz pani Starosta Anna Horodyska. W imieniu maturzystów szkołę pożegnała Aleksandra Deperas, uczennica klasy IV te. W kilku pięknych zdaniach podziękowała wszystkim za trud włożony w pracę dydaktyczną i wychowawczą. Klasy maturalne pożegnali także wychowawcy, w których imieniu kilka wzruszających zdań wypowiedziała pani Agnieszka Świrska. Na zakończenie pan Dyrektor wyczytał osoby, które zdobyły najwyższe wyniki w nauce i wyróżniały się na tle społeczności uczniowskiej.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym.

Słowa skierowane od wychowawców do Absolwentów:

„Bardzo nam przykro, że nasze pożegnanie jest takie smutne....Jesteście w maskach, nawet nie możemy zobaczyć Waszych pięknych twarzy…Nie ma uroczystego hymnu, akademii, życzeń... Jesteście pierwszym rocznikiem w powojennej Polsce, który nie miał studniówki…Cóż, obecny czas, to ważna lekcja dla nas wszystkich. Kolejny raz widzimy, jaką kruszyną jest człowiek...

Kochani Absolwenci,

tym bardziej, dziś, na pożegnanie, chcemy Wam przypomnieć, że "panta rhei" - wszystko płynie. Czas goni nieskończoność, wykorzystajcie go w swoim życiu jak najlepiej.

Życzymy Wam szerokiej drogi i wysokich lotów, udanych życiowych wyborów, pomyślności i wytrwałości w dążeniach do wyznaczonych celów.

Otaczajcie się dobrymi i mądrymi ludźmi. Odkrywajcie siebie każdego dnia. I pamiętajcie, że jest taka zdolność, którą mamy wszyscy: zdolność zmieniania się. Czasami w życiu warto z niej skorzystać.

Pamiętajcie, że istnieją dwa cele, do których należy dążyć w życiu: pierwszy- osiągnąć to, czego się pragnie, drugi - cieszyć się tym.

Pielęgnujcie przyjaźnie. Wiele obaw, lęków i niepewności rodzi się bowiem z samotności.

O ile to możliwe bez wyrzekania się siebie, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi.

Rozwijajcie siłę ducha, aby mogła Was osłonić w nagłym nieszczęściu.

Dziękujmy Wam

za wszystkie lata wspólnej pracy.

Cieszymy się, że w tym Waszym dorastaniu mogłyśmy uczestniczyć.”

Tekst zredagowały:

Henryka Bilska-Mroczka i Agnieszka Świrska

Niech płynie pieśń w szeroki świat

i głosi pokoleniom,

że wyrastamy z ojczyzny tej,

która nie gubi bohaterów…

Hymn Klubu Szkół Westerplatte

 

 

Upamiętniliśmy, po raz kolejny, Bohaterskich Obrońców Westerplatte. Czas listopadowej zadumy sprzyjał temu, by wybrać się na wrocławski cmentarz „Skowronią Górę”, na którym spoczywa legionista, uczestnik legendarnej, siedmiodniowej obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej z września 1939 roku – Teodor Wiatr (1913 – 1973).

DSC 0067

Wiązanka kwiatów i znicz, złożone przez delegację naszej szkoły na mogile Westerplatczyka, to zewnętrzny znak pamięci, a jednocześnie przypieczętowanie udziału w ogólnopolskim projekcie „Znicz dla westerplatczyka”, adresowanym do szkół w całej Polsce, a w szczególności do tych, którym patronują Bohaterowie z września 1939 roku i w pobliżu których znajdują się cmentarze z mogiłami westerplatczyków.

DSC 0051

 

DSC 0070

Założeniem wspomnianej akcji, zainicjowanej przez Klub Szkół Westerplatte i Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku, jest „podtrzymywanie pamięci o tych, którzy odeszli, a którzy tak mocno zapisali się w historii naszego kraju”. To kolejne przedsięwzięcie służące ocaleniu od zapomnienia Żołnierzy z Westerplatte. Przypomnijmy, we wrześniu 2016 roku oficjalna delegacja naszej szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym wzięła udział w uroczystości odsłonięcia Znaku Pamięci na grobie westerplatczyka - Teodora Wiatra. Umieszczono wówczas na mogile miniaturowy odlew krzyża, wzorowany na krzyżach - pomnikach poległych na Westerplatte, co stanowi symbol oddania im honorów, upamiętnienia i szacunku dla Nich.

Bohaterowie Westerplatte już od ponad pięćdziesięciu lat patronują Technikum w Strzelinie. W roku 1969, w trzydziestą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, nasza szkoła oficjalnie otrzymała imię Bohaterów Westerplatte. Przez pół wieku nieprzerwanie kultywuje pamięć o wydarzeniach i bohaterach września 1939 roku. Świadczy o tym między innymi urna z ziemią z Westerplatte wmurowana w płytę na placu apelowym szkoły, na której każdego roku 1 września płonie siedem zniczy, czy też przystąpienie do Klubu Szkół Westerplatte, udział w Sympozjach, a także tablica pamiątkowa w holu głównym szkoły z imionami i nazwiskami poległych na Westerplatte. Zaglądając do kronik szkoły, znajdziemy relacje ze spotkań z Obrońcami Westerplatte – porucznikiem Leonem Pająkiem, kapitanem Zdzisławem Kręgielskim, czy majorem Ignacym Skowronem. Jeszcze do niedawna uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczkach i lekcjach historii na Westerplatte, a w szkole przygotowywano uroczyste obchody Dni Patrona Szkoły.

Dziś, ze względu na okoliczności, zmieniła się forma świętowania, ale wciąż żywa pozostaje pamięć o Bohaterach z Westerplatte. Podtrzymywanie jej to wspólne zadanie nauczycieli i uczniów, element patriotycznego wychowania wpisany w program wychowawczy szkoły. By czas nie zaćmił i niepamięć, wyrażamy naszą pamięć o historii, w tym duchu kształtując młodzież, wszak Naród, który o przeszłości swej pamięta, ma przyszłość.

Beata Dąbrowska

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo