Text Size
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

PART 1

Dziś w nietypowych okolicznościach czcimy pamięć o ludziach , którzy przyczynili się do odrodzenia się państwa polskiego. Mimo pandemii składamy hołd naszym bohaterom!

W dniach 10 i 12 listopada w naszej szkole zamiast uroczystego apelu, w sposób inny niż dotychczas , w formie zdalnej przeprowadzamy lekcje o tematyce patriotycznej. Lekcje będą odbywały się na platformie teams z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Nauczyciele historii omówią losy narodu polskiego od utraty państwowości do odzyskania niepodległości.

Dodatkowym zadaniem dla uczniów w ramach upamiętnienia 102 rocznicy odzyskania niepodległości będzie wykonanie prezentacji multimedialnej „Twórcy niepodległej” o istotnych osobach, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości i wniosły wkład w jej rozwój polityczny, gospodarczy, kulturalny. Na lekcjach plastyki uczniowie wykonają plakaty nawiązujące do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Plakaty zostaną wywieszone w szkole po zakończeniu nauki zdalnej.

PART 16047727778481

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Mija zatem 102 rocznica odzyskania niepodległości przez nasz naród. Droga, która do niej wiodła była bardzo trudna i długa. Przez 123 lata Polacy pozostawali pod obcym panowaniem i tęsknili za wolnością. Jednak wcześniej sami doprowadzili do jej utraty. Przedkładanie prywaty nad rację stanu, pobłażliwość i tolerancja wobec zdrajców narodu, słabość finansowa państwa, niedowład sejmu i władz wykonawczych. Wszystkie te czynniki doprowadziły w krótkim czasie do tak przerażającej tragedii narodu. Polska w wyniku 3 rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię utraciła wolność.

11 listopada 1918 roku we Francji w lasach Compiegne, zostało podpisane zawieszenie broni między Niemcami a mocarstwami zachodnimi. Naczelnikiem wolnej Polski został dowódca Legionów Polskich z okresu I wojny światowej, Józef Piłsudski, któremu właśnie 11 listopada rząd zwany Radą Regencyjną powierzył władzę.

Dziś w dniu rocznicy odzyskania niepodległości warto zwrócić się myślą ku naszym dziadom, pradziadom i wspomnieć ich zaszczytne czyny dla naszej wolnej ojczyzny.

PART 16047740828891

W XVIII w. mocarstwa zaborcze Rosja , Prusy i Austria rosły w siłę, przeprowadzając liczne reformy w duchu oświeceniowym. Tymczasem Polska pogrążała się w wewnętrznej niemocy.

W 1772 r. niektóre ziemie polskie zostały przyłączone do Prus, Rosji i Austrii. Był to tzw. I rozbiór Polski. Po uchwaleniu w Polsce konstytucji 3 Maja w 1791r., doszło do wojny polsko- rosyjskiej, której powodem był brak zgody Rosji na porządek ustrojowy uchwalony w ustawie zasadniczej. Niestety doprowadziło to II rozbioru Rzeczpospolitej dokonanego przez Rosję i Prusy w 1793 r.

Polacy nie pogodzili się z losem kraju. W 1794 r. wybuchło powstanie przeciw zaborcom. Jego naczelnikiem był Tadeusz Kościuszko. Do walki pod jego przywództwem powołano również chłopów. Mimo odwagi i poświęcenia kosynierów powstanie upadło. W 1795r. Austria, Rosja i Prusy dokonały III – ostatniego rozbioru Polski.

Polacy jednak wierzyli, że ich kraj się odrodzi. Żył przecież w ich sercach, choć nie było go na mapie Europy. We Włoszech w 1797 r. gen. Jan Henryk Dąbrowski utworzył polskie Legiony, które walczyły u boku Napoleona. To dzięki postawie legionistów utworzono wkrótce Księstwo Warszawskie – zalążek państwa polskiego.

29 listopada 1830 r. w Warszawie wybuchło powstanie zwane Listopadowym. Nasi rodacy dowiedli swej odwagi między innymi w bitwach pod Olszynką Grochowską i pod Stoczkiem. Niestety, nie udało się pokonać wroga. Za udział w walce groziły okrutne kary, uczestników wywożono na Sybir. Z Polski musieli wtedy wyjechać Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin i wielu innych.

Na terenie zaboru rosyjskiego nasilono akcję wynaradawiania-rusyfikację. Wszystko to w styczniu 1863 roku doprowadziło do kolejnego zrywu narodowego. Stoczono wiele otwartych bitew i potyczek partyzanckich. Powstanie styczniowe trwało ponad półtora roku i było największym z powstań narodowych. Wzięło w nim udział około 200 tysięcy ludzi. Mimo to i ono zakończyło się klęską. Znów na Sybir prowadzono więźniów, konfiskowano majątki Polaków. Nasilono rusyfikację i germanizację.

Czara goryczy przepełniła się , gdy w języku zaborców kazano się modlić i uczyć religii. W obronie swej polskości stanęli wtedy najmłodsi. W 1901 r. doszło do głośnego strajku dzieci wrzesińskich.

W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Pojawiła się szansa na odzyskanie niepodległości przez Polskę, ponieważ państwa zaborcze stanęły po przeciwnych stronach barykady: Rosja po stronie ententy a Niemcy i Austro-Węgry po stronie państw centralnych. Dla Polaków wcielonych do wrogich sobie armii oznaczało to też walkę przeciwko sobie. Powstały też różne koncepcje walki ; po stronie państw centralnych , po stronie ententy.

Na terenie Galicji w 1914 r. powstała kompania kadrowa. Pod auspicjami austriackimi powstały Legiony Polskie złożone z ochotników na czele z Józefem Piłsudskim.

PART 2

W 1917 r. z powodu zbliżającej klęski państw centralnych Piłsudski postanowił wycofać się ze współpracy z Austriakami, którzy chcieli sobie Polaków podporządkować, zmuszając ich do składania przysięgi wierności cesarzowi. Nastąpił tzw. kryzys przysięgowy, wielu Polaków zostało internowanych w tym również sam Piłsudski.

Endecja z R. Dmowskim opowiadała się po stronie ententy i wrogów widziała po stronie niemieckiej. Dzięki inicjatywie Romana Dmowskiego powstał KNP – Komitet Narodowy Polski, który reprezentował interesy Polaków na forum międzynarodowym.

Działania wojenne w latach 1916 i 1918 spowodowały poważny kryzys w państwach zaborczych. Rosja pogrążyła się w wojnie domowej a Niemcy i Austro-Węgry borykały się z trudną sytuacją gospodarczą i militarną. Duże znaczenie dla powstania przyszłego państwa polskiego było też orędzie T. W. Wilsona – prezydenta USA, który w 14 punkcie przemówienia podkreślił utworzenie suwerennej Polski. Te wszystkie sprzyjające okoliczności, starania samych Polaków oraz zwycięstwo ententy w I wojnie światowej doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo