Text Size
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Na mocy podpisanego przez Ministra Edukacji i Nauki 29 kwietnia 2021 roku Rozporządzenia w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ulega zmianie tryb pracy szkoły - z nauczania zdalnego poprzez hybrydowe do stacjonarnego. Powodem wprowadzenia zmian jest poprawiająca się obecnie sytuacja epidemiczna.

Od poniedziałku, 17 maja, przez kolejne dwa tygodnie lekcje będą się odbywały w formie hybrydowej. Od 17 do 21 maja w zajęciach stacjonarnych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie uczestniczą uczniowie klas pierwszych i trzecich zarówno Technikum, jak i Branżowej Szkoły I Stopnia. Klasy drugie realizują w tym czasie zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Natomiast w kolejnym tygodniu, od 24 do 30 maja, do zajęć stacjonarnych w szkole wracają uczniowie klas drugich Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. W tym czasie klasy pierwsze i trzecie uczestniczą w zajęciach w formie zdalnej.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia – młodociani pracownicy realizują praktyczną naukę zawodu u pracodawców według planu zajęć. Turnusy teoretycznego dokształcania pracowników młodocianych, które rozpoczęły się przed 30 maja w formie zdalnej, nadal mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Również od 17 maja obowiązuje nowy plan lekcji.

Trwająca od kilku miesięcy nauka zdalna, długie godziny spędzane przed komputerem i brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami nie były korzystne dla zdrowia uczniów. Dlatego, obok przestrzegania zasad higieny i reżimu sanitarnego, w powrocie do szkoły potrzebne jest uczniom kompleksowe wsparcie. Pomocą w tym zakresie mogą służyć przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki publikacje i poradniki adresowane do nauczycieli, dyrektorów i rodziców, które są dostępne na stronie: https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing

Powrót do szkoły stacjonarnej to powrót nie tyle do kartkówek i sprawdzianów, ile do bezpośrednich spotkań i rozmów z uczniami, koleżankami, kolegami. To ponowna integracja zespołu klasowego, odnowienie więzi uczniów ze szkołą, odbudowanie relacji koleżeńskich i przyjacielskich.

Dzięki wzajemnemu zrozumieniu, życzliwości, cierpliwości i współpracy

łagodnie i stopniowo, pozytywnie nastawieni, wracajmy do szkolnej normalności.

(BD)

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo