Text Size
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Oceny roczne i końcowe wystawione, świadectwa rozdane, zatem czas na podsumowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021, kończącym się formalnie 31 sierpnia.
5 lipca br., kilka dni po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, odbyło się, w formie stacjonarnej, zebranie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie poświęcone analizie pracy dydaktycznej i wychowawczej w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. Nauczyciele przedstawili sprawozdania z pracy zespołów działających w szkole a Dyrekcja - sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego i informacje o pracy szkoły w mijającym roku – roku wyjątkowym, innym niż wszystkie dotychczas, trudnym, znaczonym pandemią, obostrzeniami i nauką w formie zdalnej, wymagającą wiele wysiłku i zaangażowania zarówno ze strony Uczniów, Nauczycieli, jak i Rodziców.
Przypomnijmy, rok szkolny 2020/2021 prawie cały opierał się na nauce zdalnej, prowadzonej od 19 października 2020 r. do 30 maja 2021 r. Przez dwa tygodnie, od 17 do 30 maja br. realizowano kształcenie w formie hybrydowej. Powrót do zajęć stacjonarnych dla wszystkich klas nastąpił 31 maja. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy podejmowali działania na nowo integrujące zespół klasowy.
Mimo trudności, korzystając z różnorodnych platform edukacyjnych i dostępnych elektronicznych środków komunikacji, szkoła realizowała podstawowe zadania w zakresie dydaktyki i wychowania. Realizowano projekty zewnętrzne i kontynuowano współpracę z pracodawcami. Nauczyciele przygotowywali uczniów do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zgodnie z procedurami i w zaostrzonym reżimie sanitarnym od 4 do 22 maja przeprowadzono w szkole egzamin maturalny (ze względu na pandemię odbyły się tylko egzaminy pisemne, odwołana została część ustna) a od 22 czerwca do 1 lipca - egzamin zawodowy. Wyniki egzaminu maturalnego zdający poznali 5 lipca. Na wyniki egzaminu zawodowego poczekają do 31 sierpnia. W najbliższym czasie nastąpi też zakończenie postępowania rekrutacyjnego do szkoły na rok szkolny 2021/2022 – 2 sierpnia komisja rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Pod koniec sierpnia odbędą się egzaminy poprawkowe – według harmonogramu – 23 i 24 sierpnia - egzaminy poprawkowe w Centrach Kształcenia Zawodowego dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, 24 sierpnia – egzamin poprawkowy maturalny, 26 i 27 sierpnia egzaminy poprawkowe z przedmiotów nauczania. Na 30 sierpnia planowane jest kolejne zebranie Rady Pedagogicznej – poświęcone organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2021/2022.
Na najbliższe wakacyjne tygodnie życzymy wszystkim uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom, przyjaciołom i sympatykom naszej szkoły udanego bezpiecznego wypoczynku, słońca i cieszenia się latem.

(Beata Dąbrowska)

Partnerzy

toyota logo 01  Xylem lsw  5951 logo 
quick mix logo Auto Centrum silka ytong logo
                           Erasmus            Power logo