TECHNIKUM im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Zawód: TECHNIK HANDLOWIEC

__________________________________________________________________________________

Cele kształcenia w zawodzie:

organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży, wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, organizowanie i prowadzenie działalności handlowej, zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.                                

__________________________________________________________________________________

 

Nauka tego zawodu opiera się na następujących kwalifikacjach :

 • Þ     Kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.
 • Þ     Kwalifikacja HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacyjnych i ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje

DYPLOM - TECHNIK HANDLOWIEC.

Świadectwa kwalifikacyjne oraz dyplom wydaje

państwowa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

__________________________________________________________________________________

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 • ®     Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • ®     Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • ®     Język obcy ukierunkowany zawodowo.
 • ®     Kompetencje personalne i społeczne.
 • ®     Organizacja pracy małych zespołów.

_________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 1

Efekty kształcenia kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:

 • ®     Organizowanie sprzedaży
 • ®     Sprzedaż towarów.

_________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 2

Efekty kształcenia kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:

 • ®     Organizowanie działań reklamowych i marketingowych.
 • ®     Zarządzanie działalnością handlową.
 • ®     Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej.

_________________________________________________________________________________

Nauka zawodu realizowana jest w gabinetach przedmiotowych i specjalistycznych pracowniach komputerowych.

Pracownie organizowania i prowadzenia sprzedaży: wyposażone są w stanowiska komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów, drukarki, skanery, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, stanowiska prowadzenia sprzedaży, obejmujące: komputer z podłączeniem do drukarki sieciowej, z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, urządzenia do rejestrowania sprzedaży, urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towarów, atrapy towarów, materiały do pakowania towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, druki dokumentów dotyczących organizacji i prowadzenia sprzedaży, instrukcje obsługi urządzeń;

Pracownia techniki biurowej: wyposażoną w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów, drukarki, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, urządzenia techniki biurowej, bindownicę, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania ,frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały biurowe, druki formularzy i blankietów stosowanych w prowadzeniu działalności handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy, wzory pism i graficznych układów tekstów, w tym wzory pism handlowych w języku polskim i języku obcym, podręczniki, słowniki i encyklopedie dotyczące działalności handlowej, słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole.

wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe dla uczniów, wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, z pakietem programów biurowych, programem do tworzenia prezentacji i grafiki, pakietami oprogramowania do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych(ZUS) oraz innymi programami aktualnie stosowanymi w działalności handlowej, druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac, formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego, zestaw przepisów prawa dotyczących rachunkowości i prowadzenia działalności handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości handlowej.

Wykorzystywane na zajęciach programy wspomagające zdobycie kwalifikacji to:

Subiekt GT- nowoczesny system sprzedaży, który zapewnia pełną obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych,

Rachmistrza GT – program do prowadzenia księgowości w formie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego,

Gratyfikant GT – system kadrowo-płacowy.

________________________________________________________________________________

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa realizowana jest w wybranych firmach handlowych, w sklepach, hurtowniach, w firmach – działach handlowych, finansowych oraz marketingu.

__________________________________________________________________________________

Dodatkowe kształcenie w zawodzie obejmuje:

 • -        wycieczki zawodoznawcze,
 • -        wykłady na uczelniach wyższych we Wrocławiu,
 • -      staże dla uczniów w zakładach pracy w okresie wakacji letnich( są to dodatkowe staże dla uczniów podczas których pobierają wynagrodzenie),
 • -        bezpłatne kursy nadające kwalifikacje i uprawnienia ( kurs obsługi kasy fiskalnej, prawo jazdy).

__________________________________________________________________________________

Kształcenie w TECHNIKUM w Strzelinie w zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC wspierają: lokalne przedsiębiorstwa branży handlowej w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej

________________________________________________________________________________

Kontynuacja nauki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec mogą być również podwyższone przez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: handel zagraniczny, marketing, transport i spedycja, handel i zarządzanie sprzedażą, reklama multimedialna, organizacja i technika handlu.