TECHNIKUM im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Zawód: TECHNIK INFORMATYK

__________________________________________________________________________________

Cele kształcenia w zawodzie:

montowanie oraz eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, wykonywanie i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych, projektowanie, tworzenie, administracja i użytkowanie baz danych, programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych, projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

__________________________________________________________________________________

Nauka zawodu opiera się na następujących kwalifikacjach :

Þ     Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Þ     Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Po zakończeniu nauki każdej kwalifikacji uczeń zdaje egzamin, a po zdanym egzaminie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacyjnych uczeń otrzymuje

DYPLOM - TECHNIK INFORMATYK.

Świadectwa kwalifikacyjne oraz dyplom wydaje

państwowa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

__________________________________________________________________________________

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

®     Bezpieczeństwo i higiena pracy.

®     Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.

®     Język obcy ukierunkowany zawodowo.

®     Kompetencje personalne i społeczne.

®     Organizacja pracy małych zespołów.

 

Kwalifikacja 1

Efekty kształcenia kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

®     Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy.

®     Wykonanie lokalnej sieci komputerowej.

®     Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych.

®     Naprawa urządzeń techniki komputerowej.

®     Administrowanie systemami operacyjnymi.

__________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 2

Efekty kształcenia kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

®     Programowanie aplikacji.

®     Tworzenie i administrowanie bazami danych.

®     Tworzenie stron i aplikacji internetowych.

__________________________________________________________________________________

Technik informatyk opracowuje, uruchamia, instaluje programy komputerowe, programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje różnych firm, obsługuje komputery typy PC, diagnozuje i naprawia usterki, montuje komputery, projektuje zakłada i prowadzi strony internetowe, projektuje i administruje bazy danych, konfiguruje sprzęt i oprogramowanie komputerowe, buduje i obsługuje sieci komputerowe.

Nauka zawodu obejmuje naukę języka angielskiego zawodowego. Nauka tego języka odbywa się w podziale na grupy w grupach liczących maksymalnie 15 uczniów.

Nauka wszystkich przedmiotów zawodowych odbywa się z podziałem na grupy. Zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach komputerowych oraz w pracowni komputerowej do zajęć praktycznych.

__________________________________________________________________________________

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa realizowana jest w wybranych firmach, instytucjach zakładach pracy takich jak banki, urzędy, firmy ubezpieczeniowe, urząd skarbowy, działy księgowości w przedsiębiorstwach wszędzie tam gdzie wykorzystywane są komputery i sieci komputerowe.

 

Szkoła na potrzeby kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk posiada pracownie komputerowe oraz pracownie komputerowe do zajęć praktycznych.

Pracowniaurządzeńtechnikikomputerowej.

®     Stanowiskodomontażu,rekonfiguracjisprzętowej,naprawy,testowaniakomputerów (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

®     Stanowiskododiagnozowaniauszkodzeńinaprawurządzeńperyferyjnych (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

®     Stanowiskodoczyszczeniakomputerówiurządzeńperyferyjnych (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

®     Stanowiskodoeksploatacji,wirtualizacjiróżnychsystemówoperacyjnychorazkonfiguracjiurządzeńperyferyjnych (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

Pracownialokalnychsiecikomputerowychisieciowychsystemówoperacyjnych.

®     Stanowiskodoprojektowanialokalnychsiecikomputerowych (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

®     Stanowiskodowykonywanialokalnychsiecikomputerowych (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

®     Stanowiskodokonfiguracjilokalnychsiecikomputerowych (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

®     Stanowiskosieciowychsystemówoperacyjnych (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

Pracownia tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

®     Stanowisko tworzenia stron internetowych (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

®     Stanowisko tworzeniaiadministrowaniabazamidanych (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

®     Stanowisko tworzenia aplikacji internetowych (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

Wyposażenie pracowni.

®     zestawy komputerowezwykazemurządzeńperyferyjnychorazprogramami

®     sprzęt i urządzeniapomiarowe orazdiagnostyczne

®     materiały,surowce,półfabrykatyiinne środki niezbędnew procesiekształcenia

®     biblioteczkazawodowawyposażonawdokumentację,instrukcje,normy,procedury,przewodniki,regulaminy,przepisyprawnewłaściwedlastanowiska,

®     modele,symulatoryifantomy sieci,

®     kompletne,sprawnezestawykomputerówróżnejklasyimarkiprzeznaczonedokonfigurowaniatestowania,demontażu,ponownegomontażuitp.,

®     mataantystatycznastołowaokoło0,7m2,

®     zestawpojemnikówdoprzechowywaniakomponentów,

®     zestawnarzędzimonterskichniezbędnychdowykonywaniaćwiczeń

®     miernik uniwersalny,

®     urządzenie do detekcji, analizy stanów logicznych,

®     płyty główne ze sterownikami,

®     karty graficzne ze sterownikami,

®     karty dźwiękowe ze sterownikami,

®     karty sieciowe ze sterownikami,

®     napędy CD/DVD-R/Blu-ray,

®     czytniki różnych standardów kart pamięci,

®     dyski twarde,

®     procesory,

®     moduły pamięci RAM,

®     puste obudowy komputerów,

®     zasilacze przeznaczone do montowania,

®     inne elementy do montowania we wnętrzu komputera przewyższające ilość stanowisk,

®     płyty do CD-RW, DVD, Blu-ray,

®     karty pamięci w różnych standardach,

®     pasta termoprzewodząca,

®     materiały montażowe.

®     kompletne, sprawne zestawy komputerowe przeznaczone do konfigurowania i testowania urządzeń peryferyjnych,

®     mata antystatyczna stołowa około 0,7 m2,

®     narzędzia narzędzi monterskich, niezbędnych do wykonywania ćwiczeń.

®     drukarka laserowa,

®     drukarka atramentowa,

®     drukarka igłowa,

®     skaner,

®     czytnik kart podpisu elektronicznego ,

®     czytnik kart pamięci,

®     adapter Bluetooth,

®     projektor multimedialny

__________________________________________________________________________________

Dodatkowe kształcenie w zawodzie obejmuje:

- wykłady na uczelniach wyższych na Politechnice Wrocławskiej .

- staże dla uczniów w zakładach pracy w okresie wakacji letnich. Są to dodatkowe staże dla uczniów podczas których uczniowie pobierają wynagrodzenie, bezpłatne kursy nadające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia np. prawo jazdy.

W/w formy zajęć realizowane są w okresie realizacji projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie.

- staże – praktyki zawodowe w Lipsku (Niemcy) i Bolonii (Włochy) w okresie realizacji projektów Erasmus i PO WER finansowanych ze środków UE, a przekazywanych szkole przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Technik informatyk może być zatrudniony w zakładach związanych z:

 • programowaniem;
 • posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego;
 • projektowaniem i zakładaniem baz danych; administrowaniem bazami danych i systemami przetwarzania informacji;
 • dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań;
 • Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji.
 • Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.
 • Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu oraz innymi językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL.
 • Programuje w wybranych językach, w szczególności w Pascal, C++.
 • Opracowuje algorytmy według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych.
 • Uruchamia i obsługuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego.
 • Usuwa uszkodzenia powstające w urządzeniach systemu komputerowego oraz testuje jakość ich pracy.
 • Prowadzi prace serwisowe w punktach naprawy.
 • Wykonuje rozliczenia kosztów wyrobów i usług.
 • programowaniem;
 • posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego;
 • projektowaniem i zakładaniem baz danych; administrowaniem bazami danych i systemami przetwarzania informacji;
 • dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań;
 • Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji.
 • Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.
 • Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu oraz innymi językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL.
 • Programuje w wybranych językach, w szczególności w Pascal, C++.
 • Opracowuje algorytmy według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych.
 • Uruchamia i obsługuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego.
 • Usuwa uszkodzenia powstające w urządzeniach systemu komputerowego oraz testuje jakość ich pracy.
 • Prowadzi prace serwisowe w punktach naprawy.
 • Wykonuje rozliczenia kosztów wyrobów i usług.

Dowiedz się więcej o zawodzie technik informatyk (kliknij)