TECHNIKUM im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Zawód: TECHNIK LOGISTTYK

__________________________________________________________________________________

Cele kształcenia w zawodzie:

przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu, przechowywanie towarów, prowadzenie dokumentacji magazynowej, planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych, planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów spedycyjnych.

__________________________________________________________________________________

Nauka tego zawodu opiera się na następujących kwalifikacjach:

 • Þ     Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów.
 • Þ     Kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacyjnych  i ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje

DYPLOM - TECHNIK LOGISTYK

Świadectwa kwalifikacyjne oraz dyplom wydaje

państwowa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

__________________________________________________________________________________

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 • ®     Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • ®     Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • ®     Język obcy ukierunkowany zawodowo.
 • ®     Kompetencje personalne i społeczne.
 • ®     Organizacja pracy małych zespołów.

__________________________________________________________________________________

 

Kwalifikacja 1

Efekty kształcenia kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

 • ®     Realizacja procesów magazynowych.
 • ®     Obsługa magazynów przyprodukcyjnych.
 • ®     Obsługa magazynów dystrybucji.

__________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 2

Efekty kształcenia kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

 • ®     Planowanie i organizowanie procesów transportowych.
 • ®     Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych.
 • ®     Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych.

_________________________________________________________________________________

Nauka zawodu realizowana jest w gabinetach przedmiotowych i pracowniach komputerowych.

Pracownie komputerowe wyposażone są w stanowiska komputerowe podłączone do sieci lokalnej i sieci lokalnej i sieci Internet. Jedno stanowisko dla jednego ucznia. Pracownie wyposażone są w: skanery, drukarki, pakiet programów biurowych, projektory multimedialne, pakiety oprogramowania wspierające kształcenie zawodowe.

__________________________________________________________________________________

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa realizowana jest w przedsiębiorstwach logistycznych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk.

Realizacja programu praktyki zawodowej powinna umożliwić doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w procesie kształcenia .

__________________________________________________________________________________

Dodatkowe kształcenie w zawodzie obejmuje:

 • -        wycieczki zawodoznawcze do przedsiębiorstw logistycznych,
 • -        wykłady na uczelniach wyższych we Wrocławiu,
 • -       staże dla uczniów w zakładach pracy w okresie wakacji letnich. Są to dodatkowe staże dla uczniów podczas których uczniowie pobierają wynagrodzenie, bezpłatne kursy nadające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia ( prawo jazdy, kurs obsługi kasy fiskalnej, uprawnienia obsługi wózka widłowego)
 • -       praktyki zawodowe w Lipsku (Niemcy) i Bolonii (Włochy) w okresie realizacji projektów Erasmus i PO WER finansowanych ze środków UE, a przekazywanych szkole przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

            W/w formy zajęć realizowane są w okresie realizacji projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie.

__________________________________________________________________________________

Kształcenie w TECHNIKUM w Strzelinie w zawodzie TECHNIK LOGISTYK wspiera:

BAM Vermeer Transport Górzec