TECHNIKUM im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Zawód: TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

__________________________________________________________________________________

Cele kształcenia w zawodzie:

wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, montaż, użytkowanie i demontaż rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych, koordynowanie prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych, organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych, sporządzanie kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

 

Nauka tego zawodu opiera się na następujących kwalifikacjach :

Þ     Kwalifikacja BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Þ     Kwalifikacja BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Po zakończeniu nauki każdej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacyjnych uczeń otrzymuje

DYPLOM - TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE.

Świadectwa kwalifikacyjne oraz dyplom wydaje

państwowa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

__________________________________________________________________________________

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

®     Bezpieczeństwo i higiena pracy.

®     Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.

®     Język obcy ukierunkowany zawodowo.

®     Kompetencje personalne i społeczne.

®     Organizacja pracy małych zespołów.

 

Kwalifikacja 1

Efekty kształcenia kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych

i wykończeniowych:

®     Montaż systemów suchej zabudowy.

®     Wykonywanie robót malarskich.

®     Wykonywanie robót tapeciarskich.

®     Wykonywanie robót posadzkarskich.

®     Wykonywanie robót okładzinowych.

__________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 2

Efekty kształcenia kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:.

®     Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

®     Organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie.

®     Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

__________________________________________________________________________________

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa trwa cztery tygodnie. Realizowana jest w klasie trzeciej, a w Technikum pięcioletnim na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej w klasie czwartej. Praktyka zawodowa odbywa się w firmach budowlanych, w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu.

Podczas praktyki uczniowie zdobywają wiedzę praktyczną, a tym samym zwiększają skuteczność procesu nauczania. Praktyka zawodowa służy pogłębianiu wiadomości nabytych w szkole oraz doskonaleniu umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Praktyka zawodowa przygotowuje również uczniów do kierowania pracą innych oraz kształci umiejętność pracy i współdziałania w zespole.

__________________________________________________________________________________

Dodatkowe kształcenie w zawodzie obejmuje:

- szkolenia zawodowe realizowane w ramach Akademii Edukacji Budowlanej,

- współpracę szkoły z przedsiębiorstwami budowlanymi,

- wykłady na uczelniach wyższych we Wrocławiu i w Opolu.

- staże dla uczniów w zakładach pracy w okresie wakacji letnich. Są to dodatkowe staże dla uczniów podczas których uczniowie pobierają wynagrodzenie, bezpłatne kursy nadające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia ( prawo jazdy, uprawnienia na koparko- ładowarkę, uprawnienia na wózki widłowe, uprawnienia na montaż rusztowań budowlanych). Staże i kursy realizowane są w okresie realizacji projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie.

- staże – praktyki zawodowe w Lipsku (Niemcy) i Bolonii (Włochy) w okresie realizacji projektów Erasmus i PO WER finansowanych ze środków UE, a przekazywanych szkole przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

 

__________________________________________________________________________________

Kształcenie w TECHNIKUM w Strzelinie w zawodzie TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE wspierają:

  • Polska Izba Przemysłowo – Handlowa Budownictwa, której szkoła jest członkiem.

W ramach zawartej umowy i członkostwa w Izbie w szkole odbywają się szkolenia dla uczniów prowadzone przez firmy budowlane.

Szkolenia dotyczą najnowszych technologii w budownictwie oraz produkcji materiałów budowlanych.

  • Quick-mix jako lokalne przedsiębiorstwo
  • ØRigips jako producentem płyt gipsowo-kartonowych oraz systemów suchej zabudowy wnętrz.

 

  • Austrothem jako producent  materiałów termoizolacyjnych ze styropianu, które są powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

__________________________________________________________________________________

 

plakat TRW13