Szanowni Rodzice. Pełnoletni uczniowie.

W dniu 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami.

(Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – Dz.U. z 2019 r. poz. 1078)

1. Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w szkole we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami, swoim zakresem obejmuje:

    a) profilaktyczną opiekę zdrowotną w tym:

  •         wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II;
  •         kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
  •         czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
  •        sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście   świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
  •         udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
  •         doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
  •         edukacja w zakresie jamy ustnej;
  •         udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.     

         b) promocję zdrowia,

          c) opiekę stomatologiczną, a tym:

  •         świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
  •         profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego z wyłączeniem świadczeń ortodoncji określone zostało w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. W oparciu o przepisy ww. ustawy rodzicom oraz pełnoletnim uczniom przysługuje prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu oraz prawo wyrażenia zgody w sprawie objęcia ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną lub opieką stomatologiczną.

3. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia są sprawowane nad uczniami wówczas, jeżeli rodzice albo pełnoletni uczniowie nie wniosą pisemnego sprzeciwu do Dyrektora CKZiU.

4. Świadczenia ogónostomatologiczne realizowane w ramach opieki stomatologicznej są sprawowane jeżeli rodzice albo pełnoletni uczniowie wyrażą pisemną zgodę na ich sprawowanie. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

5. Sprawowanie opieki przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, wymaga pisemnej zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów, wyrażonej przed objęciem ucznia opieką.

6. Do wyrażenia zgody na sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami, której mowa w ww. ustawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                                                                                                                 Robert Kozuń

 

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami – Dz.U. poz. 1078 (kliknij)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. poz. 736 (kliknij)

About Author

Leave Comment