INORMACJA O ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

UCZNIÓW – PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Dotyczy:

uczniów, którzy posiadają umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą z pracodawcą.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.z dnia 24 lutego 2014 r., poz.232).

1. Rekrutacja uczniów do Branżowej Szkoły I Stopnia odbywa się na postawie przepisów obowiązujących wszystkich kandydatów do szkoły, a ponadto na podstawie:

a) skierowania wydanego przez pracodawcę,

b) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą z pracodawcą.

2. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym w terminie przyjęć kandydatów do szkoły.

3. Pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu:

a) kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do Branżowej Szkoły I Stopnia, albo

     b) kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, albo

c) organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie.

4. Dokształcanie teoretyczne przedmiotów ogólnokształcących organizowane jest w Branżowej Szkole I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.

5. Dokształcanie teoretyczne przedmiotów zawodowych organizowane jest w Centrach Kształcenia Zawodowego w formie turnusów – kursów , które trwają 4 tygodnie.

6. Dokształcanie teoretyczne przedmiotów zawodowych może również być zorganizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.

7. Uczniowie – pracownicy młodociani posiadają obowiązek uczestniczenia w turnusach – kursach teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie skierowania wydanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.

8. CEntrum Kształcenia Zawodowego, w którym realizowane są turnusy – kursy ustala Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.

9. Termin turnusów – kursów dla poszczególnych zawodów ustala Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie w porozumieniu z Centrami Kształcenia Zawodowego uwzględniając terminy ośrodków.

10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie nie sprawuje opieki wobec uczniów – pracowników młodocianych podczas:

a) praktycznej nauki zawodu u pracodawcy,

b) turnusów – kursów dokształcania teoretycznych przedmiotów zawodowych,

c) przebywania w internacie,

d) dojazdu i powrotu do internatów i ośrodków dokształcania doskonalenia zawodowego.

11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie nie ponosi kosztów:

                a) badań lekarskich,

b) realizacji praktycznej nauki zawodu,

c) zakwaterowania i wyżywienia w internacie,

d) dojazdu do ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz dojazdu

do internatów,

e) dojazdu na egzaminy,

f) egzaminów.

               

About Author

Leave Comment