Klauzula informacyjna w celu przetwarzania danych ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych oraz Pani/Pana dziecka* danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, ul. Stanisława Staszica 5, 57-100 Strzelin.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com

3. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły, a także w innych prawnie usprawiedliwionych celach związanych z działalnością Placówki, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów, m.in.:

 • organizacji konkursów, zawodów i olimpiad,
 • organizacji wycieczek i wyjazdów szkolnych,
 • realizacji praktyk zawodowych,
 • uczestnictwa w programach i projektach organizowanych lub współorganizowanych przez CKZiU w Strzelinie.

4. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka* dane osobowe, podanie danych może być:

 • obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa,
 • warunkiem zawarcia umowy w przypadku, gdy między stronami zawierana jest umowa,
 • dobrowolne, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 60),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2016 r. poz. 35),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.
  z 2014 r. poz. 1170 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
  z 2017 r., poz. 1646).

6. Odbiorcami Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka* danych osobowych mogą być organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania. Administrator może również przekazać/powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz, którym Administrator powierza dane na podstawie zawartych umów powierzenia.

7. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka* dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań, w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych.

9. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez CKZiU, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – ma także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez CKZiU, ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

11. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka* dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

niepotrzebne skreślić