DSC 0094

        1 września 2012 roku wprowadzono zmiany w kształceniu zawodowym. Zmiany nastąpiły zarówno w kształceniu absolwentów gimnazjów, którzy wybrali zasadnicze szkoły zawodowe lub technika, jak i osób dorosłych, które chcą kontynuować kształcenie zawodowe.

        Wszystkie zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone z myślą o tym, by kwalifikacje nabywane przez osoby uczące się przystawały do potrzeb rynku pracy oraz by raz nabytych umiejętności nie trzeba było ponownie uczyć się na kolejnych kursach.

        Obecnie w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe można uczyć się w 191 zawodach. Wśród nich jest 76 zawodów, których uczyć się można w zasadniczej szkole zawodowej, 92 zawody na poziomie technikum oraz 23 zawody, których uczyć się można wyłącznie w szkole policealnej.

        Jedną z ważniejszych wprowadzanych 1 września 2012 roku zmian było wyodrębnienie w zawodach kwalifikacji.

        W zawodach wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifikacje.

        Nazwa zawodu nie zawsze informuje o tym, co umie osoba, która się w nim kształciła, dlatego w nazwach kwalifikacji jest wprost napisane, czego uczniowie uczyli się. Oto kilka przykładów:

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik informatyk:    DSC 0094

 • Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.           
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik budownictwa:

 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
 • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik ekonomista:

 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
 • Prowadzenie rachunkowości.

        Należy zwróć uwagę, że zawód z poziomu zasadniczej szkoły zawodowej jest „podbudową” zawodu na poziomie technikum, dlatego ma wspólne kwalifikacje z zawodem technikalnym.

„Nowy” egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

       Od 2014 roku nasi uczniowi, którzy rozpoczęli kształcenie po 1 września 2012 r. wg nowej podstawy programowej w zawodzie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie według nowych zasad:

 • źródłem wymagań egzaminacyjnych jest podstawa programowa kształcenia w zawodach,
 • w trakcie egzaminu zdający może potwierdzić osiągnięcie efektów kształcenia określonych dla jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
 • do egzaminu przystępują uczniowie i słuchacze (w trakcie nauki), absolwenci, osoby po kwalifikacyjnych kursach zawodowych, eksterni.

        Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:

 • część pisemna – składa się z 40 zadań wielokrotnego wyboru – trwa 60 minut,
 • część praktyczna – jedno zadanie praktyczne, na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania egzaminacyjnego, trwa od 120 do 240 minut,
 • próg zaliczenia: część pisemna: min. 50%, etap praktyczny: min. 75%.

        Po zdaniu obu części egzaminu zdający otrzymuje świadectwo w zakresie jednej kwalifikacji.

        Po zdaniu egzaminów dla wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia ogólnego zdający otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

Opracował:  mgr inż. Grzegorz Trela

 

About Author

Leave Comment