______________________________________________________________________________________________________________

Początki naszej działalności edukacyjnej sięgają roku 1947, kiedy to na Ziemi Strzelińskiej organizowany był system oświatowy. Wówczas została powołana wielobranżowa Publiczna Szkoła Ogólnozawodowa. Następnie na przestrzeni 70 lat nazywaliśmy się różnie. Jednak zawsze zajmowaliśmy się i nadal zajmujemy kształceniem zawodowym.

Dziś jesteśmy jednostką organizacyjna prowadzoną przez Powiat Strzeliński w województwie dolnośląskim.

Jesteśmy jednostką publiczną.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Od 1 września 2013 r. funkcjonujemy jako zespół szkół pod nazwą:

________________________________________________________________________________________________________

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

________________________________________________________________________________________________________

Naszą siedzibą są budynki przy ulicy Stanisława Staszica 5 w Strzelinie, a w tym:

 • budynek „A”, w którym znajdują się pomieszczenia administracji Centrum i sale dydaktyczne

         przy ul. Stanisława Staszica 5,

 • budynek nr „B”, w którym znajdują się sale dydaktyczne i sale gimnastyczne przy ul. Św. Michała Archanioła,
 • budynek nr „C”, w którym znajdują się: stacja kontroli pojazdów, warsztaty szkolne, sale dydaktyczne,

       pracownie ćwiczeń praktycznych,

 • stadion szkolny wyposażony we wszystkie boiska przewidziane programem stadionu szkolnego, urządzenia sportowe oraz boisko lekkoatletyczne, boiska do gier zespołowych, korty tenisowe.

W skład zespołu Centrum wchodzą następujące szkoły:

Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie – szkoła czteroletnia dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, umożliwiająca, po zdaniu egzaminu zawodowego lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uzyskanie dyplomu technika oraz, po zdaniu egzaminu maturalnego, uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Technikum kształci w następujących zawodach:

 • technik budownictwa,
 • technik ekonomista,
 • technik handlowiec,
 • technik informatyk,
 • technik logistyk,
 • technik mechanik,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie – szkoła trzyletnia na podbudowie gimnazjum, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu w zawodzie po zdaniu egzaminu zawodowego. Branżowa Szkoła I Stopnia kształci w następujących zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • ślusarz,
 • mechanik monter maszyn i urządzeń,
 • mechanik motocyklowy,
 • kierowca mechanik,
 • klasy wielozawodowe, gdzie prowadzi się dokształcanie z teoretycznych przedmiotów (uczniów) pracowników młodocianych skierowanych do szkoły przez pracodawców.

Szkoła Policealna – szkoła dwuletnia dla absolwentów szkół średnich, której ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szkoła Policealna w Strzelinie kształci w formie stacjonarnej w zawodzie: technik informatyk.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – szkoła trzyletnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego, a po zdaniu egzaminu maturalnego, świadectwa dojrzałości. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych kształci w formie zaocznej:

Szkoła Policealna dla Dorosłych – szkoła dwuletnia, dla absolwentów szkół średnich, która po ukończeniu umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Strzelinie kształci w formie zaocznej w zawodzie:

 • technik informatyk,
 • opiekunka środowiskowa,
 • opiekin osoby starszej.

W skład zespołu Centrum wchodzą również następujące placówki:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Centrum prowadzi naukę kierowania pojazdami w zakresie kategorii B tj. nauki jazdy przewidzianych podstawą programową dla zawodów kształconych w technikum i w szkole branżowej. Zajęcia nauki jazy realizują uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Na potrzeby realizacji nauki jazdy w naszym zespole funkcjonuje: Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Ponadto, nieustannie od la siedemdziesiątych ubiegłego wieku roku prowadzimy Stację Kontroli Pojazdów.

Wykonujemy badania techniczne samochodów, ciągników, motocykli oraz przyczep.

W roku szkolny 2016/2017 w Centrum zatrudnionych było: 72 nauczycieli, 7 pracowników administracji i stacji kontroli pojazdów oraz 10 pracowników obsługi.

Naukę pobierało 620 uczniów i słuchaczy.

 

 

                                                                                                                            Robert Kozuń

                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                              Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

About Author

Leave Comment