Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

IMIĘ SZKOŁY – WESTERPLATTCZYCY

 

„Technikum Westerplatczyków”, „Technikum w Strzelinie, to Westerplatte”

Z takimi właśnie określeniami naszej szkoły możemy dzisiaj się spotkać. Określeniami takimi posługują się rodzice uczniów naszej szkoły, nasi absolwenci, środowisko lokalne i nie tylko. Przez blisko pół wieku praca wychowawcza szkoły związana z jej patronem bardzo głęboko wpisała się w świadomość społeczną. Jak wskazywali autorzy wcześniej wydanych już monografii, pracę wychowawczą szkoły zdominowały działania związane z jej patronem i oparta ona była  o wszystko, co  patrona szkoły tzn.  – Obrońców Westerplatte – dotyczyło.

Wśród bogatej tradycji i znanych działań związanych z patronem możemy wymienić te, które podjęte zostały  od 1969 r. tj. od roku nadania  Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej patrona szkoły. Wszyscy, którzy pamiętają mogą je wymienić lub potwierdzić, że miały miejsce. Nieco młodsi, dzisiejsi uczniowie, którzy nie mają prawa tych działań pamiętać mogą o nich wyczytać ze szkolnych monografii lub kronik szkolnych.  

 Monografie szkolne opisują niemal wszystkie te działania i wydarzenia, które miały wpływ na kolejne lata pracy szkoły, aż do obecnego roku szkolnego włącznie. 

 Jednym z pierwszych, bardzo istotnych wydarzeń było pobranie do urny „Ziemi Westerplatte” i przewiezienie jej do naszej szkoły. Urna ta była przechowywana, a następnie wmurowana w płytę symbolizującą półwysep – cypel Westerplatte. Na płycie zostało zamontowanych siedem zniczy, które natomiast symbolizują każdy dzień obrony. Każdego dnia 1 września podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego znicze te nadal płoną. Pamięta o tym cała społeczność szkolna. Dla tych, którzy po raz pierwszy przestępują próg naszej szkoły jest to żywa lekcja historii, która powtarza się każdego roku w dniu 1 września. Trwają oni w tej upamiętniającej tradycji, aż do dnia, gdy mury naszej szkoły opuszczą, a może nawet i dłużej.

Niewątpliwie do najważniejszych wydarzeń zaliczę dzisiaj spotkania w szkole z Obrońcami Westerplatte kmdr Zdzisławem Kręgielskim oraz mjr Leonem Pająkiem. Jaką olbrzymią wartość przedstawiają obecnie ówczesne ślubowania uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły w obecności Obrońcy Westerplatte, czy też spotkania uczniów i lekcje żywej historii prowadzone przez Obrońców.

Kolejnym ważnym elementem pracy szkoły były wyjazdy uczniów do Gdańska i na Westerplatte. Poznawanie historii i poznawanie obrony skrawka polskiej ziemi – na tej właśnie ziemi pozostawało na zawsze. Natomiast ślubowania uczniów na sztandar szkolny na Westerplatte do dziś są wspominane i budzą wolę powtórzenia tych pięknych wydarzeń.  Spośród wielu pobytów na Westerplatte chyba najbardziej wymowny był wyjazd klasy pierwszej Technikum Samochodowego w roku szkolnym 1988/89 do Gdańska na Westerplatte wspólnie z Obrońcą kmdr Leonem Pająkiem. Jak pisze dyrektor szkoły mgr inż. Andrzej Daź. „Ta wycieczka była niekończącą się lekcją historii” (cytat z monografii z roku 1989).

Wydarzeniem w skali ogólnokrajowej było przystąpienie szkoły do ogólnopolskiego Klubu Szkół Westerplatte. Inicjatywa powołania klubu powstała w 1989 r. podczas Zjazdu Westerplatczyków i szkół noszących to imię w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Spotkanie założycielskie klubu odbyło się w dniach 6-7 września 1990 r. w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyło 24 Westerplatczyków oraz delegacje szkół. Członkostwo naszej szkoły w Klubie Szkół Westerplatte trwa do dnia dzisiejszego.

Od czasu wydania ostatniej monografii przez dyrektora mgr Wiesława Zająca z okazji złotego jubileuszu Technikum im. Bohaterów Westerplatte dotychczasowa tradycja szkoły jest podtrzymywana, a dodatkowo zostały wprowadzone nowe jej elementy. Nadal organizowane są lekcje historii na Westerplatte. Niestety lekcji tych nie prowadzą już Westerplatczycy. Podczas pobytu w Gdańsku na Westerplatte dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie składają wiązanki kwiatów na grobach Obrońców. Z racji mijających lat oraz „wymiany pokoleniowej” kadry pedagogicznej odbyły i odbywają się nadal wycieczki nauczycieli i pracowników szkoły na Westerplatte. To właśnie podczas tych wyjazdów odżywają wspomnienia, a nasi nauczyciele z najdłuższym stażem pracy swoim młodszym koleżankom i kolegom przekazują szkolne tradycje i szkolną historię. Historię bardzo bogatą budowaną przez pokolenia uczniów, pedagogów i pracowników szkoły – w pierwszych latach budowaną wspólnie z Obrońcami Westerplatte – obecnie w oparciu o pomięć o nich.

Do ceremoniału szkolnego zostały wprowadzone Dni Patrona Szkoły. Dni te trwają siedem dni.  Każdego roku w tym czasie młodzież zapoznaje się z historią obrony Westerplatte, z historią szkoły.  W siódmym, ostatnim dniu uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie na sztandar szkoły.

Każdego 1 września podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego na płycie Westerplatte płonie siedem zniczy. Delegacja uczniów składa na płycie wiązankę kwiatów. A nauczyciele historii przypominają wszystkim kolejny początek tragicznych losów naszej ojczyzny.

Nadal jesteśmy członkami ogólnopolskiego Klubu Szkół Westerplatte. Delegacja szkoły, sztandar, poczet sztandarowy uczestniczyli w sympozjach min. w 2009 r. w Gdańsku, w 2016 r.  w Dzierżoniowie, w 2017 r. w Myślenicach.

1 września 2009 r. w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej byliśmy na Westerplatte. Podczas uroczystości szkołę reprezentowała wybrana delegacja uczniów i nauczycieli, sztandar oraz poczet sztandarowy.  W tym czasie odbyło się również sympozjum Klubu Szkół Westerplatte. Delegacja szkoły biorąca udział w sympozjum uczestniczyła w niecodziennym wydarzeniu. Wydarzeniem tym było spotkanie delegacji szkoły z ostatnim żyjącym Westerplatczykiem kpt Ignacym Skowronem. 

W dniu 5 sierpnia 2012 r. cały kraj obiegła informacja podawana przez wszystkie ogólnopolskie media o tym, że ostatni z Westerplatczyków odszedł na wieczną wartę.

Smutne wydarzenie skłaniające do refleksji, a jednocześnie do podejmowania kolejnych działań, aby historia była ciągle żywa a tradycja trwała nadal. Wraz z odejściem „żywych świadków historii obrony Westerplatte” zakończył się zapewne pewien etap w życiu naszej szkoły, w którym dane nam było uczestniczyć. Ale wiemy, że jesteśmy szkołą, którą chętnie odwiedzali. Potwierdzenie tego faktu znajdujemy w listach, które nam przesyłali. Wiemy też, że pomimo, iż nie zaszczycą już nas swoja obecnością, tradycje dotychczasowe będziemy kontynuować i sięgać po nowe elementy budowy naszego patriotyzmu, u podstaw którego leży najdalej wysunięty na północ cypel naszego kraju oraz heroiczna obrona tych, których już nie ma wśród nas.

Upamiętniliśmy w szkole naszego patrona. W 2009 r. w 40 rocznicę nadania szkołom patrona w głównym budynku szkoły umieściliśmy kamienne płyty z wygrawerowanymi nazwiskami Obrońców Westerplatte z dnia 1 września 1939 r. Odsłonięcia płyt dokonali ich fundatorzy Pan Zdzisław Kozicki Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie, Pan Janusz Tatarski, Pan Zbigniew Tatarski i Pan Adam Jaworski – firma ETOLL.

Niewątpliwie ostatnim elementem wpisującym się w wartości patriotyczne w 2017 r., które przeszło do historii szkoły było nadanie szkole – Technikum im. Bohaterów Westerplatte nowego sztandaru.

Na sztandarze widnieje napis patrona szkoły oraz wizerunek pomnika Obrońców Wybrzeża, który znajduje się w Gdańsku na Westerplatte. Pomnika, który jest nam tak dobrze znany.  

 

 

Robert Kozuń

About Author

Leave Comment