________________________________________________________________________________________________________________

Pedagog szkolny mgr Joanna Lubecka

Pedagog szkolny mgr Daniela Symonowicz

Pedagog specjalny mgr Kamila Zaradna

Psycholog mgr Anna Chlebosz

__________________________________________________________________________________________________________

Zadania pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego

Zadania pedagoga szkolnego.

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.

3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

8. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

9. Udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

._______________________________________________________________________________________________________________

Zadania pedagoga specjalnego.

 1. Współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 • rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,
 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 • określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • Współpraca z zespołem nauczycieli i specjalistów w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu,  w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

4. Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.

5. Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego.

.

________________________________________________________________________________________________________________

.

Gdzie szukać dodatkowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej ?

Istnieje wiele Fundacji i Organizacji Pozarządowych zlokalizowanych na terenie konkretnego miasta, powiatu, województwa. Organizacje te mogą posiadać  w ofercie bezpłatne konsultacje psychologiczne oferowane mieszkańcom danego regionu lub doświadczającym określonych trudności w życiu.                Są organizacje wspierające osoby doświadczające przemocy, uzależnione, chorujące na określone choroby – często w takich sytuacjach pojawiają się także objawy depresji, dlatego zachęcamy do poszukiwania bezpłatnej pomocy psychologicznej także w takich miejscach. Poniżej przedstawiamy ogólnopolskie organizacje wspierające osoby w kryzysie m.in. poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Pomoc można uzyskać w następujących placówkach:

Poradnie Zdrowia Psychicznego

Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (dla dzieci i młodzieży),

– Szpitale psychiatryczne

________________________________________________________________________________________________________________

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Pocztowa 17/1 57-100 Strzelin

 tel. 71-39-207-49

 • Sąd Rejonowy w Strzelinie -III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Bolka I Świdnickiego 7, 57-100 Strzelin, tel. 71 749 91 00  
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin,                                           tel. 713 923 016, 713 923 017, wew. 43, 713 923 736, 661 303998
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin,                                             tel. 71-39-20 –577  
 • Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin,
 • PZLA –Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin,  tel. 71 –79 –38 –564 tel. 71 –79 –38 –564

________________________________________________________________________________________________________________

 • Fundacja ITAKA

Numer telefonu:  800 70 22 22

 www.liniawsparcia.pl. email: porady@liniawsparcia.pl

Dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji, którzy pomagają także w znalezieniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, gdzie można otrzymać bezpośrednią pomoc.

Antydepresyjny Telefon Zaufania

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA 22 654 40 41, czynny w poniedziałki w godzinach od 17:00 – 20:00

Czym jest Antydepresyjny Telefon Zaufania link do filmu: https://youtu.be/hT4EpGrRB9o

..

 • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

Numer telefonu: 116 123 czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14.00-22.00 (połączenie bezpłatne)

 • Telefoniczna pierwsza pomoc psychologiczna

Numer telefonu: 425 98 48 poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 /sobota od 15:00 do 17:00

 • Młodzieżowy Telefon Zaufania

Numer telefonu  192 88 czynny codziennie od 12:00 do 02

 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki — Narkomania.

Numer telefonu: 801 199 990

Telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków; osób okazjonalnie używających narkotyków; rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków; pedagogów, nauczycieli, wychowawców; wszystkich innych osób zainteresowanych tym problem

czynny: codziennie w godzinach 16—21

 • Stowarzyszenie KARAN

Numer tel.:800 120 289

Infolinia Stowarzyszenia KARAN czynna: w dni powszednie w godzinach 9—17

Adresatami są osoby uzależnione od narkotyków i zagrożone uzależnieniem od narkotyków oraz członkowie ich rodzin.

 • Poradnia Psychologiczna Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

Numer telefonu:  116 123, czynny: w dni powszednie w godzinach 14—22

 http://www.116123.info/

Oferta Poradni jest kierowana do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, młodych dorosłych, rodziców potrzebujący wsparcia                   w procesie wychowawczym i osób niepełnoprawnych.

 • „Wsparcie Rodziców”

Numer telefonu:  515 866 142, czynny: poniedziałki—piątki w godz. 10.30—12.30

http://rzecznikrodzicow.pl/telefon-wsparcie-rodzicow

Rodzice pokrzywdzeni pochopnym odebraniem dzieci (np. z powodu biedy czy nieporadności) mogą uzyskać pierwszą pomoc wolontariuszy oraz kontakt z instytucjami, udzielającymi wsparcia materialnego, psychologicznego oraz pomocy prawnej

 • Fundacja Dzieci Niczyje

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, telefon prowadzi Fundacja „Dzieci Niczyje”   czynny cały tydzień, w godz. 12—22

 • Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i on-line dla rodziców i nauczycieli.

Numer telefonu 800 100 100,  czynny poniedziałki—piątki w godz. 12.00—15.00

https://800100100.pl/

 Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i on-line dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Numer telefonu 800 100 100

 • Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”

Numer telefonu: 800 120 002

http://www.niebieskalinia.org/

Ogólnopolska bezpłatna pomoc  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię –bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. dostępna przez całą dobę.

 • Fundacja NAGLE SAMI                                                                                            

Numer telefonu: 800108108

http://www.naglesami.org.pl

Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich Telefon wsparcia działa w dni powszednie od 14:00 do 20:00. Linia 800108108 adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady.

 • Pomoc dla Ofiar Sprawców Przemocy Seksualnej                                                             

Numer telefonu 228 281 112

www.funpzs.org.pl

Telefon zaufania stanowi uzupełnienie działania poradni Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego, oferując pomoc osobom dorosłym, które doświadczyły przemocy seksualnej oraz służąc radą i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne niepożądane myśli i zachowania. Telefon jest czynny we wtorki i środy od godz. 15:00 do 18:00.

________________________________________________________________________________________________________________

.

Specjalistyczne placówki świadczące pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla młodzieży.

.

 1.      Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci I Młodzieży I Ich Rodzin

 ul. Koszarowa 5, 51-149 – Wrocław-Psie Pole  

Tel. 713 957 638

 2.      Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci I Młodzieży

 ul. Samuela Bogumiła Lindego 19-21, 51-138 – Wrocław-Psie Pole   

Tel. 713 556 518

 3.      Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci I Młodzieży

 Ul. Wołowska 9, 51-116 – Wrocław-Psie Pole   

Tel. 713 528 412

 4.      Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ Wrocław

ul. Białowieska 74a,

tel.  71 350 17 80 lub 516 021 956

 5.    PSYCHOLOGUS Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży – NFZ Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Ul. Długa 28a
51-180 Psary (koło Wrocławia) – świadczą wsparcie on-line

e-mail: psychologus.pp@icloud.co Tel. 735 99 22 11

https://psychologus-poradnia.pl/

6.      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9

Ul. Krakowska 102, Tel. 71 798 68 32

e-mail: Sekretariat.ppp9@wroclawskaedukacja.pl

 7.       CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO +

ul. Ostrowskiego 13 c, 53-238 Wrocław, tel. 71 369 90 60

 8.      Poradnia Zdrowia Psychicznego – PRZYCHODNIA KOZANÓW

ul. Dokerska 9, 54-142 Wrocław,

        tel. 71 373 88 42

9. Punkt Interwencji Kryzysowej – Fundacja Pozytywka

Ul. GajowickA 164/1 Wrocław

Czynny we wtorki od 13:00 do 16:00 oraz piątki od 17:00 do 20:00.

zarówno dzieci z rodzicami, jak i młodzież oraz osoby dorosłe.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja: 71 338 30 03

 10.   Fundacja Praesterno

Ul. Kościuszki 81A Tel. 666 935 351

 11.   Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna

Ul. Borowska 101, Wrocław   Tel. 71 798 68 84 wew. 100 wew. 103

ul. Stalowa 6a,  Wrocław   Tel. 71 798 68 84  wew. 103

________________________________________________________________________________________________________________