PRZEPISY PRAWNE

dotyczące kształcenia uczniów – pracowników młodocianych

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24 poz.141 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

3. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tekst jednolity Dz.U.1989 nr 17 poz. 92)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z dnia 19 października 2018 r. poz. 2010)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. nr 244 poz.1626 ze zm.)  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017r w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622 ze zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat , oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U.2017r. poz.622)

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2017 r. poz. 89 ze zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2017 r. poz. 1644).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z dnia 28 lutego 2019 r. poz. 391).

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z dnia 8 kwietnia 2019 r. poz. 644).

About Author

Leave Comment