___________________________________________________________

  1. 1947 r.- Wielobranżowa Publiczna Szkoła Ogólnozawodowa
  2. 1951 r.- Zasadnicza Szkoła Kamieniarska
  3. 1954 r.- Technikum Samochodowe w Strzelinie
  4. 1958 r. – Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  5. 1958 r. – Technikum Samochodowe dla Dorosłych
  6. 1963 r.- Technikum Górnictwa Odkrywkowego
  7. 1965 r.- Gospodarstwo Pomocnicze – „Warsztaty Szkolne”
  8. 1972 r. – Liceum Zawodowe – obróbka skrawaniem
  9. 1975 r.- Zespół Szkól Zawodowych im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

— Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

— Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

— Liceum Ekonomiczne – 1992 r.

— Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych – 1986 r.

— Liceum Zawodowe – 1990 r. (sprzedawca-magazynier)

— Liceum Zawodowe – 1995 r. (pracownik administracyjno-biurowy)

— Technikum Handlowe – 1998 r.

— Technikum Zawodowe ochrona środowiska – 1998 r.

     — Technikum Mechaniczne (dzienne) na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

— Technikum Mechaniczne dla Dorosłych (wieczorowe).

10. 01.09.2002r. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

1) Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie kształcące w zawodach:

        – technik budownictwa      –                          zawód wprowadzony w 2005 r.

              – technik ekonomista         –                                             

 – technik handlowiec          –

– technik informatyk          –                           zawód wprowadzony w 2005 r.               

       – technik mechanik           –                           o specjalności „obsługa i naprawa pojazdów samochodowych”

– technik pojazdów samochodowych   –       zawód wprowadzony od dnia 01.09.2009r.

2) Liceum Ogólnokształcące      

3) Liceum Profilowane

– profil zarządzanie informacją             –   profil wprowadzony od dnia 01.09.2002r. do dnia 31.08.2007r.

– profil usługowo gospodarczy              –   profil wprowadzony od dnia 01.09.2003r. do dnia 31.08.2006r.

– profil ekonomiczno-administracyjny   –   profil wprowadzony od dnia 01.09.2004r. do dnia 31.08.2008r.

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie kształcąca w zawodach:

             – mechanik pojazdów samochodowych,

– ślusarz,

– mechanik – monter maszyn i urządzeń,

– klasa wielozawodowa

 

5) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Szkoła funkcjonowała od dnia 01.09.2007r. do dnia 31.08.2012r.

6) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Szkoła została założona do 01.09.2012 r.

7) Szkoła Policealna dla Dorosłych (zaoczna). Szkoła została założona 01.09.2006r.

8) Szkoła Policealna (dzienna)

9) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (zaoczne). Szkoła funkcjonowała od dnia 01.09.2004r. do dnia 31.08.2008r. Szkoła kształciła w zawodach:

– technik handlowiec,                                                   

– technik mechanik.

        10) Technikum Handlowe dla Dorosłych funkcjonowało od dnia 01.09.2002r. do dnia 31.08.2005r.

11) Technikum Zawodowe dla Dorosłych funkcjonowało od dnia 01.09.2002r. do dnia 31.08.2007r. (wygasło) „naprawa i obsługa pojazdów samochodowych”.

Obie szkoły, Technikum Handlowe i Technikum zawodowe wygasły ze względu na ustawową zmianę ustroju szkolnego w naszym kraju.  

— Gospodarstwo Pomocnicze „Warsztaty Szkolne”

— Stacja Kontroli Pojazdów

11. W dniu 1 września 2013 r. uchwałą Rady Powiatu Strzelińskiego został utworzony zespół szkół pod nazwą: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.

W skład zespołu Centrum weszły n/w szkoły:

1) Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie kształcące w zawodach:

                                  – technik budownictwa,

                                  – technik ekonomista,

                                  – technik handlowiec,

                                  – technik informatyk,

                                  – technik logistyk, zawód wprowadzony od dnia 01.09.2013 r.

                                  – technik mechanik,

                                  – technik pojazdów samochodowych,

                2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie kształcąca w zawodach:

                                  – kierowca mechanik,

                                  – mechanik – monter maszyn i urządzeń,

                                  – mechanik motocyklowy,

                                  – mechanik pojazdów samochodowych,

                                  – ślusarz,

                                  – klasy wielozawodowe dla pracowników młodocianych skierowanych do szkoły przez pracodawców.

3) Szkoła Policealna (dzienna) na podbudowie szkół średnich kształcąca w zawodzie technik informatyk.

    4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne) na podbudowie Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

5) Szkoła Policealna dla Dorosłych (zaoczna) kształcąca w zawodach:

                                  – technik informatyk

                                  – opiekunka środowiskowa

                                  – opiekun osoby starszej

Ponadto w zespole Centrum funkcjonuje:

                               — Centrum Kształcenia Praktycznego

                               — Centrum Kształcenia Ustawicznego

                               — Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

                               — Ośrodek Szkolenia Kierowców

                               — Stacja Kontroli Pojazdów

Ostatnia zmiana w nazewnictwie szkół, która nastąpiła w 2017 r. to przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Bohaterów Westerplatte w Branżową Szkołę I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte. Zmiana ta wynika z wprowadzenia nowej ustawy – prawa oświatowe.

Warto wspomnieć, że główną przyczyną powstawania nowych typów szkół oraz likwidacji innych były zmiany ustawowe, które nakładały na szkołę taki obowiązek. Kolejne zmiany systemu edukacji wywierały znaczący wpływ na strukturę szkoły. Natomiast powoływanie nowych kierunków kształcenia – zawodów wynikało z dostosowywania kierunków kształcenia w szkole do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, w tym aglomeracji wrocławskiej.

Strzelin 2017 r.                      

                                                                                        

  Opracowali:

                                                                                                                         Henryka Idzikowska

Robert Kozuń

About Author

Leave Comment