TECHNIKUM im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Zawód: TECHNIK BUDOWNICTWA

__________________________________________________________________________________

Cele kształcenia w zawodzie:

Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych, koordynowanie prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych, organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych stanu surowego, organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej, sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane.

__________________________________________________________________________________

 

Nauka tego zawodu opiera się na następujących kwalifikacjach :

Þ     Kwalifikacja BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Þ     Kwalifikacja BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Po zakończeniu nauki każdej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacyjnych uczeń otrzymuje:

DYPLOM – TECHNIK BUDOWNICTWA

Świadectwa kwalifikacyjne oraz dyplom wydaje

państwowa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

__________________________________________________________________________________

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

  • ®     Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  • ®     Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • ®     Język obcy ukierunkowany zawodowo.
  • ®     Kompetencje personalne i społeczne.
  • ®     Organizacja pracy małych zespołów.

__________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 1

Efekty kształcenia kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

®  Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych.

®  Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych.

®  Montaż konstrukcji budowlanych.

__________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 2

Efekty kształcenia kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:

®     Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych.

®     Organizowanie robót budowlanych stanu surowego.

®     Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych.

®     Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych.

®     Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

__________________________________________________________________________________

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa trwa cztery tygodnie. Realizowana jest w klasie trzeciej, a w Technikum pięcioletnim na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej w klasie czwartej. Praktyka zawodowa odbywa się w firmach budowlanych, w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu.

Podczas praktyki uczniowie zdobywają wiedzę praktyczną, a tym samym zwiększają skuteczność procesu nauczania. Praktyka zawodowa służy pogłębianiu wiadomości nabytych w szkole oraz doskonaleniu umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Praktyka zawodowa przygotowuje również uczniów do kierowania pracą innych oraz kształci umiejętność pracy i współdziałania w zespole.

__________________________________________________________________________________

Dodatkowe kształcenie w zawodzie obejmuje:

– szkolenia zawodowe realizowane w ramach Akademii Edukacji Budowlanej.

– współpracę szkoły z przedsiębiorstwami budowlanymi.

– Wykłady na uczelniach wyższych we Wrocławiu i w Opolu.

– staże dla uczniów w zakładach pracy w okresie wakacji letnich. Są to dodatkowe staże dla uczniów podczas których uczniowie pobierają wynagrodzenie, bezpłatne kursy nadające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia ( prawo jazdy, uprawnienia na koparko- ładowarkę, uprawnienia na wózki widłowe, uprawnienia na montaż rusztowań budowlanych)

W/w formy zajęć realizowane są w okresie realizacji projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie.

– staże – praktyki zawodowe w Lipsku (Niemcy) i Bolonii (Włochy) w okresie realizacji projektów Erasmus i PO WER finansowanych ze środków UE, a przekazywanych szkole przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

__________________________________________________________________________________

Szkoła na potrzeby kształcenia zawodowego w zawodzie TECHNIK BUDOWNICTWA posiada:

– gabinety przedmiotowe wyposażone w próbki materiałów budowlanych z uwzględnieniem materiałów stosowanych w robotach budowlanych, plansze i filmy instruktażowe, podręczniki i poradniki zawodowe dotyczące robót budowlanych, specjalistyczne czasopisma zawodowe, normy techniczne oraz przykładowe dokumentacje projektowe.

– gabinet rysunku technicznego budowlanego wyposażony w: jednoosobowe stoliki umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych, tablicę interaktywną wraz rzutnikiem multimedialnym, zestaw przyborów kreślarskich, modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,materiały i elementy budowlane lub ich modele, umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych.

– pracownię zajęć praktycznych wyposażoną w narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonywania robót murarskich, tynkarskich, żelbetowych i montażu konstrukcji budowlanych.

– pracownię komputerową wyposażoną w: stanowiska komputerowe ( jedno stanowisko dla jednego ucznia) programy komputerowe: pakiet programów office, program do kosztorysowania NORMA PRO oraz program do projektowania 2D/3D AUTOCAD i tworzenia dokumentacji.

__________________________________________________________________________________

About Author

Leave Comment