__________________________________________________________________________________

Cele kształcenia w zawodzie:

planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo- płacowych, prowadzenie rachunkowości, wykonywania analiz, sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

__________________________________________________________________________________

Nauka tego zawodu opiera się na następujących kwalifikacjach :

 • Kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 • Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacyjnych uczeń otrzymuje

DYPLOM – TECHNIK EKONOMISTA.

Świadectwa kwalifikacyjne oraz dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

______________________________________________________________________________

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo.
 • Kompetencje personalne i społeczne.
 • Organizacja pracy małych zespołów.

__________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 1

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków.

Prowadzenie spraw kadrowo płacowych.

 Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań.

__________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 2

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie sparw kadrowo-płacowych i gospodarki finasowej jednostek organizacyjnych:

 • Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

__________________________________________________________________________________

Nauka zawodu realizowana jest w gabinetach przedmiotowych i specjalistycznych pracowniach komputerowych.

Pracownie ekonomiczne wyposażone są w stanowiska komputerowe podłączone do sieci lokalnej i sieci Internet. Jedno stanowisko dla jednego ucznia. Pracownie wyposażone są w: skanery, drukarki, pakiet programów biurowych, projektory multimedialne, pakiety oprogramowania wspierające kształcenie zawodowe. Pracownie wyposażone są w oprogramowanie do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS.

Wykorzystywane na zajęciach programy wspomagające zdobycie kwalifikacji topakiet programów INSERT:

 Subiekt GT– nowoczesny system sprzedaży, który zapewnia pełną obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych,

 Rachmistrz GT– program do prowadzenia księgowości w formie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego, 

Rewizor GT– program do prowadzenia księgi handlowej, 

Gratyfikanta GT – system kadrowo-płacowy 

Pracownia techniki biurowejwyposażona jest w: pakiet programów biurowych, programy do obsługi sekretariatu, urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z faksem, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, środki biurowe, bindownicę, materiały biurowe, druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności, instrukcje kancelaryjne.

__________________________________________________________________________________

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa może odbywać się w przedsiębiorstwach, urzędach administracji publicznej oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista, takich jak banki, urzędy, firmy ubezpieczeniowe, urząd skarbowy, działy księgowości w przedsiębiorstwach itp.

Realizacja programu praktyki zawodowej powinna umożliwić doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w procesie kształcenia.

__________________________________________________________________________________

Dodatkowe kształcenie w zawodzie obejmuje:

 • program edukacji bankowej,
 • wycieczki zawodoznawcze,
 • wykłady na uczelniach wyższych we Wrocławiu.
 • praktyki zawodowe w Lipsku (Niemcy) i Bolonii (Włochy) w okresie realizacji projektów Erasmus i PO WER finansowanych ze środków UE, a przekazywanych szkole przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
 • staże dla uczniów w zakładach pracy w okresie wakacji letnich. Są to dodatkowe staże dla uczniów podczas których uczniowie pobierają wynagrodzenie,
 • bezpłatne kursy nadające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia ( min. prawo jazdy, kurs obsługi kasy fiskalnej)

W/w formy zajęć realizowane są w okresie realizacji projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie.

________________________________________________________________________

Kształcenie wTECHNIKUMw Strzelinie w zawodzieTECHNIK EKONOMISTA wspiera:

       Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie.

Szkoła posiada zawartą umowę patronacką z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie. W ramach umowy uczniowie w banku odbywają miesięczne praktyki zawodowe, w ramach zajęć szkolnych uczestniczą w edukacji bankowej prowadzonej przez pracowników banku, uczestniczą w konkursach zawodowych organizowanych przez bank, w których nagrody dla uczniów finansuje bank. Po ukończeniu szkoły absolwenci mają możliwość odbycia stażu oraz zdobywają szansę zatrudnienia.

__________________________________________________________________________________

Kontynuacja nauki

Absolwent szkoły w zawodzie technik ekonomistamoże uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji:

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista mogą być również podwyższone przez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: ekonomia, finanse, zarządzanie i marketing