__________________________________________________________________________________

Cele kształcenia w zawodzie:

montowanie oraz eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, wykonywanie i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych, projektowanie, tworzenie, administracja i użytkowanie baz danych, programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych, projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

__________________________________________________________________________________

Nauka zawodu opiera się na następujących kwalifikacjach :

 • Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
 • Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Po zakończeniu nauki każdej kwalifikacji uczeń zdaje egzamin, a po zdanym egzaminie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacyjnych uczeń otrzymuje

DYPLOM – TECHNIK INFORMATYK.

Świadectwa kwalifikacyjne oraz dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

__________________________________________________________________________________

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo.
 • Kompetencje personalne i społeczne.
 • Organizacja pracy małych zespołów.

Kwalifikacja 1

Efekty kształcenia kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy.
 • Wykonanie lokalnej sieci komputerowej.
 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych.
 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej.
 • Administrowanie systemami operacyjnymi. __________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 2

Efekty kształcenia kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • Programowanie aplikacji.
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych.
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych.

__________________________________________________________________________________

Technik informatyk opracowuje, uruchamia, instaluje programy komputerowe, programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje różnych firm, obsługuje komputery typy PC, diagnozuje i naprawia usterki, montuje komputery, projektuje zakłada i prowadzi strony internetowe, projektuje i administruje bazy danych, konfiguruje sprzęt i oprogramowanie komputerowe, buduje i obsługuje sieci komputerowe.

Nauka zawodu obejmuje naukę języka angielskiego zawodowego. Nauka tego języka odbywa się w podziale na grupy w grupach liczących maksymalnie 15 uczniów.

Nauka wszystkich przedmiotów zawodowych odbywa się z podziałem na grupy. Zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach komputerowych oraz w pracowni komputerowej do zajęć praktycznych.

__________________________________________________________________________________

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa realizowana jest w wybranych firmach, instytucjach zakładach pracy takich jak banki, urzędy, firmy ubezpieczeniowe, urząd skarbowy, działy księgowości w przedsiębiorstwach wszędzie tam gdzie wykorzystywane są komputery i sieci komputerowe.

Szkoła na potrzeby kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk posiada pracownie komputerowe oraz pracownie komputerowe do zajęć praktycznych.

Pracownia urządzeń techniki komputerowej.

 • Stanowisko do montażu ,rekonfiguracji sprzętowej, naprawy, testowania komputerów.
 • Stanowisko do diagnozowania uszkodzeń i napraw urządzeń peryferyjnych.
 • Stanowisko do czyszczenia komputerów i urządzeń peryferyjnych.
 • Stanowisko do eksploatacji, wirtualizacji różnych systemów operacyjnych oraz konfiguracji urządzeń peryferyjnych .

Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych.

 • Stanowisko do projektowania lokalnych sieci komputerowych.
 • Stanowisko do wykonywania lokalnych sieci komputerowych.
 • Stanowisko do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych.
 • Stanowisko sieciowych systemów operacyjnych.

Pracownia tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

 • Stanowisko tworzenia stron internetowych.
 • Stanowisko tworzenia i administrowania bazami danych.
 • Stanowisko tworzenia aplikacji internetowych (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

Wyposażenie pracowni:

 • zestawy komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programami,
 • sprzęt i urządzenia pomiarowe oraz diagnostyczne,
 • materiały, surowce, półfabrykaty i inne środki niezbędne w procesie kształcenia,
 • biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska,
 • modele, symulatory i fantomy sieci,
 • kompletne, sprawne zestawy komputerów różnej klasy i marki przeznaczone do konfigurowania testowania, demontażu, ponownego montażu itp.,
 • mata antystatyczna stołowa,
 •  zestaw pojemników do przechowywania komponentów,
 • zestaw narzędzi monterskich niezbędnych do wykonywania ćwiczeń,
 • miernik uniwersalny,
 • urządzenie do detekcji, analizy stanów logicznych,
 • płyty główne ze sterownikami,
 • karty graficzne ze sterownikami,
 • karty dźwiękowe ze sterownikami,
 • karty sieciowe ze sterownikami,
 • napędy CD/DVD-R/Blu-ray,
 • czytniki różnych standardów kart pamięci,
 • dyski twarde,
 • procesory,
 • moduły pamięci RAM,
 • puste obudowy komputerów,
 • zasilacze przeznaczone do montowania,
 • inne elementy do montowania we wnętrzu komputera przewyższające ilość stanowisk,
 • płyty do CD-RW, DVD, Blu-ray,
 • karty pamięci w różnych standardach,
 • pasta termoprzewodząca,
 • materiały montażowe,
 • kompletne, sprawne zestawy komputerowe przeznaczone do konfigurowania i testowania urządzeń peryferyjnych,
 • mata antystatyczna stołowa około 0,7 m2,
 • narzędzia narzędzi monterskich, niezbędnych do wykonywania ćwiczeń.
 • drukarka laserowa,
 • drukarka atramentowa,
 • drukarka igłowa,
 • skaner,
 • czytnik kart podpisu elektronicznego ,
 • czytnik kart pamięci,
 • adapter Bluetooth,
 • projektor multimedialny

__________________________________________________________________________________

Dodatkowe kształcenie w zawodzie obejmuje:

 • wykłady na uczelniach wyższych na Politechnice Wrocławskiej ,
 • staże dla uczniów w zakładach pracy w okresie wakacji letnich. Są to dodatkowe staże dla uczniów podczas których uczniowie pobierają wynagrodzenie, bezpłatne kursy nadające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia np. prawo jazdy.

W/w formy zajęć realizowane są w okresie realizacji projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie

Technik informatyk może być zatrudniony w firmach związanych z:

 • programowaniem;
 • posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego;
 • projektowaniem i zakładaniem baz danych; administrowaniem bazami danych i systemami przetwarzania informacji;
 • dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań;
 • Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji.
 • Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.
 • Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu oraz innymi językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL.
 • Programuje w wybranych językach, w szczególności w Pascal, C++.
 • Opracowuje algorytmy według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych.
 • Uruchamia i obsługuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego.
 • Usuwa uszkodzenia powstające w urządzeniach systemu komputerowego oraz testuje jakość ich pracy.
 • Prowadzi prace serwisowe w punktach naprawy.
 • Wykonuje rozliczenia kosztów wyrobów i usług.