Cele kształcenia w zawodzie:

przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu, przechowywanie towarów, prowadzenie dokumentacji magazynowej, planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych, planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów spedycyjnych.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Nauka tego zawodu opiera się na następujących kwalifikacjach:

 • Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów.
 • Kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacyjnych  i ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje

DYPLOM – TECHNIK LOGISTYK

Świadectwa kwalifikacyjne oraz dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo.
 • Kompetencje personalne i społeczne.
 • Organizacja pracy małych zespołów.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 1

Efekty kształcenia kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

 • Realizacja procesów magazynowych.
 • Obsługa magazynów przyprodukcyjnych.
 • Obsługa magazynów dystrybucji.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 2

Efekty kształcenia kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

 • Planowanie i organizowanie procesów transportowych.
 • Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych.
 • Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Nauka zawodu realizowana jest w gabinetach przedmiotowych i pracowniach komputerowych.

Pracownie komputerowe wyposażone są w stanowiska komputerowe podłączone do sieci lokalnej i sieci lokalnej i sieci Internet. Jedno stanowisko dla jednego ucznia. Pracownie wyposażone są w: skanery, drukarki, pakiet programów biurowych, projektory multimedialne, pakiety oprogramowania wspierające kształcenie zawodowe.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa realizowana jest w przedsiębiorstwach logistycznych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk.

Realizacja programu praktyki zawodowej powinna umożliwić doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w procesie kształcenia .

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Dodatkowe kształcenie w zawodzie obejmuje:

 • wycieczki zawodoznawcze do przedsiębiorstw logistycznych,
 • wykłady na uczelniach wyższych we Wrocławiu,
 • staże dla uczniów w zakładach pracy w okresie wakacji letnich. Są to dodatkowe staże dla uczniów podczas których uczniowie pobierają wynagrodzenie, bezpłatne kursy nadające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia ( prawo jazdy, kurs obsługi kasy fiskalnej, uprawnienia obsługi wózka widłowego)
 • praktyki zawodowe w Lipsku (Niemcy) i Bolonii (Włochy) w okresie realizacji projektów Erasmus i PO WER finansowanych ze środków UE, a przekazywanych szkole przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

            W/w formy zajęć realizowane są w okresie realizacji projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie.