Cele kształcenia w zawodzie:

wytwarzanie części maszyn i urządzeń, dokonywanie montażu maszyn i urządzeń, instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń, obsługiwanie maszyn i urządzeń, organizowanie procesu produkcji.

__________________________________________________________________________________

 Nauka tego zawodu opiera się na następujących kwalifikacjach :

Þ        Kwalifikacja MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narządzi.

Þ        Kwalifikacja MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Po zakończeniu nauki każdej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacyjnych uczeń otrzymuje

DYPLOM – TECHNIK MECHANIK

Świadectwa kwalifikacyjne oraz dyplom wydaje

państwowa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

Dodatkowo istnieje możliwość nauki kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

__________________________________________________________________________________

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 • ®     Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • ®     Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • ®     Język obcy ukierunkowany zawodowo.
 • ®     Kompetencje personalne i społeczne.
 • ®     Organizacja pracy małych zespołów.

_________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 1

Efekty kształcenia kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń:

 • ®     Montaż maszyn i urządzeń.
 • ®     Obsługa maszyn i urządzeń.

Efekty kształcenia kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:

 • ®     Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki.
 • ®     Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.
 • ®     Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki.
 • ®     Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Efekty kształcenia kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń

i narzędzi:

 • ®     Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.
 • ®     Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej.
 • ®     Wykonywanie połączeń materiałów.
 • ®     Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 2

Efekty kształcenia kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn

i urządzeń:

 • ®     Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
 • ®     Nadzorowanie przebiegu produkcji.

__________________________________________________________________________________

Nauka zawodu realizowana jest w szkolnych gabinetach przedmiotowych i specjalistycznych pracowniach zajęć praktycznych.

W nauce zawodu uczestniczą nasi partnerzy tj.:

Xylem – Lowara Vogel Polska w Strzelinie,

Südzcuker Polska S.A. Zakład Produkcyjny „Cukrownia Strzelin”.

Zajęcia teoretyczne zawodowe i zajęcia praktyczne realizowane są w gabinetach i pracowniach:

®     gabinet podstaw konstrukcji maszyn,

®     gabinet rysunku technicznego,

®     gabinet technologii mechanicznej i materiałoznawstwa,

®     pracownia obróbki ręcznej i maszynowej,

®     pracownia pomiarów technicznych,

®     pracownia obróbki plastycznej i cieple,j

®     pracownia spawalnictwa,

®     pracownia obróbki skrawaniem,

®     pracownia automatyki,

®     pracownia programowania maszyn sterowanych numerycznie (CNC),

®     pracownia obróbki maszynami sterowanymi numerycznie (CNC).

Gabinety przedmiotowe i pracownie wyposażone są w nowoczesne urządzenia i przyrządy m.in. :

 • ®     suwmiarki z odczytem elektronicznym,
 • ®     głębokościomierze i wysokościomierze suwmiarkowe,
 • ®     mikrometry z odczytem elektronicznym,
 • ®     mikroskopy pomiarowe,
 • ®     przyrządy do pomiaru chropowatości, twardościomierze, wzorce gwintów,
 • ®     spawarki inwertorowe, półautomaty spawalnicze MIG/MAG oraz półautomaty spawalnicze MIG/MAG na technologii inwentorowej,
 • ®     tokarki uniwersalne wyposażone w elektroniczne urządzenia pomiarowe,
 • ®     frezarki uniwersalne wyposażone w elektroniczne urządzenia pomiarowe,
 • ®     szlifierka do płaszczyzn,
 • ®     stanowiska komputerowe do wykonywania rysunków w systemie CAD/CAM, solidEge
 • ®     stanowiska komputerowe do nauki programowania programowania maszyn sterowanych numerycznie (CNC),
 • ®     tokarkę sterowaną numerycznie (CNC),
 • ®     frezarkę sterowaną numerycznie (CNC),
 • ®     stanowiska automatyki – montażu i obsługi układów elektropneumatycznych,
 • ®     stanowiska automatyki – montażu i obsługi układów elektrohydraulicznych.

__________________________________________________________________________________

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa realizowana jest zgodnie z podstawą programową w wymiarze 4 tygodni w przedsiębiorstwach z branży mechanicznej. Obecnie praktyka zawodowa realizowana jest m.in w firmie Xylem – Lowara Vogel Polska na podstawie zawartej umowy patronackiej. W okresie odbywania praktyki zawodowej technik mechanik rozwija umiejętności zawodowe w warunkach przedsiębiorstwa produkcyjnego w zakresie:

®     organizowania i nadzorowania produkcji maszyn i urządzeń,

®     wykonywania montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń,

®     wykrywania i usuwania przyczyn awarii oraz uszkodzeń,

®     wymieniania zużytych lub uszkodzonych elementów oraz zespołów w maszynach i urządzeniach,

®     opracowywania dokumentacji technicznej,

®     projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części maszyn i urządzeń,

®     obsługi maszyn i urządzeń.

_________________________________________________________________________________

Dodatkowe kształcenie w zawodzie obejmuje:

 • ®     wycieczki zawodoznawcze do zakładów produkcyjnych firmy Toyota w Jelczu-Laskowicach i Wałbrzychu, Ronal w Jelczu-Laskowicach i Wałbrzychu, Xylem – Lowara Vogel Polska, Südzcuker Polska S.A. Zakład Produkcyjny „Cukrownia Strzelin”;
 • ®     wykłady na uczelniach wyższych na Politechnice Wrocławskiej i Politechnice Opolskiej;
 • ®     staże dla uczniów w zakładach pracy w okresie wakacji letnich. Są to dodatkowe staże dla uczniów podczas których uczniowie pobierają wynagrodzenie, bezpłatne kursy nadające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (uprawnienia spawacza, operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych, operatora koparko-ładowarki, obsługi programu AutoCad itp.);

w/w formy zajęć realizowane są w okresie realizacji projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie;

_____________________________________________________________________________

Kształcenie wTECHNIKUMw Strzelinie w zawodzieTECHNIK MECHANIK wspiera:

  Xylem – Lowara Vogel Polska

Szkoła posiada zawartą umowę patronacką z Xylem – Lowara Vogel Polska w Strzelinie.

W ramach umowy uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe, uczestniczą w szkoleniach          na terenie przedsiębiorstwa, poznają proces produkcyjny zakładu pracy, otrzymują środki ochrony indywidualnej (ubrania robocze, obuwie robocze, nakrycia głowy itp.). Uczniowie po ukończeniu szkoły posiadają możliwość podjęcia pracy zawodowej i dalszego specjalistycznego szkolenia.

__________________________________________________________________________________

Drugim partnerem wspierającym kształcenie w zawodzie TECHNIK MECHANIK jest:

  Südzcuker Polska S.A. Zakład Produkcyjny „Cukrownia Strzelin”

W ramach współpracy uczniowie posiadają możliwość odbycia miesięcznych praktyk zawodowych. Przedsiębiorstwo organizuje spotkania z uczniami na terenie przedsiębiorstwa podczas, których zapoznaje uczniów z procesem produkcyjnym, zapoznaje uczniów z procesem automatyki i zastosowania technologii komputerowych w procesie technologicznym. Uczniowie po ukończeniu szkoły posiadają możliwość podjęcia pracy zawodowej i dalszego specjalistycznego szkolenia.

__________________________________________________________________

Klasa patronacka

xylem

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie oraz Lowara Vogel Polska

utworzyli klasę patronacką kształcącą w zawodzie technik mechanik.

__________________________________________________________________________________

Czym różni się klasa patronacka od pozostałych klas ?

Zakład pracy, który obejmuje swym patronatem określony kierunek kształcenia zapewnia uczniom realizację praktyk zawodowych i część zajęć praktycznych. Umożliwia dostęp do nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne. Prowadzi szkolenia z obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń. Pokrywa koszty zakupu odzieży i obuwia ochronnego.

Klasy patronackie działają niczym system dualny w kształceniu zawodowym. Część zajęć kształcenia zawodowego uczniowie realizują w szkole, część – bezpośrednio w zakładzie pracy.

Dlaczego warto wybrać klasę patronacką Lowara Vogel Polska?

Nauka w takiej klasie zapewnia:

®      kształcenie na potrzeby rynku pracy,

®      współpracę ze specjalistami zakładu pracy,

®      dostęp do nowoczesnego parku maszynowego,

®      poznanie organizacji nowoczesnego zakładu pracy,

®      zapoznanie z obiegiem dokumentacji technologicznej,

®      nauka najnowszych technologii w procesie produkcji w oparciu o automatykę i sterowania komputerowe,

®      naukę najnowszych technologii obróbki metali, w tym sterowania komputerowego maszyn CNC.

®      przyjazną atmosferę i wsparcie ze strony szkoły i zakładu pracy,

®      możliwość dalszego rozwoju,

®      zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

 Zarówno Lowara Vogel Polska w Strzelinie jak i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie są członkami Klastra Edukacyjnego INVEST in EDUw Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej.

_________________________________________________________________________________