logo ckziu 2015 zmniej 1

 

 

 logo ckziu 2015 zmniej 1       TECHNIKUM im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

jest szkołą, która realizuje kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe.

Szkoła umożliwia:

 • ®     uzyskanie wyksztalcenia średniego – absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia TECHNIKUM,
 • ®     po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskanie świadectwa dojrzałości,
 • ®     po zdaniu egzaminów uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego po każdej kwalifikacji zawodowej,
 • ®     uzyskanie tytułu i DYPLOMU TECHNIKAw kształconym zawodzie.  

Uczeń naszego TECHNIKUM jest przygotowany do egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz do podjęcia pracy zawodowej w zawodzie, którego się uczył. Jest przygotowany do podjęcia studiów wyższych na uczelniach humanistycznych, a szczególne na uczelniach technicznych (np. Politechnika, Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Logistyki itp.)

 Proces kształcenia

Nauka w TECHNIKUM obejmuje:

®     kształcenie ogólne,

®      kształcenie zawodowe.

__________________________________________________________________________________

KSZTAŁCENIE OGÓLNE.

Kształcenie to obejmuje przedmioty ogólnokształcące takie jak:

 • ®     język polski,
 • ®     dwa języki obce – język angielski  i język niemiecki,
 • ®     historia,
 • ®     matematyka,
 • ®     fizyka,
 • ®     chemia,
 • ®     biologia,
 • ®     informatyka,
 • ®     wiedza o społeczeństwie,
 • ®     wiedza o kulturze,
 • ®     podstawy przedsiębiorczości,
 • ®     edukacja dla bezpieczeństwa,
 • ®     wychowanie fizyczne.

W Technikum dwa przedmioty ogólnokształcące realizowane są na poziomie rozszerzonym. Proponujemy, aby przedmioty na poziomie rozszerzonym wzmacniały kształcenie przedmiotów objętych obowiązkowym egzaminem maturalnym oraz wspomagały kształcony zawód.

Do przedmiotów tych należą: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, geografia.

Nauka języków obcych odbywa się z podziałem na grupy. Każda  klasa dzielona jest na dwie grupy. Grupę początkującą i grupę zaawansowaną.

Kształcenie ogólne wspierane jest poprzez dodatkową edukację, która obejmuje:

 • ®     wychowanie patriotyczne min. w oparciu o patrona szkoły Bohaterów Westerplatte, muzeum Powstania Warszawskiego itp.,
 • ®   program edukacji filmowej (prelekcje przed seansem oraz projekcje filmowe poświęcone tematyce obejmującej tematykę programu nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze …)
 • ®     zajęcia edukacyjne w muzeach (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Pana Tadeusza)
 • ®     zajęcia edukacyjne w miejscach pamięci narodowej,
 • ®     edukację teatralną,
 • ®     wycieczki turystyczno-krajoznawcze krajowe (min. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Westerplatte, Zakopane, Wrocław, parki narodowe itp.),
 • ®     wycieczki zagraniczne (Praga, Wiedeń, Budapeszt),
 • ®     konkursy ortograficzne, recytatorskie, przeglądy piosenek itp.,

Kształcenie ogólne wspieramy również poprzez realizację programów kulturalnych w ramach realizacji projektów Erasmus+ i PO Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektów uczniowie odbywają praktyki zawodowe w Lipsku (Niemcy) i w Bolonii (Włochy). Oprócz  realizacji praktyk uczestniczą w realizacji programów kulturalnych w ramach, których zwiedzają miasta, starówki tych miast, muzea, obiekty historyczne i architektoniczne, poznają historię Europy itp. Zwiedzają Florencję i Wenecję. Poznają różnice kulturowe narodów i państw. Rozwijają umiejętności komunikowania się w językach obcych.

__________________________________________________________________________________

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie absolwentów szkoły do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Każdy zawód podzielony jest na dwie części zwane kwalifikacjami. Kwalifikacje te są inne dla każdego zawodu. Szczegółowy wykaz kwalifikacji przedstawiony jest w opisach zawodów.

Po każdej kwalifikacji, po zdanym egzaminie uczeń otrzymuje ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE.

Świadectwo to,  jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje w wybranym zawodzie.

Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacyjnych i po ukończeniu TECHNIKUM uczeń otrzymuje D Y P L O M    T E C H N I K A    w kształconym zawodzie. .

Świadectwa kwalifikacyjne oraz dyplom technika wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu. 

 Proces kształcenia 2

Kształcenie zawodowe opiera się na:

– nauce języka obcego zawodowego,

– nauce efektów wspólnych dla grupy zawodów (np. administracyjnych, np. mechanicznych),

– nauce teoretycznych przedmiotów zawodowych,

– wykonywaniu ćwiczeń,

– realizacji zajęć praktycznych,

– odbyciu praktyk zawodowych w renomowanych firmach i zakładach pracy.

 

Kształcenie zawodowe dzielimy na kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne.

 Proces kształcenia 3

50 % ilości godzin kształcenia zawodowego przeznaczonych jest na kształcenie zawodowe teoretyczne, drugie 50% godzin przeznaczonych jest na kształcenie zawodowe praktyczne, które realizowane jest     w szkolnych pracowniach zawodowych.

 

Kształcenie zawodowe w naszej szkole wspierane jest poprzez:

 • ®     realizację praktyk zawodowych w kraju i za granicą,
 • ®     realizację projektów praktyk i staży zagranicznych w ramach programów Erasmus+ i PO WER,
 • ®     umów patronackich i porozumień o współpracy z firmami i zakładami pracy,
 • ®     realizacji projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie.                

W ramach projektów: realizacja płatnych staży dla uczniów, kursów nadających dodatkowe państwowe kwalifikacje (kursy prawa jazdy kat B, kurs uprawnienia na koparko- ładowarki, kurs spawacza, kurs na wózki widłowe, kurs obsługi kas fiskalnych), wycieczki zawodoznawcze, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce,doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne kształcenia zawodowego w ramach projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne kształcenia zawodowego przekazywane szkole w formie darowizn przez firmy i zakłady pracy.

__________________________________________________________________________________

Nasze atuty:

 • ®     wysokie wyniki matur,
 • ®     wysokie wyniki egzaminu zawodowego,
 • ®     umowy patronackie zawarte z: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, Lovara Xylem w Strzelinie.
 • ®     porozumienia o współpracy zawarte z: Toyota w Jelczu – Laskowicach, CMP Holding we Wrocławiu ul. Karkonoska,
 • ®     współpraca ze środowiskiem pracy,
 • ®     stała modernizacja pracowni i rozwój kształcenia zawodowego,
 • ®     dziennik elektroniczny,
 • ®     realizacja praktyk zagranicznych w Niemczech i we Włoszech w ramach programów Erasmus + , PO WER,
 • ®     bardzo dobrze wykształceni nauczyciele,
 • ®     nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • ®     wysoki poziom kształcenia zawodowego,
 • ®     przyjazny klimat szkoły,
 • ®     połączenie tradycji szkoły z wysokim poziomem techniki,
 • ®     bogata historia i tradycja szkoły,
 • ®     współpraca ze szkołami wyższymi i uczelniami,
 • ®     bardzo dobra baza sportowa,
 • ®     bardzo dobrze wyposażone i nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego,
 • ®     dojazd komunikacją autobusową PKS, komunikacją miejską, bus i PKP,
 • ®     praktyki zawodowe w różnych zakładach pracy,

 

 

About Author

Leave Comment