________________________________________________________________________________________________________________

Wyciąg z załącznika nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2023/2024

.

Lp.  Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.    od 15 maja 2023r. do 19 czerwca 2023r. do godz. 15.00
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  od 23 czerwca 2023r. do 10 lipca 2023r.               do godz. 15.00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.        do 10 lipca 2023 r.
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta lub burmistrza okoliczności wskazanych w oświadczeniach.      do 17 lipca 2023 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.    18 lipca 2023 r.
6.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.  od 15 maja 2023 r. do 21 lipca 2023 r.
7.Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi.          od 19 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.  
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.  31 lipca 2023 r. – do godz. 12.00
9.Poinformowanie przez dyrektora szkoły Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.  31 lipca  2023 r.- do godz. 15.00
10.Opublikowanie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach.  31 lipca 2023 r. – do godz. 16.00

________________________________________________________________________________________________________________