28 sierpnia odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej CKZiU w Strzelinie dotyczące podsumowania roku szkolnego 2019/2020 i organizacji nowego roku szkolnego. Ważną kwestią jest przygotowanie szkoły do funkcjonowania w czasie pandemii.

Ostatnie dni sierpnia to czas, kiedy trwamy jeszcze w wakacyjnych nastrojach, ale już intensywnie przygotowujemy się do pracy w kolejnym roku. 28 sierpnia, kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, odbyło się (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego) zebranie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie poświęcone organizacji roku szkolnego 2020/2021. Z uwagi na stan trwającej od marca pandemii na zebraniu sierpniowym dokonano również podsumowania pracy szkoły w zakresie dydaktyki, wychowania i nadzoru pedagogicznego za miniony rok szkolny. Sformułowane w rocznych sprawozdaniach wnioski oraz ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 wyznaczą bieg pracy szkoły w najbliższych miesiącach.

Przedmiotem obrad Rady Pedagogicznej była nie tylko analiza ubiegłorocznych działań, ale również, zgodnie z kompetencjami, zatwierdzenie wyników klasyfikacji (przesuniętych w czasie dla dwóch klas ze względu na niemożność odbycia praktyki zawodowej w czasie kształcenia na odległość), zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych, ustalenie planów pracy na rok szkolny 2020/2021 oraz wyrażenie opinii dotyczącej między innymi wyboru podręczników, przedmiotów ogólnokształcących realizowanych w zakresie rozszerzonym w Technikum, planów praktyk zawodowych. Ponadto wyznaczono komisje przedmiotowe i zespoły zadaniowe nauczycieli. Rada Pedagogiczna wyraziła swoją opinię w sprawie powołania kierownika szkolenia praktycznego, jak również w sprawie wniosku Dyrektora Szkoły o nagrodę Starosty Strzelińskiego. Dyrektor Szkoły złożył podziękowania i gratulacje nauczycielom z okazji jubileuszu pracy zawodowej i uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Nadrzędnym celem przygotowań do nowego roku szkolnego i niemałym wyzwaniem w związku z zagrożeniem COVID-19 jest zapewnienie bezpiecznego powrotu do szkoły. Na bazie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego opracowano w szkole wewnętrzny Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie zagrożenia COVID-19, określający sposób funkcjonowania szkoły w okresie pandemii, z którym to regulaminem zapoznali się nauczyciele w czasie zebrania Rady Pedagogicznej, a wkrótce zostanie on przedstawiony uczniom.

Już 1 września uczniowie rozpoczną rok szkolny, ale w innej niż dotychczas formie – zamiast uroczystej akademii będą spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Na placu apelowym przewiduje się krótkie spotkanie uczniów klas pierwszych z Dyrekcją i wychowawcami. Niezmiennie jednak 1 września, na pierwszej lekcji wychowawczej, po raz kolejny, nawiążemy do tradycji Szkoły, przywołamy naszego Patrona – Bohaterów Westerplatte, wspominając siedem dni bohaterskiej obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 r.

Po długiej przerwie wracamy do szkoły, do nauczania stacjonarnego, jednak w nieco innej rzeczywistości, wymagającej od nas wszystkich zachowywania obostrzeń sanitarnych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19. Szkoła została wyposażona w dozowniki, płyny dezynfekujące do rąk oraz środki ochrony indywidualnej dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Osobne pomieszczenie przeznaczono na izolatkę. W sytuacji podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem w szkole dopuszcza się, zgodnie z procedurami, zastosowanie wariantu kształcenia mieszanego (hybrydowego) lub zdalnego.

(Beata Dąbrowska)

About Author

Leave Comment