_______________________________________________________________________________________________

 

1947 r.

Otwarcie wielobranżowej Publicznej Szkoły Ogólnozawodowej w budynku Gimnazjum i Liceum w Strzelinie, warsztaty mieściły się przy ul. Wolności. Organizatorem i dyrektorem placówki był Józef Kozik.

1948 r.

Szkoła przenosi się do budynku przy ul. Ząbkowickiej. Dyrekcję obejmuje Józef Niemcewicz.

1949 r.

Warsztaty przeniesione zostały do obiektu zakładu ślusarsko – mechanicznego przy ul. Brzegowej w Strzelinie.

1950 r.

Szkoła prowadzi jedynie kierunek ślusarsko – mechaniczny . Zapada decyzja o remoncie wypalonego budynku przy ul. S. Staszica i przeznaczeniu go na potrzeby szkoły zawodowej.

1951 r.

Trwa remont budynku przy ul. Staszica. Szkołę przejmuje Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego, powstaje Zasadnicza Szkoła Kamieniarska. Zajęcia praktyczne odbywają się w Strzelińskich Kamieniołomach Drogowych. SKD oddają swój hotel robotniczy przy ul. Ząbkowickiej na potrzeby internatu.

1952 r.

Dyrektorem szkoły zostaje Seweryn Mańkowski. Szkoła przenosi się do wyremontowanego budynku przy ul. Staszica. Rozpoczyna się remont internatu przy ul. Jana.

1953 r.

Przeniesienie warsztatów mechaniczno – ślusarskich w pobliże budynku szkolnego. Oddanie do użytku parteru i I piętra internatu na ul. Jana /drugie piętro w odbudowie/.

Rozpoczęto prace remontowe przy sali gimnastycznej. Wygasają kierunki szkolenia ogólnozawodowego.

1954 r.

Oddano II piętro internatu i salę gimnastyczną do użytku.. Decyzją Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego z Laskowic Oławskich przeniesiono 4 – letnie Technik Samochodowe o kierunkach szkolenia: remont samochodów i eksploatacji samochodów. Dyrektorem szkoły zostaje Marian Lewandowski/ ponownie będzie pełnił tę funkcję w roku szkolnym 1957 /58/, a kierownikiem warsztatów Leon Kosiorek.

1955 r.

Wygasa kierunek kamieniarski. Powstają równoległe klasy Technikum Samochodowego . Dyrekcję obejmuje Stanisław Milewski.

1957 r.

Pierwsi absolwenci Technikum Samochodowego.

1958 r.

Powstaje klasa TS dla dorosłych / matura w 1963r/. Technikum dla dorosłych po kilkuletniej przerwie – będzie prowadziło regularnie nabór od roku 1971. Powstają również nowe kierunki kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej : ślusarski i stolarski/ zajęcia praktyczne w Fabryce Mebli/.Dyrektorem zostaje Jan Wojciechowski.

1959 r.

Zainicjowano budowę nowych warsztatów szkolnych , powstał Społeczny Komitet Budowy W- tów Szkolnych T.S. Zakładem opiekuńczym szkoły został PKS we Wrocławiu. Klasy stolarskie przeniesiono do Świebodzic.

1960 r.

Wprowadzono nowy kierunek kształcenia w ZSZ: mechanik samochodowo – ciągnikowy. W szkole uczyło się już 230 uczniów w czterech specjalnościach.

Dyrekcję przyjmuje Zbigniew Kuźmiński.

1962 r.

Dyrektorem zostaje Zenon Goliński . Rozbiórka starych warsztatów ,zajęcia praktyczne odbywają się w Cukrowni /dział mechaniczny i ślusarski/ oraz w POM-ie dział samochodowy, kuźnia i narzędziownia/. Przygotowanie terenu podbudowę nowego obiektu warsztatów.

1963 r.

Powstał oddział Technikum Górnictwa Odkrywkowego /eksploatacja złóż/. Przejście warsztatów szkolnych na własny rozrachunek /Gospodarstwo Pomocnicze typu C/.

1964 r.

Pierwsze zakupy inwestycyjne dla wyposażenia nowych warsztatów .Powstaje filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w budynku przy ul. Ząbkowickiej / w Szkole Podstawowej nr 1/ o specjalnościach: murarz i malarz budowlany.

1965 r.

Utworzono specjalność tokarską w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Po wybudowaniu oddano obiekty warsztatów szkolnych (w stanie bez wyposażenia).

1966 r.

Przejście na gabinetowy system nauczania. Akcja czynów społecznych dla uczczenia Millenium. I Zjazd Absolwentów z okazji XII– lecia Technikum Samochodowego, szkoła otrzymuje sztandar oraz „ Odznakę Tysiąclecia”. Oficjalne otwarcie warsztatów szkolnych      z wyposażeniem. Rozpoczęto remont kapitalny internatu przy ul. Ząbkowickiej . W szkole kształciło się 800 uczniów w siedmiu specjalnościach.

1967 r.

Utworzono dodatkowy ciąg Technikum Samochodowego dla potrzeb Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego. Zmienia się profil Technikum Górnictwa Odkrywkowego na technika eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego. Powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca /2 – letnia/.

Rozpoczęto nadbudowę III piętra przy ul. Staszica.

1969 r.

Z okazji swojego XV – lecia Technikum Samochodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymują imię BOHATERÓW WESTERPLATTE. Oddano III piętro budynku głównego / urządzono tam aulę, bibliotekę, gabinet przedmiotów górniczych , magazyn sprzętu do przysposobienia obronnego/.

1970 r.

Powstało szkolne ambulatorium oraz radiowęzeł. Utworzono 3,5 letnie Technikum Mechaniczne dla dorosłych po Zasadniczej Szkole Zawodowej / specjalność: obróbka skrawaniem/.

1971 r.

Sukcesy na arenie ogólnopolskiej sekcji kartingowej /indywidualne i drużynowe mistrzostwo Polski/.Rozpoczęto budowę obiektu sali gimnastycznej, t.j. nadbudowę dwóch pięter i pracowni samochodowej/.

1972 r.

Powstało Liceum Zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem. Powróciły do budynku głównego oddziały o specjalności ślusarz – mechanik/likwidacja ZSZ przy Cukrowni/.

1974 r.

Oddano I i II piętro nowego budynku szkolnego, gdzie uzyskano 10 gabinetów oraz pracownię samochodową/likwidacja drugiej zmiany/.Powstała nowa specjalność specjalność ZSZ – przetwórstwo owoców i warzyw.

1975 r.

Na bazie istniejących specjalności powstał ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, który przyjął imię Bohaterów Westerplatte. Opracowano ceremoniał szkolny, w tym tekst i melodię hymnu szkolnego oraz program uroczystości ślubowania uczniów na sztandar szkoły. Utworzona Technikum Samochodowe dzienne na podbudowie szkoły zasadniczej .

1976 r.

Maturę zdają ostatni abiturienci Technikum Górnictwa Odkrywkowego. Powstaje Izba Pamięci Narodowej poświęcona patronom szkoły.

1978 r.

Rozpoczyna pracę szkolna telewizja dydaktyczna. Sukcesy w eliminacjach wojewódzkich Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Konkursie „Złota Kierownica”/I miejsca powtórzono w 1979r./.

1979 r.

XXV – lecie Technikum Samochodowego , II Zjazd Absolwentów. Porozumienie o współpracy z Jelczańskimi Zakładami Samochodowymi .

1980r.

Funkcję dyrektora obejmuje Arkadiusz Nowakowski.

1981 r.

Do Zespołu Szkół Zawodowych włączono Zasadniczą Szkołę Zawodową i Studium Zawodowe Budowlane szkolące kadry dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu.

Dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Andrzej Daź. Kierownikiem warsztatów szkolnych Zbigniew Bodak.

1982 r.

Wizyta konsula generalnego ZSRR Michała Głuszkowa. Wojewódzka konferencja Dyrektorów szkół przedstawiająca formy pracy telewizji dydaktycznej.

1984 r.

Wizyta władz województwa wrocławskiego w celu poznania bazy dydaktycznej szkoły. Wojewódzka konferencja dyrektorów szkół na temat rekrutacji do uczelni wojskowych.

1986 r.

W ślubowaniu uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły uczestniczy Obrońca Westerplatte komandor Leoan Pająk.

Szkoła uczestniczy w międzynarodowej wymianie młodzieży, grupa uczniów spędza

wakacje w Szwajcarii Saksońskiej i Dreźnie. Utworzono 3- letnie Liceum Ekonomiczne dla dorosłych po szkole zasadniczej.

1988 r.

Oddano do użytku stadion szkolny – kompleks obiektów sportowych.

1989 r.

XXXV-lecie szkoły, III Zjazd Absolwentów. W Zespole Szkół Zawodowych uczy się 860 uczniów i słuchaczy.

1990r.

Powstaje Liceum Zawodowego o specjalności sprzedawca – magazynier.

1992 r.

Powstaje 4-letnie Liceum Ekonomiczne dla młodzieży.

1993 r.

Powstaje Ekonomiczne Studium Policealne dla dorosłych. Szkoła przechodzi na dwuzmianowy system pracy.

1995 r.

Wprowadzono nową specjalność w Liceum Zawodowym : pracownik administracyjno – biurowy. W szkole uczy się 2020 uczniów i słuchaczy w 60 oddziałach.

1996 r.

Sympozjum Szkół noszących imię Bohaterów Westerplatte.

1998 r.

Powstaje 5-letnie Liceum Ekonomiczne i 5-letnie Technikum Handlowe.

1999 r.

Reforma administracyjna kraju. Zostają utworzone nowe województwa oraz powiaty. Powiat Strzeliński został organem prowadzącym szkołę. Powstaje Technikum Ochrony Środowiska. Likwidacja internatu szkolnego.

2000 r.

®      Zarząd Powiatu w Strzelinie powierza funkcję dyrektora szkoły długoletniej wicedyrektor szkoły Pani mgr inż. Marii Okonicz.

®      Wymiana okien w budynku szkolnym B.

2001 r.

®      Dyrektorem szkoły zostaje Pan mgr Wiesław Zając. Wicedyrektorem Pani mgr Bożena Kaczmarczyk i Pan mgr inż. Zdzisław Adamczyk. Kierownikiem warsztatów szkolnych jest mgr Zbigniew Bodak.

®      W sali A41 w byłym studiu telewizyjnym została utworzona pracownia komputerowa jako pracownia symulacyjna mini przedsiębiorstwa dla przedmiotów ekonomicznych i handlowych.

®      Zakupiono sprzęt komputerowy dla administracji szkolnej.

®      W głównym budynku szkoły została wymieniona instalacja centralnego ogrzewania,

®      W związku z reformą oświaty – wprowadzeniem sześcioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum nie był prowadzony nabór do klas pierwszych. Uczniowie rocznika 1986 pozostali w Gimnazjach w klasach trzecich.

2002 r.

®      Zostaje założone Liceum Profilowane o specjalności zarządzanie informacją

®      Zostaje założone Liceum Ogólnokształcące.

®      W klasach pierwszych naukę podejmują pierwsi absolwenci trzyletniego Gimnazjum.

®      Decyzją Rady Powiatu Strzelińskiego szkoła przyjmuje nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie.

®      Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w głównym budynku szkoły.

®      Organizacja pracowni komputerowej w sali 22.

®      Wymiana okien w głównym budynku szkoły.

®      W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie wchodzą następujące szkoły:

– czteroletnie Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik mechanik o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych,

– trzyletnie Liceum Ogólnokształcące,

– trzyletnie Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją,

– trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, mechanik – monter maszyn i urządzeń, klasa wielozawodowa (dokształcająca pracowników młodocianych),

– Technikum Handlowe dla Dorosłych, Technikum Zawodowe dla Dorosłych

®      W skład zespołu szkół wchodzi również: Gospodarstwo pomocnicze – Warsztaty Szkolne oraz prowadzona jest stacja kontroli pojazdów.

2003 r.

®      W Liceum Profilowanym zostaje utworzony profil usługowo – gospodarczy.

®      Powołanie Komitetu Obchodów 50-lecia Technikum.

®      Remont sali A33 z przeznaczeniem na gabinet języka polskiego.

®      Remont sali A12 z przeznaczeniem na pracownię chemii.

®      Remont kotłowni. Wymiana kotła CO z węglowego na kocioł gazowy.

2004 r.

®      IV Zjazdu Absolwentów. Obchody Złotego Jubileuszu Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie.

®    Nadanie sztandaru Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie. Fundatorami sztandaru byli: Firma ETOLL (absolwenci Technikum Janusz Tatarski, Zbigniew Tatarski, Adam Jaworski), Rada Rodziców.

®      W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 naukę pobiera 920 uczniów i słuchaczy w 35 oddziałach.

®      W Liceum Profilowanym zostaje utworzony profil ekonomiczno – administracyjny.

®   Zostaje utworzone Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcące w zawodach : technik handlowiec i technik mechanik.

®    Przebudowa działu obróbki mechanicznej warsztatów szkolnych na pracownię budownictwa i na potrzeby utworzenia nowych kierunków kształcenia w Technikum technik budownictwa i technik informatyk.

®      Udział szkoły w projekcie UE program Phare „Promocja Zatrudnienia – Rozwój Zasobów Ludzkich” Województwo Dolnośląskie, pt. Pracownia Symulacyjna Budownictwa jedno i wielorodzinnego. Projekt został nagodzony, a szkoła otrzymała wyposażenie pracowni min.: 15 zestawów komputerowych, drukarkę, ploter.

®      Remont sali A13, zakup wyposażenia gabinetu fizyki.

®      Remont sali A26 z przeznaczeniem na pracownię komputerową.

2005 

®    Przebudowa działu obróbki mechanicznej warsztatów szkolnych na pracownię budownictwa i na potrzeby utworzenia nowych kierunków kształcenia w Technikum technik budownictwa i technik informatyk. Organizacja pracowni komputerowej dla zawodu technik informatyk.

®      Od 1 września w Technikum rozpoczyna się kształcenie w dwóch nowych zawodach technik budownictwa i technik informatyk.

®      Zarządu Powiatu w Strzelinie funkcję dyrektora szkoły powierza Panu mgr Robertowi Kozuń.

®      Funkcje wicedyrektorów obejmują: Pani mgr Elżbieta Zielińska wicedyrektor ds. dydaktyczno – wychowawczych, Pan mgr Wiesław Zając wicedyrektor ds. zawodowych. Pan mgr Zbigniew Bodak Kierownik warsztatów szkolnych.

2006 r.

®      Zostaje powołana Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik informatyk.

®      Remont byłej pracowni samochodowej w budynku B i przebudowa na salę gimnastyczą – siłownię.

®      W sali A 26 została zorganizowana pracownia komputerowa.

®      Dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczonej na wyposażenie nowej sali gimnastycznej – siłowni.

®      Adaptacja działu spawalni warsztatów szkolnych na pracownię spawalnictwa. Organizacja 6 stanowisk spawalniczych.

®      Jesteśmy w rankingu szkół gazety „Perspektywy”. 12 miejsce w województwie dolnośląskim, 223 miejsce w kraju.

2007 r.

®      Zostaje utworzone Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

®      Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku B oraz sanitariatów przy sali gimnastycznej.

®   Wykonanie projektu oraz dokumentacji budowlanej remontu kapitalnego (termomodernizacji) budynku warsztatów szkolnych. Przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania środków finansowych Unii Europejskiej w okresie finansowania w latach 2007 – 2013.

®      Jesteśmy w rankingu szkół gazety „Perspektywy”.

2008 r.

®      Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

®      Remont dachu na głównym budynku szkoły.

®      Wymiana drzwi wejściowych do głównego budynku szkoły. Drzwi zostały wykonane z drewna dębowego wg wzoru drzwi dotychczas istniejących.

®      Remont oraz adaptacja działu szlifierek warsztatów szkolnych na pracownię obróbki skrawaniem.

®   Wymiana oświetlenia we wszystkich salach lekcyjnych w szkole. Zostały zamontowane lampy ze świetlówkami energooszczędnymi oraz zamontowano lampy asymetryczne oświetlające tablice szkolne.

®      Remont sali gimnastycznej wraz z renowacją parkietu.

®      Rekultywacja murawy boiska do piłki nożnej.

®      Budowa monitoringu wizyjnego w szkole.

®      Rozbudowa sieci komputerowej.

®      Przekazanie szkole przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu samochodu marki Polonez.

®   Początek współpracy z firmą Toyota w Jelczu – Laskowicach oraz w Wałbrzychu. Przekazanie szkole silników samochodowych, skrzyń biegów oraz części i podzespołów silników. W przekazaniu i nawiązaniu współpracy uczestniczył Prezes Pan Satoshi Kaseda – Toyota, władze powiatu, dyrekcja szkoły, nauczyciele.

2009 r.

®      Pierwszy etap remontu kapitalnego (termomodernizacji) budynku warsztatów szkolnych – remont i ocieplenie dachu.

®      Modernizacja gabinetu przedmiotowego B 17 do nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

®      Organizacja piątej pracowni komputerowej w sali B 11.

®      Remont i adaptacja wypożyczalni narządzi w warsztatach szkolnych na pracownię elektrotechniki.

®      Udział delegacji szkoły, sztandaru i pocztu sztandarowego w 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbyły się na Westerplatte.

®      Udział szkoły w 26 ogólnopolskim sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Gdańsku.

Spotkanie delegacji szkoły z ostatnim żyjącym obrońcą Westerplatte kpt. Ignacym Skowronem.

®     W 55 rocznicę założenia Technikum w Strzelinie oraz w 40 rocznicę nadania szkole patrona, odbyło się odsłonięcie płyt kamiennych z wygrawerowanymi nazwiskami Obrońców Westerplatte, którzy służyli na Westerplatte 1 września 1939 r. Odsłonięcia płyt dokonali ich fundatorzy: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie reprezentowany przez Prezesa Zarządu Pana Zdzisława Kozickiego oraz firmę ETOLL Pana Janusza Tatarskiego, Pana Zbigniewa Tatarskiego oraz Pana Adama Jaworskiego, absolwentów Technikum.

®   Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych: Komputer diagnostyczny do samochodów marki Bosch KTS 750, wyważarka do kół, montażownica do opon oraz narzędzia pomiarowe do pracowni pomiarów technicznych.

®      Przekazanie szkole przez Komendę Wojewódzką Policji 3 samochodów osobowych marki Polonez z przeznaczeniem na cele dydaktyczne.

2010 r.

®      Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Technikum w zawodzie technik logistyk.

®      Drugi etap remontu kapitalnego (termomodernizacji) budynku warsztatów szkolnych – wymiana okien, wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

®      Remont i modernizacja sali A29 z przeznaczeniem na gabinet teoretycznych przedmiotów budowlanych, zakup wyposażenia gabinetu.

®      Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego Warsztaty Szkolne. Likwidacja nastąpiła „z urzędu” na mocy nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

2011 r.

®      Trzeci etap remontu kapitalnego (termomodernizacji) budynku warsztatów szkolnych – ocieplenie ścian, wykonanie elewacji budynku.

®      Oddanie do użytku budynku warsztatów szkolnych.

®      Demontaż wiaty magazynowej, która znajdowała się na dziedzińcu szkolnym.

®   Uzyskanie uprawnień do kontynuowania działalności stacji kontroli pojazdów. Szkoła otrzymała uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie oraz uprawnienia wydane przez Starostwo Powiatowe.

®      Oddanie do użytku budynku warsztatów szkolnych.

®      Dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup wyposażenia do pracowni elektrotechniki.

2012 r.

®   Zostają wprowadzone nowe przepisy oświatowe. Wprowadzono nową podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego,. Nastąpił podział zawodów na kwalifikacje oraz wprowadzenie egzaminów zawodowych po każdej kwalifikacji (w każdym zawodzie dwie lub trzy kwalifikacje).

®      5 sierpnia 2012 r. odszedł na wieczną wartę ostatni Obrońca Westerplatte kpt. Ignacy Skowron.

®      Likwidacja wiaty magazynowej, organizacja w tym miejscu dziedzińca szkolnego (trawnik, wykonanie chodnika, nasadzenie krzewów).

2013 r.

®  Decyzją Rady Powiatu Strzelińskiego z dniem 31 sierpnia 2013 r. zostaje rozwiązany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Strzelinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim. Na bazie rozwiązanych zespołów szkół w dniu 1 września 2013 r. zostaje powołany zespół pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.

®      Funkcję dyrektora Centrum Zarząd Powiatu w Strzelinie powierzył Panu mgr Robertowi Kozuń.

®      Wyposażenie szkoły w sprzęt i wyposażenie niezbędne do powołania Ośrodków Egzaminacyjnych dla kształconych zawodów i kwalifikacji.

®    Decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu szkoła uzyskała uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego dla każdej kwalifikacji każdego zawodu kształconego w Centrum.

2014 r.

®      Przebudowa stadionu szkolnego. Budowa kompleksu boisk do gier zespołowych oraz bieżni w ramach programu „Królowa Sportu”.

®      Szkoła uzyskała status Ośrodka Egzaminacyjnego dla wszystkich zawodów i kwalifikacji kształconych w Technikum i ZSZ.

®      Pierwsze egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Po zakończeniu kształcenia pierwszych kwalifikacji w poszczególnych zawodach.

2015 r.

®      Decyzją Rady Powiatu Strzelińskiego szkoła w Ludowie Polskim zostaje wyłączona z Centrum strzelińskiego.

®      W skład CKZiU w Strzelinie wchodzą następujące typy szkół:

– czteroletnie Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie kształcące w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych,

– trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie kształcąca w zawodach: kierowca – mechanik, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, klasa wielozawodowa (dokształcająca pracowników młodocianych).,

– Szkoła Policealna (dzienna) kształcąca w zawodzie technik informatyk,

– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne),

– szkoła Policealna dla Dorosłych (zaoczna) kształcąca w zawodach: technik informatyk, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej.

Ponadto w CKZiU funkcjonują placówki: Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkolenia Kierowców, Stacja Kontroli Pojazdów.

           ®      Opracowanie założeń projektu „Innowacyjne pracownie zawodowe w Powiecie Strzelińskim”.

2016 r.

          ®      Wymiana okien w piwnicy w głównym budynku szkoły.

         ®      Modernizacja gabinetu A 23 z przeznaczenie na gabinet teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec i technik logistyk.

          ®      Organizacja siódmej pracowni komputerowej w sali B8 z przeznaczeniem na kształcenie praktyczne uczniów w zawodzie technik informatyk.

          ®      Wymiana komputerów w pracowni komputerowej w sali B12 oraz w sali C21.

          ®      Adaptacja byłej lakierni warsztatów szkolnych na pracownię mechatroniki samochodowej.

          ®      Udział delegacji szkoły, sztandaru i pocztu sztandarowego w ogólnopolskim sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Dzierżoniowie.

          ®      W szkole coraz bardziej widoczny jest niż demograficzny. Zmniejsza się ilość uczniów, ilość słuchaczy szkól dla dorosłych i ilość oddziałów. W roku szkolnym 2016/2017 naukę pobiera 620 uczniów i słuchaczy.

2017 r.

®      Rada Powiatu Strzelińskiego na mocy przepisów oświatowych przekształciła Zasadniczą Szkołę Zawodową im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie w Branżową Szkołę I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie.

®      Podpisanie umów patronackich.

Patronat nad zawodem technik ekonomista objął Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie. Umowę podpisał Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie Pan Zdzisław Kozicki.

®      Patronat nad zawodem technik mechanik objęła firma Lovara Xylem w Strzelinie. Umowę podpisał Prezes Pan Paolo Bortolotto.

          ®      Udział delegacji szkoły, sztandaru i pocztu sztandarowego w ogólnopolskim sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Myślenicach.

®      Malowanie korytarzy, klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych budynku A i budynku B.

®      Udział szkoły w projekcie realizowanym przez Powiat Strzeliński „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy”. W ramach projektu szkoła otrzymała pracownię programowania CNC wraz z oprogramowaniem (Solid Ege, Cad/Cam, Sinutrain).

®      Organizacja pracowni podstaw konstrukcji maszyn w sali C10. Pracownia została zorganizowana w byłym magazynie warsztatów..

®      Udział szkoły w projekcie „Innowacyjne pracownie zawodowe w Powiecie Strzelińskim”.

Projekt obejmował wyposażenie 8 pracowni w sprzęt dydaktyczny oraz adaptację byłego działu frezarek na pracownie obrabiarek CNC

Wartość projektu 2 197 000, 00 zł. Środki na realizację projektu pochodzą z funduszy UE oraz budżetu Starostwa Powiatowego w Strzelinie.

          ®      Przygotowania do jubileuszu 70 – lecia Szkoły.

          ®      Nadanie szkole – Technikum im. Bohaterów Westerplatte nowego sztandaru.

 

          

                                                                                                                     Opracowali:

Robert Kozuń

Maria Okonicz

Jacek Pluta

About Author

Leave Comment