________________________________________________________________________________________________________________

.

1. Wymagane dokumenty o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, w której zajęcia praktyczne odbywają się w szkole:

.

    1) Wniosek (podanie),

który zawiera:

 1. Imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. Imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,
 3. Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
 4. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego- adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,
 5. Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych,
 6. Wskazanie wybranego oddziału w szkole.

    2) Do wniosku dołącza się:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),
 2. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty; ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),
 3. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1184 oraz 2017r. poz.60),
 4. Kandydaci do Technikum kształcącym w zawodzie technik pojazdów samochodowych i kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych dołączają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawo jazdy kategorii B wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz 978 ze zm.)
 5. Dwie fotografie,
 6. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt.8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)
 7. Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 8. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)
 9. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)
 10. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 11. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem,( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)
 12. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)

2. Wymagane dokumenty o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia, w której zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy:

(dotyczy kandydatów, którzy posiadają umowę o pracę zawartą z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego)

1) Wniosek (podanie), który zawiera:

 1. Imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. Imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,
 3. Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
 4. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego- adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,
 5. Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych,
 6. Wskazanie wybranego oddziału w szkole.

       2) Do wniosku dołącza się:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),
 2. Skierowanie do szkoły na dokształcanie; wydanie przez pracodawcę,
 3. Umowę o pracę zawartą z pracodawcą; w celu przygotowania zawodowego lub umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.
 4. Dwie fotografie,
 5. Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)
 8. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 9. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem,( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)
 10. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)

________________________________________________________________________________________________________________