ZARZĄDZENIE  NR 10/2020

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie organizacji pracy Centrum w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców i klientów Centrum.

Postawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz.374).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 1

1. Odwołuję wszelkie konferencje, szkolenia, apele i inne wydarzenia i uroczystości w CKZiU w Strzelinie.

2. Zawieszam wszelkie wyjazdy służbowe, delegacje oraz udział w konferencjach, szkoleniach itp. nauczycieli i pracowników.

3. Wstrzymuję przyjazdy do CKZiU w Strzelinie.

§ 2

    

    

1. Odwołuję wszelkie formy zajęć dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na terenie CKZiU w Strzelinie. Zajęcia w miarę możliwości prowadzone będą w formie zdalnej.

2. Odwołuję realizację praktycznej nauki zawodu w formie praktyk zawodowych w zakładach pracy.

3. Odwołuję bezpośrednie konsultacje uczniów z nauczycielami. Konsultacje będą prowadzone w formie elektronicznej i telefonicznej.

 

§ 3

1. Ograniczam do minimum bezpośrednie kontakty pracowników w pracy.

2. W celu zapewnienia komunikacji zalecam wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

3. Korespondencję w formie papierowej należy przekazywać i odbierać po wcześniejszym uzgodnieniu poprzez kontakt telefoniczny.

 

§ 4

1. Zawieszam działalność stacji kontroli pojazdów.

2. Działalność stacji kontroli pojazdów dopuszczam w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Stacji Kontroli Pojazdów.

§ 5

1. Wicedyrektorzy pozostają w gotowości i do dyspozycji dyrektora Centrum oraz wykonują obowiązki zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków, czynności i odpowiedzialności.

2. Zobowiązuję wicedyrektorów do kontaktów z nauczycielami wykonującymi pracę zdalną i nadzorowania efektów tej pracy zgodnie z zakresami obowiązków i odpowiedzialności tj:

   1) wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych – wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele biblioteki szkolnej i świetlicy, pedagodzy szkolni, nauczyciel wspomagający, pielęgniarka szkolna, podlegli pracownicy,

   2) wicedyrektor ds. zawodowych – nauczyciele kształcenia zawodowego,

   3) wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego – nauczyciele praktycznej nauki zawodu, podlegli pracownicy.

2. Zobowiązuję wicedyrektorów do uzgodnienia metod i form pracy zdalnej nauczycieli z uczniami.

3. Zobowiązuję wicedyrektorów do raportowania sytuacji oraz efektów pracy dyrektorowi Centrum.

 

§ 6

1. Nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora Centrum i są w gotowości do wykonywania pracy.

2. W celu przeciwdziałania COVID-19 zobowiązuję nauczycieli do wykonywania pracy zdalnej po za miejscem jej stałego wykonywania w okresie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

3. Zobowiązuję nauczycieli do kontaktu z właściwymi wicedyrektorami i informowania wicedyrektorów o zastosowanych metodach i formach pracy zdalnej z uczniami oraz informowania o jej efektach.

4. Podczas wykonywania pracy zdalnej nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

 

§ 7

1. Pracownicy administracji i obsługi Centrum pracują na niezmienionych warunkach zachowując zasadę ograniczenia kontaktów personalnych.

2. W uzasadnionych przypadkach w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 dyrektor Centrum może wyrazić zgodę pracownikom administracji na pracę zdalną jeżeli pozwala na to charakter wykonywanych obowiązków, a pracownik posiada bezpieczny dostęp do danych niezbędnych do właściwego wykonywania powierzonych mu zadań.

3. Podczas wykonywania pracy zdalnej pracownik administracji zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

 

§ 8

1. W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 zobowiązuję wszystkich wicedyrektorów, nauczycieli i pracowników Centrum do:

   1) w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2;

      a) do kontaktu z infolinią NFZ tel.: 800 190 590,

      b) postępowania zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,

      c) powiadomienia telefonicznie lub mailowo dyrektora Centrum,

   2) do niezwłocznego powiadamiania dyrektora Centrum o fakcie objęcia nauczyciela, pracownika, ucznia kwarantanną domową lub sanitarną lub zachorowania;

   3) do codziennego zapoznawania się z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz śledzenia wszelkich innych komunikatów;

 

 

   4) do bieżącego zapoznawania się z zarządzeniami, ogłoszeniami, informacjami przekazywanymi przez dyrektora i wicedyrektorów Centrum za posrednictwem szkolnej strony internetowej, e-dziennika, służbowych adresów e-mail.

2.  Wychowawców klas zobowiązuję do stałego monitorowania stanu zdrowia uczniów i informowania dyrekcji szkoły.

 § 9

Z uwagi na powagę sytuacji niezastosowanie się do niniejszego zarządzenia może skutkować nałożeniem kar wynikających z obowiązujących przepisów.

 § 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą do odwołania.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           Robert Kozuń

                                                                                                             Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

About Author

Leave Comment