ZARZĄDZENIE nr 11/2019

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie rekrutacji kandydatów (absolwentów dotychczasowego gimnazjum) do klasy pierwszej publicznego dotychczasowego czteroletniego Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie art. 155 ust.2 pkt.2,ust.3pkt.2,ust.4, ust.6, art.165ust.2pkt.2,ust.3,ust.5 ustawy z dnia 14 września przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z2017r. poz. 60 ze zmianami) w związku z art. 20 f ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

§1                   

1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych dotychczasowego czteroletniego technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum oraz pięcioletniego technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się odrębnie.

2. Rekrutację kandydatów do dotychczasowego czteroletniego Technikum dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów prowadzi się do n/w zawodów:

Lp. Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu

Ilość uczniów

w oddziale

od – do

1 technik budownictwa 311204 26 – 30
2 technik ekonomista 331403 26-30
3 technik handlowiec 522305 26 – 30
4 technik informatyk 351203 26 – 30
5 technik logistyk 333107 26-30
6 technik mechanik 311504 15
7 technik pojazdów samochodowych 311513 15
8 technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219 26-30

3. Rekrutację kandydatów do trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów prowadzi się do n/w zawodów:

Lp. Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu

Ilość uczniów

w oddziale

od – do

1 mechanik pojazdów samochodowych 723103 do 30
2 mechanik monter maszyn i urządzeń 723310 26 – 30
3 ślusarz 722204 26 – 30
4 mechanik motocyklowy 723107 26 – 30
5 oddział wielozawodowy dla uczniów posiadających umowę o prace zawartą z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego   do 30

4. W przypadku ilości kandydatów do poszczególnych oddziałów mniejszej niż 26 o przyjęciu do szkoły i danego oddziału decyduje drugi wybór kandydata, a następnie trzeci wybór zgodnie z dokonanymi wyborami zamieszczonymi we wniosku złożonym przez kandydata.

5. Organ prowadzący szkołę może wyrazić zgodę na utworzenie oddziału liczącego mniej niż 26 uczniów.

§2

Dokumenty o przyjęcie do szkoły

1. Wymagane dokumenty o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, w której zajęcia praktyczne odbywają się w szkole:

1) Wniosek (podanie), który zawiera:

 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego- adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,
 5. wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej preferowanych,
 6. wskazanie wybranego oddziału – zawodu w szkole.

2) Do wniosku dołącza się:

 1. świadectwo ukończenia gimnazjum ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),
 2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),
 3. zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich,
 4. dwie fotografie,
 5. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną,
 6. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,
 7. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,
 8. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 9. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 10. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,

2. Wymagane dokumenty o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia, w której zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy

(dotyczy kandydatów, którzy posiadają umowę o pracę zawartą z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego):

1) Wniosek (podanie), który zawiera:

 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego- adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,
 5. wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej preferowanych,
 6. wskazanie wybranego oddziału – zawodu w szkole.

    2) Do wniosku dołącza się:

 1. świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),
 2. umowę o pracę zawartą z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego lub umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.
 3. dwie fotografie,
 4. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną,
 5. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,
 6. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,
 7. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 8. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 9. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,

3. Dokumenty wymienione należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

4. Dodatkowe dokumenty o przyjęcie do szkoły:

1) Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciągu dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

5. Wszelkie wymagane w procesie rekrutacji oświadczenia kandydata składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (odpowiednio) właściwego zez względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności- zgodnie z art. 20t ust.8,ust.9,ust.10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 3

Zasady rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

1. Rekrutacja kandydatów (absolwentów dotychczasowego gimnazjum) do klasy I publicznego dotychczasowego czteroletniego Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzona w systemie informatycznym z wykorzystaniem programu komputerowego.

2. Rekrutacja kandydatów ( absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas pierwszych publicznego dotychczasowego czteroletniego Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na podstawie n/w zasad:

1) Przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

2)  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia do danego oddziału niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 2.     wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z przedmiotów: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, język obcy nowożytny,
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

        – uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty

           albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojwewódzkim – zgodnie z art. 20 d ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty,

       – osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym także na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3) Szczegółowy sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego oraz przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu i ilość punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem w postępowaniu rekrutacyjnym, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4) Szczegółowy sposób przeliczania na punkty kryteriów, o których mowa w art. 20fust.2 pkt.4 lit.a, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zawiera §6 Rozporządzenia Ministra edukacji narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia. Dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

5) Szczegółowy sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie gimnazjalnym, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na podstawie art. 44zw ust.2 i art. 44zz ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zawiera §8 Rozporządzenia Ministra edukacji narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia. Dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

6) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal istnieją wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8) Kryteria o których mowa w § 3 ust.2 pkt.7 lit a-f mają jednakową wartość.

9) Laureaci oraz finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień lub o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności.

§ 4

Postępowanie uzupełniające

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w oparciu o niniejsze zarządzenie.

§5

Dane osobowe kandydata

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego praz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§6

Postanowienia ogólne

Do spraw nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 września przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z2017r. poz. 60 ze zmianami) , ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019-2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

§7

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznego dotychczasowego czteroletniego Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020 zostały ogłoszone zarządzeniem nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r.

 

 

 

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 11./2019 Dyrektora CKZiU w Strzelinie

z dnia 28 lutego 2019 r.    

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

          1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.

Wynik przedstawiony w procentach (%) mnoży się przez współczynnik 0,2

                                          x % razy 0,2

             Za wyniki z egzaminu gimnazjalnego z:

   – języka polskiego                                    ….. % x 0,2 =……..

   – historii i wiedzy o społeczeństwie         ….. % x 0,2 =……..

                   – przedmiotów przyrodniczych                ….. % x 0,2 =……..

   – matematyki                                           ….. % x 0,2 =……..

   – język obcy nowożytny                           ….. % x 0,2 =……..

2. Przeliczanie na punkty oceny zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum za oceny wyrażone w stopniu:

               – celującym                              – przyznaje się po 18 punktów,

               – bardzo dobrym                       – przyznaje się po 17 punktów,

               – dobrym                                  – przyznaje się po 14 punktów,

               – dostatecznym                        – przyznaje się po 8 punktów,

               – dopuszczającym                    – przyznaje się po 2 punkty.

          3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

          4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

About Author

Leave Comment