ZARZĄDZENIE  NR 11/2020

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

z dnia 24 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie dyrektora CKZiU nr 10/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Centrum w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców i klientów Centrum.

Postawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz.374).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. poz. 492).

§ 1

W zarządzeniu nr 10/2020 r. dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie z dnia 13 marca 2020 r w sprawie organizacji pracy Centrum w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców i klientów Centrum wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze odbywają się zgodnie z zarządzeniem nr 12/2020 dyrektora CKZiU w Strzelinie z dnia 24 marca 2020 r.:  

2. § 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Praktyczna nauka zawodu w formie praktyk zawodowych zostanie zrealizowana zgodnie z § 17 zarządzenia nr 12/2020 dyrektora CKZiU w Strzelinie z dnia 24 marca 2020 r.:  

„Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. i obowiązuje na czas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z 24 marca 2020 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                         Robert Kozuń

                                                                                     Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

                                                                                             w Strzelinie

About Author

Leave Comment