ZARZĄDZENIE nr 12/2019

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie rekrutacji kandydatów (absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej) do klasy pierwszej publicznego pięcioletniego Technikum i trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia.

Na podstawie art. 155 ust.2 pkt.2,ust.3pkt.2,ust.4, ust.6, art.165ust.2pkt.2,ust.3,ust.5 ustawy z dnia 14 września przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z2017r. poz. 60 ze zmianami), art. 134, art.150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 996 ) oraz w związku  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przeszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 610) zarządzam co ma miejsce.

§ 1                  

1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 do klasy I Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum oraz pięcioletniego technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się odrębnie.

2. Rekrutację kandydatów do pięcioletniego Technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Lp. Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu

Ilość uczniów

w oddziale

od – do

1 Technik budownictwa 311204 26 – 30
2 technik ekonomista 331403 26 – 30
3 technik handlowiec 522305 26 – 30
4 technik informatyk 351203 26 – 30
5 technik logistyk 333107 26 – 30
6 technik mechanik 311504 14 – 15
7 technik pojazdów samochodowych 311513 14 – 15
8 technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219 26 – 30

3. Rekrutację kandydatów do trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzi się do n/w zawodów:

Lp. Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu

Ilość uczniów

w oddziale

od – do

1 mechanik pojazdów samochodowych 723103 do 30
2 mechanik monter maszyn i urządzeń 723310 26 – 30
3 ślusarz 722204 26 – 30
4 mechanik motocyklowy 723107 26 – 30
5 oddział wielozawodowy dla uczniów posiadających umowę o prace zawartą z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego   do 30

4. W przypadku ilości kandydatów do poszczególnych oddziałów mniejszej niż 26 o przyjęciu do szkoły i danego oddziału decyduje drugi wybór kandydata, a następnie trzeci wybór zgodnie z dokonanymi wyborami zamieszczonymi we wniosku złożonym przez kandydata.

5.Organ prowadzący szkołę może wyrazić zgodę na utworzenie oddziału liczącego mniej niż 26 uczniów.

§ 2

Dokumenty o przyjęcie do szkoły

1. Wymagane dokumenty o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, w której zajęcia praktyczne odbywają się w szkole:

    1) Wniosek (podanie), który zawiera:

 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego- adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,
 5. wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych,
 6. wskazanie wybranego oddziału w szkole.

    2) Do wniosku dołącza się:

 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),
 2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona               za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),
 3. zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1184 oraz 2017r. poz.60),
 4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawo jazdy kategorii B wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz 978 ze zm.)
 5. dwie fotografie,
 6. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt.8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)
 7. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 8. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)
 9. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)
 10. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 11. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem,( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)
 12. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)

2. Wymagane dokumenty o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia, w której zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy:

(dotyczy kandydatów, którzy posiadają umowę o pracę zawartą z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego)

1) Wniosek (podanie), który zawiera:

 

 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego- adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,
 5. wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych,
 6. wskazanie wybranego oddziału w szkole.

       2) Do wniosku dołącza się:

 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),
 2. umowę o pracę zawartą z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego lub umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.
 3. dwie fotografie,
 4. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 5. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)
 6. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)
 7. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 8. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem,( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)
 9. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)

3. Dokumenty wymienione należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

4. Wszelkie wymagane w procesie rekrutacji oświadczenia kandydata składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (odpowiednio) właściwego zez względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności- zgodnie z art. 20t ust.8,ust.9,ust.10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 3

Zasady rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

1. Rekrutacja kandydatów (absolwentów klasy ósmej szkoły podstawowej) do klasy I publicznego do pięcioletniego Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzona w systemie informatycznym z wykorzystaniem programu komputerowego.

2. Rekrutacja kandydatów ( absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznego pięcioletniego Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na podstawie n/w zasad:

1) Przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ,wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1184 oraz 2017r. poz.60),

2)  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia do danego oddziału niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty
 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowe:

– uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojwewódzkim o których mowa w art. 132 ustawy Prawo oświatowe,

– osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym także na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3) Szczegółowy sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego oraz przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu i ilość punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem w postępowaniu rekrutacyjnym, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4) Szczegółowy sposób przeliczania na punkty kryteriów, o których mowa w art. 134 ust. 2, pkt 4 lit. a, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe zawiera §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,

5) Szczegółowy sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ósmoklasisty w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu na podstawie art. 44zw ust.2 i art. 44zz ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zawiera §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,

6) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal istnieją wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8) Kryteria o których mowa w §3 ust.2 pkt.5 lit a-f mają jednakową wartość.

9) Laureaci oraz finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień lub o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności.

§ 4

Postępowanie uzupełniające

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w oparciu o niniejsze zarządzenie.

§ 5

Dane osobowe kandydata

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego praz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 6

Postanowienia ogólne

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 września przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z2017r. poz. 60 ze zmianami), ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U z 2018r. poz. 996 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,

§ 7

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznego pięcioletniego Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020 zostały ogłoszone zarządzeniem nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 12/2019 Dyrektora CKZiU w Strzelinie

z dnia 28 lutego 2019 r.    

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 1.  Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.

 

             Za wyniki z egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów:

– języka polskiego                               ….. % x 0,3 =……..

– matematyki                                      ….. % x 0,3 =……..

– historii                                              ….. % x 0,2 =……..

– języka obcego nowożytnego              ….. % x 0,2 =……..

 1.  Przeliczanie na punkty oceny zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

– celującym                             – przyznaje się po 18 punktów,

– bardzo dobrym                      – przyznaje się po 17 punktów,

– dobrym                                 – przyznaje się po 14 punktów,

– dostatecznym                       – przyznaje się po 8 punktów,

– dopuszczającym                   – przyznaje się po 2 punkty.

 1.  Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 1.  W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

About Author

Leave Comment