Zarządzenie nr 12/2020

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie organizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. poz. 492).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. poz. 493).

W celu organizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie w zakresie realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zarządzam, co następuje;

 

§ 1

Od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie ustalam kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

§ 2

W okresie kształcenia na odległość nauczyciele posiadają obowiązek realizacji podstawy programowej.

 

 

§ 3

Nauczyciele realizują zajęcia edukacyjne w formie kształcenia na odległość zgodnie z przydziałami służbowymi oraz zgodnie z obowiązującymi planami zajęć edukacyjnych i harmonogramami pracy.

 

 

§ 4

Zobowiązuję wicedyrektorów do prowadzenia koordynacji współpracy nauczycieli z uczniami z uwzględnieniem ich potrzeb edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, w tym posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w następującym porządku:

1. Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych prowadzi koordynację współpracy nauczycieli z uczniami w zakresie kształcenia ogólnego, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wspomagania nauczania wobec uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Wicedyrektor ds. zawodowych prowadzi koordynację współpracy nauczycieli z uczniami w zakresie kształcenia zawodowego oraz wspomagania nauczania wobec uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Wicedyrektor ds. szkolenia praktycznego prowadzi koordynację współpracy nauczycieli z uczniami w zakresie efektów zajęć praktycznych

4. Wicedyrektorzy prowadzą koordynację współpracy pomiędzy nauczycielami, a rodzicami.

5. Wicedyrektorzy w wykonywaniu w/w zadań współpracują ze sobą.

6. Wicedyrektorzy informują dyrektora centrum o podejmowanej współpracy i jej wynikach dostępnymi środkami komunikacji.

§ 5

Upoważniam wicedyrektorów do ustalania we współpracy z nauczycielami tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach z poszczególnych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem metod i form kształcenia zdalnego, a w szczególności:

1. Równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.

2. Zróżnicowania zajęć w każdym dniu.

3. Zróżnicowania form i metod nauczania w jednym dniu.

4. Uwzględnienia możliwości psychofizycznych uczniów podejmowanego intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

5. Uwzględnienia łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

6. Ustalając tygodniowy zakres treści nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz metod i form pracy ucznia należy je ustalać (planować) w oparciu o obowiązujący plan lekcji.

7.Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach z poszczególnych przedmiotów należy ustalać wg n/w porządku:

    1) wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych ustala treści nauczania z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących,

    2) wicedyrektor ds. zawodowych ustala treści nauczania z nauczycielami przedmiotów zawodowych,

    3) wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego ustala treści nauczania z nauczycielami zajęć praktycznych,

8. Przy ustalaniu tygodniowych treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach z poszczególnych przedmiotów należy zastosować n/w procedurę:

    1) wicedyrektor wg kompetencji:

        a) zakłada katalog dla każdego nauczyciela,

        b) w katalogu nauczyciela zakłada podkatalog dla każdej klasy, a następnie dla każdego przedmiotu,

        c) w katalogu przedmiotu zapisuje pliki przesłane przez nauczyciela z zawartością treści nauczania.

   2) Nauczyciel za pomocą  poczty elektronicznej przesyła wicedyrektorowi treści nauczania zaplanowane do realizacji na jeden tydzień wraz z metodami i formami ich realizacji.

    3) Wicedyrektor zapisuje przesłany przez nauczyciela plik, analizuje formy i metody nauczania, na podstawie planu lekcji analizuje treści, metody i formy nauczania innych przedmiotów w danym dniu. Zatwierdza treści i metody nauczania biorąc pod uwagę kształcenia przy użyciu monitorów ekranowych i bez ich użycia. Zalecam kształcenie przemienne z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

    4) Wicedyrektor po przeprowadzonej analizie tygodniowych treści kształcenie oraz ich metod i form zatwierdza je do realizacji lub zleca nauczycielowi dokonanie zmian, wskazując potrzebne zmiany.

    5) Wicedyrektor za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje nauczyciela o zatwierdzeniu lub potrzebie dokonania zmian w treściach kształcenia oraz ich metodach i formach.

 

§ 6

1. Podstawą zaliczenia do tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz godzin realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległości lub innego sposobu kształcenia jest przeprowadzenie zajęć oraz dokonanie wpisu tematu zajęć w dzienniku lekcyjnym elektronicznym, a w przypadku nauczania indywidualnego wpis w dzienniku nauczania indywidualnego.

2. Nauczyciel po zrealizowaniu zajęć edukacyjnych fakt ich przeprowadzenia potwierdza – odnotowuje w dzienniku lekcyjnym elektronicznym oraz wpisuje frekwencję uczniów uczestniczących w zajęciach.

 

§ 7

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 8

Na potrzeby ustalenia sposobu dokumentowania realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie ustalam następujące dokumenty:

  1) Zarządzenia dyrektora Centrum.

  2) Programy nauczania przedmiotów kształcenia ogólnego.

  3) Programy nauczania dla zawodów.

  4) Rozkłady materiałów.

  5) Tygodniowe zakresy treści nauczania z poszczególnych przedmiotów zatwierdzone uprzednio do realizacji przez nauczycieli.

  6) Dziennik lekcyjny.

  7) Dokumentacja rozliczenia godzin ponadwymiarowych.

  8) Dokumentacja papierowa i elektroniczna nauczyciela prowadzonych działań oraz dokumentacja kształcenia na odległość.

 

§ 9

1. Do pracy zdalnej z uczniem wskazuję środki komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty email, platform edukacyjnych, kontaktów telefonicznych, sms i innych.

2. Wskazuję źródła i materiały edukacyjne, platformy, strony i serwisy internetowe do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej z których nauczyciele i uczniowie mogą korzystać:

    1) epodręczniki.pl

    2) portal wiedzy dla nauczycieli

    3) strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

    4) portal lektury.gov.pl

    5) portale edukacyjne

    6) platformy edukacyjne

    7) podręczniki papierowe, ćwiczenia inne pomoce dotychczas wykorzystywane w pracy szkoły

    8) opracowania, scenariusze, konspekty

    9) inne wskazane i opracowane przez nauczyciela

3. Nauczyciel wybiera najbardziej skuteczne metody i formy kształcenia na odległość adekwatne do możliwości technicznych.

 

§ 10

Zajęcia z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1. Z wykorzystaniem:

    1) materiałów i funkcjonalności zintegrowanej platformy edukacyjnej pod adresem www.epodreczniki.pl

    2) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującęgo ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

    3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

    4) innych wskazanych przez nauczycieli.

2. Przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

3. Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem.

§ 11

1. W kształceniu na odległość nauczyciel dobiera metody i techniki kształcenia w zależności od nauczanego przedmiotu i treści zajęć.

2. W przypadku braku możliwości prowadzenia kształcenia na odległość z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej leżącej po stronie ucznia, szkoła może w miarę możliwości zorganizować np. udostępnić uczniowi niezbędne wyposażenie np. zestaw komputerowy. Organizację tych działań prowadzi wychowawca klasy.

3. W przypadku braku możliwości prowadzenia kształcenia na odległość z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, istnieje możliwość organizacji nauki z uwzględnieniem opracowania materiałów na papierze i przesyłania jej do uczniów za pośrednictwem poczty.

    1) nauczyciel opracowuje materiały i przesyła je za pośrednictwem poczty elektronicznej do siedziby Centrum,

    2) pracownik szkoły drukuje materiały i wysyła do ucznia za pośrednictwem poczty,

    3) uczeń odbiera materiały, wykonuje zadania określone przez n-la i odsyła je lub dostarcza do szkoły,

    4) szkoła skanuje materiały i w formie elektronicznej przesyła nauczycielowi.

 

§ 12

1. Ustalam terminy, godziny i formę konsultacji nauczycieli z uczniami i rodzicami.

2. Wykaz terminów godzin i form konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 13

W przypadku potrzeby modyfikacji programu nauczania kształcenia ogólnego, potrzebę tę nauczyciel zgłasza wicedyrektorowi ds. dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 14

Kształcenie zawodowe prowadzi się z przedmiotów zawodowych teoretycznych i przedmiotów kształcenia praktycznego.

§ 15

Zajęcia praktyczne prowadzi się wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 16

W przypadku potrzeby modyfikacji programu nauczania dla zawodu, potrzebę tę nauczyciel zgłasza wicedyrektorowi.

 

§ 17

Praktyki zawodowe uczniów Technikum przerwane ze względu na zagrożenie zarażeniem koranawirusem COVD-19 zostaną zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020.

§ 18

W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły mogą być zrealizowane po uzgodnieniu z pracodawcą do zakończenia roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.

 

§ 19

Turnusy dokształcania uczniów z teoretycznych przedmiotów zawodowych będących młodocianymi pracownikami, które nie zostały zrealizowane ze względu na zagrożenie zarażeniem koranawirusem COVD-19, stan epidemiczny i stan epidemii zostaną zrealizowane w terminach ustalonych z Centrami Kształcenia Zawodowego, w których uczniowie odbywają dokształcania.

 

§ 20

Dokształcanie uczniów będących młodocianymi pracownikami z przedmiotów ogólnokształcących prowadzone jest z wykorzystaniem technik i form kształcenia na odległości zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 

§ 21

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

                                                                                                                                                                              Robert Kozuń

                                                                                                                                                                  Dyrektor CKZiU w Strzelinie

About Author

Leave Comment