ZARZĄDZENIE  NR 7/2020

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie Regulaminu rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

 

§ 1

Wprowadzam „Regulamin rekrutacji absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas pierwszych pięcioletniego Technikum i trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie na rok szkolny 2020/2021”.

§ 2

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                       Robert Kozuń

                                                           Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzelinie

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora CKZiU w Strzelinie

z dnia 28 lutego 2020r.

 

 

Regulamin rekrutacji absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

do klas pierwszych pięcioletniego Technikum

i trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 września 2016r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zmianami).

3. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz.U. z 2019r. poz. 1737).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych Technikum i  Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się odrębnie dla każdej ze szkół i odrębnie dla każdego zawodu.

2. Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły, której pracami kieruje wyznaczony przez Dyrektora przewodniczący komisji.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie, odpowiednimi przepisami rozporządzenia MEN oraz ustawy Prawo Oświatowe.

4. Skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej oraz jej zadania zostaną określone w odrębnym zarządzeniu Dyrektora Centrum.

5. Szkoła stosuje w rekrutacji zasady powszechnej dostępności

6. Rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej pięcioletniego Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021 zostanie przeprowadzona w systemie teleinformatycznym z wykorzystaniem programu komputerowego.

7. Do spraw nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe tj. z dnia 21 maja 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz.1148) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz. 1737)

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

I. Informacje ogólne:

     1. O przyjęcie do szkoły może ubiegać się absolwent klasy ósmej szkoły podstawowej.

     2. W roku szkolnym 2020/2021 planuje się nabór do następujących zawodów:

           a) pięcioletnie Technikum

     Lp. Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu

Ilość oddziałów

Ilość uczniów

w oddziale   od – do

1 technik budownictwa 311204 0,5 14 – 15
2 technik ekonomista 331403 0,5 14 – 15
4 technik informatyk 351203 1 26 – 30
5 technik logistyk 333107 1 26 – 30
6 technik mechanik 311504 0,5 14 – 15
7 technik pojazdów samochodowych 311513 0,5 14 – 15

       b) trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia

Lp. Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu

Ilość oddziałów

Ilość uczniów

w oddziale   od – do

1 mechanik pojazdów samochodowych 723103 1 do 30
2 mechanik monter maszyn i urządzeń 723310 1 26 – 30
3 ślusarz 722204 1 26 – 30
4 mechanik motocyklowy 723107 1 26 – 30
5 oddział wielozawodowy dla kandydatów posiadających umowę o pracę zawartą z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego 1 do 30

3. W przypadku ilości kandydatów do poszczególnych oddziałów mniejszej niż 26 o przyjęciu do szkoły i danego oddziału decyduje drugi wybór kandydata, a następnie trzeci wybór zgodnie z dokonanymi wyborami zamieszczonymi we wniosku złożonym przez kandydata.

4. Organ prowadzący szkołę może wyrazić zgodę na utworzenie oddziału liczącego mniej niż 26 uczniów.

II. Dokumenty o przyjęcie do pięcioletniego Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, w której zajęcia praktyczne odbywają się w szkole:

1.Wniosek (podanie), który zawiera:

 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego- adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,
 5. wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych,
 6. wskazanie wybranego oddziału w szkole.

2.Do wniosku dołącza się:

 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),
 2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),
 3. zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1184 oraz 2017r. poz.60),
 4. kandydaci do Technikum kształcącym w zawodzie technik pojazdów samochodowych i kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych dołączają orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawo jazdy kategorii B wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz 978 ze zm.)
 5. kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie mechanik motocyklowy dołączają orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawo jazdy kategorii A wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz 978 ze zm.)
 6. dwie fotografie,
 7. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt.8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata),
 8. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 9. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata),
 10. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata),
 11. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 12. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem, (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata),
 13. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata),

III. Dokumenty o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia, w której zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy:

   (dotyczy kandydatów, którzy posiadają umowę o pracę zawartą z pracodawcą w celu przygotowania  zawodowego)

1. Wniosek (podanie), który zawiera:

    a) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

    b) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,

    c) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,

    d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego- adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,

    e) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych,

    f) wskazanie wybranego oddziału w szkole.

2. Do wniosku dołącza się:

    a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat),

    b) umowę o pracę zawartą z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego lub umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

    c) dwie fotografie,

    d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,

    e) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata),

    f) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata),

    g) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

   h) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem,( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu – zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata),

    i) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu- zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,)

   3.Dokumenty należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci kopii   poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

   4.Wszelkie wymagane w procesie rekrutacji oświadczenia kandydata składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

   5.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (odpowiednio) właściwego zez względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności- zgodnie z art. 20t ust.8,ust.9,ust.10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

 

IV. Warunki przyjęcia do pięcioletniego Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

1. Rekrutacja kandydatów, absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na podstawie n/w zasad:

     a) do szkoły może zostać przyjęty kandydat, który spełnia wymagania formalne wymienione w rozdziale II,

      b) o przyjęciu kandydata do szkoły i wybranego zawodu decyduje ilość uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym,

     c) do poszczególnych szkół i zawodów przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów w kolejności od największej ilości punktów do najmniejszej, do wyczerpania planowanego limitu miejsc,

     d) kandydaci którzy nie zakwalifikują się do szkoły i zawodu wg pierwszego wyboru będą kwalifikowani wg wyboru drugiego, a następnie trzeciego wyboru,

2. Przy rekrutacji bierze się pod uwagę liczbę punktów, którą absolwent może otrzymać za:

     a) wyniki egzaminu ósmoklasisty

     b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z przedmiotów:

          język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia

     c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

     d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

         – uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 ustawy Prawo oświatowe,

          

V. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągniecia ucznia, maksymalnie 200 pkt. w tym:

1.Maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty:

 1. język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent
 2. matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent
 3. język obcy nowożytny – 0,30 punktu za każdy uzyskany procent

2.Maksymalnie 100 punktów za świadectwo, w tym:

        a) za ocenę z języka polskiego

    celujący           – 18 punktów

    bardzo dobry   – 17 punktów

    dobry               – 14 punktów

    dostateczny     – 8 punktów

    dopuszczający – 2 punkty

 

b) za ocenę z matematyki

    celujący           – 18 punktów

    bardzo dobry   – 17 punktów

    dobry               – 14 punktów

    dostateczny     – 8 punktów

    dopuszczający – 2 punkty

 

c) za ocenę z języka obcego nowożytnego

    celujący           – 18 punktów

    bardzo dobry   – 17 punktów

    dobry               – 14 punktów

    dostateczny     – 8 punktów

    dopuszczający – 2 punkty

 

d) za ocenę z historii

    celujący           – 18 punktów

    bardzo dobry   – 17 punktów

    dobry               – 14 punktów

    dostateczny     – 8 punktów

    dopuszczający – 2 punkty

 

e) za szczególne osiągniecia – 18 punktów

f) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

g) za aktywność społeczną – 3 punkty

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal istnieją wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     a) wielodzietność rodziny kandydata,

     b) niepełnosprawność kandydata,

     c) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,

     d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

     e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

      f) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

5. Laureaci oraz finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień lub o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności.

 

Rozdział III

Postępowanie uzupełniające 

           

1.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, dyrektor szkoły przeprowadza postepowanie uzupełniające w oparciu o niniejszy regulamin

                                                                

Rozdział IV

Dane osobowe kandydatów

1.Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego praz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem

Rozdział V

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznego pięcioletniego Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny zostały ogłoszone zarządzeniem nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r.

About Author

Leave Comment