1)  Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.

Maksymalna ilość punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100 pkt.

Wynik przedstawiony w procentach (%) mnoży się przez współczynnik 0,2 x % razy 0,2

Za wyniki z egzaminu gimnazjalnego z:

– języka polskiego                                ….. % x 0,2 =……..
– historii i wiedzy o społeczeństwie        ….. % x 0,2 =……..
– matematyki                                       ….. % x 0,2 =……..
– przedmiotów przyrodniczych               ….. % x 0,2 =……..

2)  Przeliczanie na punkty oceny zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: język polski, matematyka, język obcy, informatyka za oceny wyrażone w stopniu:

– celującym             – przyznaje się 20 punktów,
– bardzo dobrym      – przyznaje się 16 punktów,
– dobrym                 – przyznaje się 12 punktów,
– dostatecznym       – przyznaje się 8 punktów,
– dopuszczającym   – przyznaje się 2 punkty.

3)  Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się – 5 punktów.

4)  Więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się maksymalnie za wszystkie osiągniecia – 13 punktów

5)  Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, a w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 2 punkty.

6)  § 7.1 (olimpiady konkursy) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

About Author

Leave Comment